Тугай Олександра Миколаївна / Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім'я, по-батькові

Тугай Олександра Миколаївна

Рік вступу

2016

Назва спеціальності

035 Філологія (Спеціалізація: Загальне мовознавство)

Тема наукового дослідження

Складне речення з дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект.

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 1. Тугай О. М. Психолінгвістичні характеристики сприйняття та розуміння ментального лексикону дієслів волевиявлення в комунікативному процесі іншомовного мовлення.. Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали 5-го науково-методологічного семінару. с. 102-108.
 2. Тугай О. М. Дієслова-перформативи як засіб вираження вольового спонукання в ранньоновоанглійській мові / О. М. Тугай // “The Fifteenth European Conference on Languages, Literature and Linguistics”. Proceedings of the Conference (May 10, 2017). – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, Austria, 2017. – С. 27-31.
 3. Тугай О. М. Моделі синтаксичних структур із дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові. Мовний простір слов'янського світу: Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2017 р. с. 74-78.
 4. Tuhai O. M. To/bare infinitive as complementation markers of volitional verbs in XV-XVII centuries. / О. М. Tuhai // International research and practice conference “Modern philology: relevant issues and prospects of research” : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – С. 155-159.
 5. Тугай О. М., Буніятова І. Р. Іменна комплементація монотранзитивних дієслів волевиявлення у ранньоновоанглійській мові. / О. М. Тугай // Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково практичної конференції “Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі” (22 листопада 2017 року, Полтава ‒ Старобільськ) / за заг. ред. Т.А. Кокнової ; Держ. закл. “Луган. нац. Ун-т імені Тараса Шевченка”.Вип. 1. Старобільськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2017.С. 74-77.
 6. Tuhai O. Control infinitive constructions in Early Modern English. The 2nd international conference in theoretical and applied linguistics. Novermber 16-17, 2018. Kyiv-Bialostok. P. 13-16.
 7. Тугай О. М. Інтерпретація об’єктної дієслівної клаузальної комплементації в термінах Ікс-штрих теорії. Матеріали науково-практичної міжнародної конференції "Філіологія та лінгвістика у сучасному світі".м. Запоріжжя, 30-31 серпня 2019 р. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2019. С. 86-90.
 8. Тугай О. М. Концепція генеративної лінгвістики у сучасних мовознавчих студіях. Львівський науковий форум. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку сучасної науки та освіти" 13-14 листопада 2019 (частина IV). с. 63-66.
 9. Тугай О. М. Функціональна перспектива як організація ранньоновоанглійського речення. Розвиток філології та лінгвістики на сучасному історичному етапі. Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 13-14 грудня 2019 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019. с. 56-61.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Тугай О. М. Англійські дієслова вольової дії: досвід попереднього аналізу. Studia philologica (8), 2017. C. 29-35. ISSN 2311-2425
 2. Тугай О. М. Складні комплементні конструкції у ранньоновоанглійській мові. Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (11), 2018. C. 24-34. ISSN 2311-2425
 3. Тугай О. М. Прагматичний потенціал ранньоновоанглійського речення із клаузальною комплементацією. Закарпатські філологічні студії, 10 (2), 2019. C. 28-36. ISSN 2524-0390
 4. Тугай О. М. Дослідження комплементарних комплексів у сучасних граматичних студіях. Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. /редкол.: І. Р. Буніятова Є. А. Карпіловська, О. Є. Бондарєва та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка,Вип. 13, 2019. C. 75-86.ISNN 2311-2425

Статті у закордонних виданнях

 1. Tuhai O. Object control interpretations with volitional verbs in infinitive complexes of Early Modern English. Science and Education a New Dimension. Philology (210), 2019. P. 70-76. ISSN 2308-1996

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 1. Тугай О. М. Особливості комплементарного речення в історії розвитку англійської мови. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія "Філологічні науки" Мовознавство (9), 2018. с. 242-247. ISSN 2312-6353
 2. Тугай О. М. Генеза складного комплементарного речення: історичний аспект. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія "Філологічні науки" Мовознавство (12), 2019. с. 225-228. ISSN 2312-6353
 3. Тугай О. М. Мовні зрушення ладу англійської клаузальної комплементації в історичній перспективі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 4, 2019. с. 75-85. ISSN 2663-6069
 4. Тугай О. М. Реалізація функціональної перспективи ранньоновоанглійського речення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Випуск 42, 2019. с. 160-167. ISSN 2409-1154

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. Тугай О. М. Психолінгвістичні характеристики сприйняття та розуміння ментального лексикону дієслів волевиявлення в комунікативному процесі іншомовного мовлення.. Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали 5-го науково-методологічного семінару. с. 102-108.
 2. Тугай О. М. Дієслова-перформативи як засіб вираження вольового спонукання в ранньоновоанглійській мові / О. М. Тугай // “The Fifteenth European Conference on Languages, Literature and Linguistics”. Proceedings of the Conference (May 10, 2017). – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, Austria, 2017. – С. 27-31.
 3. Тугай О. М. Моделі синтаксичних структур із дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові. Мовний простір слов'янського світу: Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2017 р. с. 74-78.
 4. Tuhai O. M. To/bare infinitive as complementation markers of volitional verbs in XV-XVII centuries. / О. М. Tuhai // International research and practice conference “Modern philology: relevant issues and prospects of research” : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – С. 155-159.
 5. Тугай О. М., Буніятова І. Р. Іменна комплементація монотранзитивних дієслів волевиявлення у ранньоновоанглійській мові. / О. М. Тугай // Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково практичної конференції “Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі” (22 листопада 2017 року, Полтава ‒ Старобільськ) / за заг. ред. Т.А. Кокнової ; Держ. закл. “Луган. нац. Ун-т імені Тараса Шевченка”.Вип. 1. Старобільськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2017.С. 74-77.
 6. Тугай О. М. II міжнародна науково-практична конференція з проблем теоретичної та прикладної лінгвістики “Theoretical and applied linguistics” 16-17 листопада 2018 року, Київ-Білосток, Україна-Польща. Доповідь на тему: “Control infinitive constructions in Early Modern English”.
 7. Тугай О. М. III всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства” 13 грудня 2018 року, м. Київ, Україна, Київський ун-т ім. Б. Грінченка. Доповідь на тему: “Аналіз комплементних конструкцій у річищі трансформаційної породжувальної граматики в історії англійської мови”.
 8. Тугай О. М. Інтерпретація об’єктної дієслівної клаузальної комплементації в термінах Ікс-штрих теорії. Матеріали науково-практичної міжнародної конференції "Філіологія та лінгвістика у сучасному світі".м. Запоріжжя, 30-31 серпня 2019 р. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2019. С. 86-90.
 9. Тугай О. М. Концепція генеративної лінгвістики у сучасних мовознавчих студіях. Львівський науковий форум. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку сучасної науки та освіти" 13-14 листопада 2019 (частина IV). с. 63-66.
 10. Tuhai O. Object control interpretations with volitional verbs in infinitive complexes of Early Modern English / O. Tuhai. Urgent Problems of Philology and linguistics. International Science Conference. Hungary, Budapest, November, 2019.
 11. Тугай О. М. Функціональна перспектива як організація ранньоновоанглійського речення. Розвиток філології та лінгвістики на сучасному історичному етапі. Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 13-14 грудня 2019 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019. с. 56-61.


Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність