Тітаренко Майя Валеріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Тітаренко Майя Валеріївна

Рік вступу

2016

Спеціальноість

035 Філологія

Тема наукового дослідження

МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ: ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Тітаренко М.В. Номінації соціального статусу як прецедентні знаки (на матеріалі сучасної німецької мови)/ Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 28. С. 141-143.

2. Вербалізовані соціальні статуси людини у лінгвокультурному просторі «смаки та вподобання» сучасної Німеччини/ «Південний архів (філологічні науки)» № 73/2018.

Статті у закордонних виданнях

Titarenko M. Verbalized social statuses of a person in the linguocultural space "crime" of modern Germany/ Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies// https://jalis.uni-ruse.bg/

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1)Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії», 24–25 березня 2017 року, м. Одеса 2)V Всеукраїнська заочна науково-практична конференція: Наукові дослідження інновацій у суспільстві та розвитку технологій, 14-15 березня, м. Харків 3) міжнародна науково-практичну конференція «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство», м. Київ 15-16 червня 2018 року. 4) International scientific and practical conference "Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU", Romania, Baia Mare, september 20-21, 2019

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Стажування на базі Русенського університету (м. Русе, Болгарія) з 26.02.2018 по 18.06.2018.

Академічна мобільність