Троян Данило Максимович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік вступу

2016

Спеціальність

Філологія

Тема наукового дослідження

Меніпея в художній прозі ХХ–ХХІ ст.: традиції та модифікації

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Бровко Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Троян Д. Мікропоетологічні інновації в романах Л.-Ф. Селіна // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : [зб. наук. праць] / гол. ред. С. Ковпік. – Кривий ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Вип. 8. – С.91 – 95.

Троян Д. Полемічність терміну «меніпея» та його статус в сучасному літературознавстві // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: [зб. наук. праць] ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 25.

Троян Д. Ознаки меніпеї в авторському ідіолекті Л.-Ф. Селіна (на матеріалі роману “Подорож на край ночі // Слобожанська беседа: [зб. наук. праць] / За ред. проф. Глуховцевої К. Д.; ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2016. – Вип. 9.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

ХХV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 18 вересня 2016 р., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Всеукраїнська науково-практична конференція «Слобожанська беседа», м. Старобільськ, 9 листопада 2016 р., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Міжнародна науково-теоретична конференція «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність», 10 березня 2017 р., Криворізький державний педагогічний університет

ІХ щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час)» 6-7 квітня 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка

Х щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії», 5 квітня 2019 р., Київський університет імені Бориса Грінченка

VI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» 5-6 травня 2020 р., Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність