Шуленок Олександр Сергійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Шуленок Олександр Сергійович

Рік вступу

2019

Спеціальність

035 Філологія (Українська мова)

Тема наукового дослідження

«Фразеологізми з компонентом-орнітономеном у сучасній українській мові: структурно-семантичні і лінгвокультурні особливості»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Стишов Олександр Анатолійович - доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. «Особливості функціонування фразеологізмів із назвами диких птахів у сучасній українській мові». Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків, 2021. Вип. 54. Ч. І. С. 14-24.
 2. «Семантичні й лінгвокультурні особливості фразеологізмів із компонентами курка (квочка), курча в сучасній українській мові». Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки: науковий журнал / [гол. ред. Ю. Гілесгайм, відп. ред. О. Юрчук, Г. Гримашевич]. Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2021. Вип. 2 (95). С. 161-171.
 3. «Семантико-структурні й лінгвокультурні особливості фразеологізмів із компонентом-орнітономеном «горобець» у сучасній українській мові». Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 23 (2). С. 79-83.
 4. «Семантичні й стилістичні особливості фразеологізмів із назвами свійських птахів у сучасній українській мові». Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 24 (2). С. 43-37.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. VI Міжнародна наукова конференція «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів» (9 квітня 2020 року, м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Тема доповіді: «Етнонаціональні особливості назв диких і свійських птахів у складі фразеологізмів української мови».
 2. VІ Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (09-10 жовтня 2020 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет). Тема доповіді: «Семантична характеристика орнітофразеологізмів української мови».
 3. ХІХ Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «Vivat Academia»: «Аристократка українського духу (до 150-річчя від дня народження Лесі Українки)» (16 квітня 2021 р., м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка). Тема доповіді: «Семантичні особливості фразеологізмів із компонентом-орнітономеном „горобець” у сучасній українській мові».
 4. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів» (20 квітня 2021 р., м. Київ, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). Тема доповіді: «Структурні особливості орнітофразеологізмів української і англійської мов».
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасна філологія: теорія та практика" (14 травня 2021 р., м. Київ, Національна академія Служби безпеки України). Тема доповіді: «Семантичні особливості фразеологізмів із компонентами-орнітономенами «ворон (крук)», «ворона» на позначення людських рис характеру в українській мові».
 6. Міжнародна наукова конференція молодих україністів і дослідників слов'янознавства (31 травня 2021 р., Польща, м. Варшава, Варшавський університет). Тема доповіді: «Семантичні особливості фразеологізмів із компонентом-орнітономеном «сорока» в сучасній українській мові».
 7. ХХІX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “Наука і вища освіта” (10 листопада 2021 р., м. Запоріжжя, Класичний приватний університет). Тема доповіді: «Семантичні особливості українських фразеологізмів із орнітокомпонентом півень (когут)».
 8. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства» (18 листопада 2021 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка). Тема доповіді: «Семантичні й лінгвокультурні особливості фразеологізмів із компонентами курка (квочка), курча в сучасній українській мові».
 9. ХІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» (8-10 грудня 2021 р., м. Глухів, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка). Тема доповіді: «Особливості функціонування фразеологізмів із орнітономенами «качка», «каченя» в українській мовній картині».
 10. VIII Міжнародна наукова конференція «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів» (21 квітня 2022 р., м. Київ, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). Тема доповіді: «Семантична характеристика українських орнітофразеологізмів (на матеріалі «Фразеологічного словника східнослобожанських і степових говірок Донбасу»)».
 11. XХ Мiжнародна конференцiя з актуальних проблем лінгвістичних дослiджень «Мова, думка, людина», присвячена пам’яті й з нагоди 95-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Л.А. Лисиченко (23-24 березня 2023 р., м. Харків, Харкiвський нацiональний педагогiчний унiверситет iменi Г. С. Сковороди). Тема доповіді: «Лінгвокультурна специфіка фразеологізмів із компонентом гуси в сучасній українській мові».
 12. IX Міжнародна наукова конференція «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів» (27 квітня 2023 р., м. Київ, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). Тема доповіді: «Стилістичні особливості фразеологізмів із назвами диких птахів у сучасній українській мові».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність