Товкач Ірина Євгеніївна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

Товкач Ірина Євгеніївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри дошкільної освіти

Освіта

Освіта.jpg
  • У 1979 р. закінчила з відзнакою дошкільне відділення Київського міського педагогічного училища № 2 імені К.Д. Ушинського.
  • У 1985 році закінчила з відзнакою повний курс педагогічного факультету за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)» Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині НПУ ім. М.П. Драгоманова) та здобула кваліфікацію «викладача дошкільної педагогіки і психології, методиста з дошкільного виховання».

Місце роботи

Місце роботи.png

працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з 0.2.01 2008 року, а на посаді старшого викладача кафедри методики і технологій дошкільної освіти (кафедри дошкільної освіти з 01.09.2011 року).===

Професійний досвід

За час трудової діяльності обіймала посади на різних рівнях дошкільної освіти: починаючи від вихователя дошкільного навчального закладу, викладача Київського міського педагогічного училища №2 імені К.Д. Ушинського (з 1994 р. було перейменовано в Київський педагогічний коледж ім. К.Д. Ушинського); викладача Київського університету імені Бориса Грінченка (з 01.09. 2008 р.) та до старшого викладача (з 01.09. 2009 р.) названого університету.

Тема дисертації

«Індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників» Спеціальність 19.00.07 - педагогічна і вікова психологія

Контакти

Kontaktyop.png

тел.роб.: +38044 295-69-44
моб.: +38093-752-20-58
e-mail: misis.tovkach@yandex.ua
https://www.facebook.com/slovira

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Book.png


2015'


Товкач І.Є. Психологічні особливості прояву креативності у старшому дошкільному віці / І.Є.Товкач // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. - Одеса: ГО "Південна фундація педагогіки", 2015. - С. 24-30.'


2014'


1.Товкач І.Є. Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять / І.Є. Товкач // Педагогіка і психологія сьогодення: теорія і практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (21-22 лютого 2014 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – 116 с. – С. 41-47. *

2.Товкач І. Є. Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять [Текст] / І. Є. Товкач // Молодий вчений. — 2014. — № 3. – С. 103-107.

3. Товкач І.Є. Формування мовленнєвої компетентності старшого дошкільника на заняттях / І.Є. Товкач // Стандарти дошкільної освіти: Збірник наукових робіт учасників всеукраїнської науково-практичної конференції: (11 квітня 2014 р., м. Київ) / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014.- С. 308-314. *

4.Товкач І.Є. Індивідуалізація формування мовленнєвої компетенції у дітей дошкільноо вікув умовах дошкільного навчального закладу / І.Є. Товкач // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (збірник наукових праць). – Одеса, ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2014. – С. 341-349. *

2013'

Товкач И.Е. Формирование познавательного интереса у ребенка дошкольного возраста к чтению книг / И.Е. Товкач // Психология переходов. Сборник рецензируемых научных статей, № 28. - Рига. – 2013. – С. 132-136.

' 2012

1.Товкач І. Є. Теоретико-методологічні основи проблеми обдарованості старшого дошкільника у системі дошкільної освіти / І. Є. Товкач // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти: матеріали науково-практичної конференції, ( 06-07 липня 2012 року, м. Севастополь). – У 2-х книгах. – Книга 2. – К.: Інституту обдарованої дитини – 2012. – С. 213-221. *

2.Товкач І. Інтегрований вплив ігрової та мовленнєвої діяльності на формування особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку / Ірина Товкач // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: «Срібна Хвиля», 2012. – Том І.V Психологія розвитку дошкільника. – Випуск 8. – С. 268-280. * '

До 2012'

1.Товкач І. Індивідуалізація навчання грамоти дітей 5-6 років / Ірина Товкач //Актуальні проблеми психології. Том ІV. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 2. Збірник наукових статей. / За загальною ред. С. Д. Максименка та С.Є. Кулачківської. – К.: Нора-принт, 2004. – С. 113-118.

2.Товкач І. Розвиток словесної творчості в процесі навчання дітей елементів грамоти / І. Товкач // Актуальні проблеми психології. Т. IV. Вип. 5: Психологія розвитку дошкільника. Збірник наукових статей / За заг. ред. проф. С. Д. Максименка та канд. психолог. Наук С. О. Ладивір. – Київ, 2008. – С. 167-177.

3.Товкач І. Пізнавальний інтерес старшого дошкільника як одна з важливих передумов формування навчальної діяльності у дитини молодшого шкільного віку / І. Товкач // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник матервалів / Редкол.: К.І. Волинець, Г.Г. Кондратенко, Н.В. Кудикіна та ін.. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. - С. 83-86. *

4.Товкач І. Усвідомлення старшими дошкільниками мовлення / І. Товкач // «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. проф. С.Д. Максименка. – Т. 4. – Вип.6. – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 213-225. *

5.Товкач І. Пізнавальний інтерес старшого дошкільника як один з вагомих мотиваційних тенденцій навчальної діяльності / І. Товкач // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 9. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 118-123.

6.Товкач І. Підготовка студентів до організації роботи з усвідомлення дошкільниками мовлення / І. Товкач // Науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України «Наука і освіта», № 7, 2010. - С. 245-248.

7.Товкач І. Індивідуальні особливості дітей дошкільного віку в ракурсі теоретичних розробок педагогів і психологів / Ірина Товкач // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 2 (45). – Рівне: РДГУ, 2011. – С. 123-126.

8.Товкач І. Теоретичний аналіз проблеми урахування індивідуальних особливостей дітей як психологічного супроводу навчально-виховної роботи / Ірина Товкач // записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [За заг. ред. проф. І. Коваленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - № 4. – С. 48-51.

9.Товкач І. Індивідуальні особливості старших дошкільників та їх вплив на якість навчання елементів грамоти / Ірина Товкач // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Теорія і методика навчання та виховання» зб. Наук. Пр./ За заг. Редакцією член-кор. НАПН України А.В. Троцко. – Харків: ХНПУ, 2011. – Вип. 30. – С. 164-175.

10.Товкач И. Будущим воспитателям об особенностях детей разного пола / И. Товкач // Специалист ХХI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность []: Междунар. науч.-практ. конф., 27-28 октября, 2011г., Барановичи, Респ. Беларусь / М-во образования Респ. Беларусь, учреждение образования «Барановичский государственный университет»; пед фак.; редкол.: З.Н. Козлова (гл. ред.), Ю.В. Башкирова (отв.ред.) [и др.]. – Брановичи: РИО БарГУ, 2011. - С. 159-162.

Тези до конференцій

2014'

1.Товкач І.Є. Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять / І.Є. Товкач «Роль та місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості»: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 14-15 лютого 2014 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень» 2014. – 108 с. – С. 92-97. *

2.Товкач І.Є. Дослідження детермінант індивідуальних відмінностей пізнавальної активності старших дошкільників / І.Є. Товкач // «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28 лютого – 1 березня 2014 року): Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – 112 с. – С. 35-39. *


2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2015


1.Товкач І.Є.'Слово.Речення. Звуки: методичний посібник : у 2 ч. Ч.1 / І.Є. Товкач. - Х. : В-во "Ранок". - 2015. - 176 с. - (Серія "Віконечко у світ грамоти").

2. Товкач І.Є. Звуки. Букви. Читання : методичний посібник : у 2 ч. Ч.2 / І.Є. Товкач. - Х. : В-во "Ранок". - 2015. - 193 с.- (Серія "Віконечко у світ грамоти").

3. Товкач І.Є. Слово. Речення. Звуки : методичний посібник : у 2 ч. Ч. 1 / І.Є. Товкач. - Х. : В-во "Ранок". - 2015. - 80 с. - (Серія "Віконечко у світ грамоти").

4. Товкач І.Є. Звуки. Букви. Читання : методичний посібник : у 2 ч. Ч. 2 / І.Є. Товкач - Х. : В-во "Ранок". - 2015. - 80 с. - (Серія "Віконечко у світ грамоти")2014'

1.Товкач І.Є.'Слово.Речення. Звуки: методичний посібник : у 2 ч. Ч.1 / І.Є. Товкач. - Х. : В-во "Ранок". - 2014. - 176 с. - (Серія "Віконечко у світ грамоти").

2. Товкач І.Є. Звуки. Букви. Читання : методичний посібник : у 2 ч. Ч.2 / І.Є. Товкач. - Х. : В-во "Ранок". - 2014. - 193 с.- (Серія "Віконечко у світ грамоти").

3. Товкач І.Є. Слово. Речення. Звуки : методичний посібник : у 2 ч. Ч. 1 / І.Є. Товкач. - Х. : В-во "Ранок". - 2014. - 80 с. - (Серія "Віконечко у світ грамоти").

4. Товкач І.Є. Звуки. Букви. Читання : методичний посібник : у 2 ч. Ч. 2 / І.Є. Товкач - Х. : В-во "Ранок". - 2014. - 80 с. - (Серія "Віконечко у світ грамоти")

2013

1.Товкач І.Є. Дидактичні ігри мовленнєвого змісту / А.В Пасічник, І.Є. Товкач // Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей (педагогічний супровід до програми «Дитина»): навч.-метод. посіб. / Г.В. Бєлєнька, В.М. Вертугіна, Ю.О. Волинець та ін..; за заг. Ред.. Н.В. Кудикіної. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 220 с.- С. 75-119.


2.Товкач І.Є Слово. Речення. Звуки: методичний посібник : у 2 ч. Ч.1 / І.Є. Товкач. – Х. : В-во «Ранок». – 2013. – 176 с. – (Серія «Віконечко у світ грамоти»).


3.Товкач І.Є Звуки. Букви. Читання: методичний посібник : у 2 ч. Ч.2 / І.Є. Товкач. – Х. : В-во «Ранок». – 2013. – 192 с. – (Серія «Віконечко у світ грамоти»).


4.Товкач І.Є Слово. Речення. Звуки: навчальний посібник для дітей старшого дошкільного віку : у 2 ч. Ч.1 / І.Є. Товкач. – Х. : В-во «Ранок». – 2013. – 80 с. – (Серія «Віконечко у світ грамоти»).


5. Товкач І.Є Звуки. Букви. Читання: навчальний посібник для дітей старшого дошкільного віку : у 2 ч. Ч.2 / І.Є. Товкач. – Х. : В-во «Ранок». – 2013. – 80 с. – (Серія «Віконечко у світ грамоти»). ==

2012


7.Товкач І.Є. Хочу бути мамою, хочу бути татом. Навчально-метод. посібник / І. Є. Товкач. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 368 с.


До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

Prodrama Dytyna SOD.jpg

1.Товкач І. Є. Художня література / Н. І. Богданець-Білоскаленко, І. Є. Товкач, А. В. Пасічник, та ін. // Дитина Програма навчання і виховання від 2 до 7 років /наук. кер. проекту О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук.кер.програмою: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В.У.Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт.кол.: Г. В. Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С.А. Васильева, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім.Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр.та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С.64-66; 121-123; 191-194; 290-296.


2.Товкач І. Є. Мова рідна, слово рідне (ранній вік) / - Н. І. Богданець-Білоскаленко, І. Є. Товкач, А. В. Пасічник // Дитина Програма навчання і виховання від 2 до 7 років /наук. кер. проекту О. В. Огнев’юк, К.І. Волинець; наук.кер.програмою: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт.кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильева, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв.і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр.та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. - С. 59 – 64].

3.Товкач І.Є. Мова рідна, слово рідне (групи дошкільного віку) / М. С. Вашуленко, Н. Я. Дзюбишина-Мельник, О. Н. Хорошковська, І. І. Карабаєва, І. Є. Товкач, А. В. Пасічник // Дитина Програма навчання і виховання від 2 до 7 років /наук. кер. проекту О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт.кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильева, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін.осв.і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг.Київміськради (КМДА), Київ.ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. - С. 114-121; 182-191; 272-290.


4.Товкач І. Є. Дитина у довкіллі / Н. В. Кудикіна, С. А. Васильєва, В. В. Юрженко, І. Є. Товкач, А. В. Пасічник // Дитина Програма навчання і виховання від 2 до 7 років /наук. кер. проекту О.В. Огнев’юк, К.І. Волинець; наук.кер.програмою: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт.кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А.Васильева, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. - С. 123-127; 194-199; 296-304.


Metod recom SOD.jpg

5.Товкач І. Є. Мова рідна, слово рідне / О. Н. Хорошковська, доктор педагогічних наук; Н. Я. Дзюбишина-Мельник, кандидат філологічних наук; І. Є. Товкач, старший викладач; А. В. Пасічник, старший викладач // Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» /наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк; наук. ред. Н. В. Кудикіна, В. У. Кузьменко; авт.кол.: Е. В. Бєлкіна, Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. Л. Богініч, З. Н. Борисова, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук. мол. т спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид. доопр. та доп. – К.: Київ, ун-т Б. Грінченка, 2012. – С. 102-123].


6.Товкач І. Є. Навчання дітей елементів грамоти / М. С. Вашуленко, доктор педагогічних наук; І. І. Карабаєва, кандидат психологічних наук; А.В. Пасічник, старший викладач; І. Є. Товкач, старший викладач // Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» /наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк; наук. ред. Н. В. Кудикіна, В. У. Кузьменко; авт.кол.: Е. В. Бєлкіна, Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. Л. Богініч, З. Н. Борисова, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук. мол. т спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид. доопр. та доп. – К.: Київ, ун-т Б. Грінченка, 2012. – С. 123-141.


7.1.Товкач І. Любов до книги плекаємо змалку / Ірина Товкач // Дошкільне виховання. - 2012. - № 11. – С. 12-14.*


8. Товкач І. Гендерне виховання дошкільників / Ірина Товкач // Дошкільне виховання. – 2012. - № 3. – С. 8-11.*
До 2012

Електронні публікації

Статті

2014 Товкач І. Є. Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять [Текст] / І. Є. Товкач // Молодий вчений. — 2014. — № 3. – С. 103-107 (журнал проіндексовано в Index Copemicus).

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

1.Участь у восьмих Всеукраїнських Читаннях з гуманної педагогіки «Учитель» за участю Ш.О. Амонашвілі, доктора психологічних наук, академіка Російської академії освіти, професора, іноземного члена НАПН України, Почесного президента МЦГП (Москва, Росія) та П.Ш. Амонашвілі, президента МЦГП, письменника, соціолога (Тбілісі, Грузія) (2-3 листопада 2013 р.)

2.У міжнародній науково-практичній конференції «Роль та місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості» (М. Харків, Україна, 14-15 лютого 2014 року). –2.У міжнародної науково-практичної конференції: (м. Одеса, 21-22 лютого 2014 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2014.

3.У міжнародної науково-практичної конференції «Роль та місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості (м. Харків, Україна, 14-15 лютого 2014 р.). – Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень».

4.У міжнародній науково-практичній конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук» (м. Львів, 28 лютого – 1 березня 2014 р.): Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – 112 с. – С. 35-39.

5. У міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти», присвяченій 75-річчю з дня народження та 50-річчю професійної діяльності заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата державної премії у галузі «Дошкільна освіта», дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики дошкільної освіти Богуш Алли Михайлівни, (м. Одеса, 29-30 жовтня 2014 р.)


6. У міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук" ( м. Одеса, 21.-22 лютого 2015 р.).

Професійна сертифікація

Сертифікат учасниці майстер-класу Ш.О. Амонашвілі «Основи гуманно-особистістного підходу до дітей у освітньому процесі» (м. Київ, 15-19 жовтня 2005 року)

Сертифікат учасника науково-практичної конференції «Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра» (м. Київ, 17-18 травня 2012 року)

Підвищення кваліфікації

Cтажування з 13.10 2011 по 14 11. 2011 року в лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.==

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Товкач І.Є. брала участь у Проекті «Літопис. Відлуння епох» Телекомпанії «ГЛАС» Випуск: 25.08.2012. Буквар (Раннє та шкільне навчання).==

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

=Список дисциплін

Дошкільна лінговдидактика

Теорія і методика співпраці ДНЗ з родинами =

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях