Тютюма Тетяна Сергіївна / портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Тютюма Тетяна Сергіївна

2018

011 Освітні, педагогічні науки

Формування синтаксичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Науковий керівник (Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор)

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1) Тютюма Т. С. Квест-технологія як педагогічна інновація для формування синтаксичних умінь у вчителів української мови та літератури. Українська мова і література в школах України: наук.-метод. та літературно-мистецький журн./ Інститут педагогіки НАПН України. - Київ: Педагогічна преса, 2019. № 5. С. 17-20

Статті у фахових виданнях

1) Типологійні вияви простого ускладненого речення крізь призму дидактичного аспекту // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Вип.2. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 310-318; 2) Використання мобільних технологій під час викладання синтаксису // Інноваційна педагогіка Вип. 17. Т.2. 2019. С.122- 125 3) Тютюма Т. С. Психологічні чинники формування синтаксичної компетентності учителів української мови та літератури. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. № 32. Т. 2., 2020. С. 231-237 4) Тютюма Т. С. Типологійні вияви синтаксичного зв’язку в словосполученні: лінгвістичний, лінгводидактичний аспекти. Інноваційна педагогіка. Вип. 24. Т.2 2020. С.66 – 69

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

1. Vintoniv, M., Grachova, A., Fedorova, Y., Novikova, O., & Tiutiuma, T. (2020). Adverbial Time Indicators of Correlation of the Event with the Actual Moment: Structure, Semantics, Functions. Postmodern Openings, 11(2 Supl 1), 327-343. https://doi.org/10.18662/po/11.2Sup1/196

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

1)Типологійні вияви простого ускладненого речення крізь призму дидактичного аспекту // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Вип.2. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 310-318 (Index Copernicus); 2)Використання мобільних технологій під час викладання синтаксису // Інноваційна педагогіка Вип. 17. Т.2. 2019. С.122- 125 (Index Copernicus); 3) Тютюма Т. С. Психологічні чинники формування синтаксичної компетентності учителів української мови та літератури. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. № 32. Т. 2., 2020. С. 231-237 (Index Copernicus) 4) Тютюма Т. С. Типологійні вияви синтаксичного зв’язку в словосполученні: лінгвістичний, лінгводидактичний аспекти. Інноваційна педагогіка. Вип. 24. Т.2 2020. С.66 – 69 (Index Copernicus)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1) І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнарожною участю "Нова українська школа в умовах викликів сучасності" МДУ. м. Маріуполь. 11 квітня 2019 року 2) VIII Міжнародна науково-практична конференція «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» 1-3 квітня 2020 року Ліверпуль, Великобритания 3) Міжнародна наукова конференція «Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень» 10.04.2020 м. Луцьк Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні славістичні студії: основні напрями і перспективи досліджень» 18 – 29 травня 2020 року. Маріуполь: МДУ, Україна 4) Всеукраїнська научна онлайн конференція «Змішане навчання від теорії до практики» 25-26 вересня 2020 року.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність