Технічні засоби навчання

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Сасасаса.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Технічні засоби навчання

ОКР

бакалавр

Напрям підготовки

«Історія» «Фізична культура»

«Музичне мистецтво»

«Дошкільна освіта»

«Дизайн»

Курс

1

Автор

Глушак О.М., Мазур Н.П.

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу:

  • сформувати у студентів цілісну орієнтацію в системі сучасних засобів навчання і технологій їх використання при розв’язанні освітньо-виховних завдань, знання про структуру, принципи роботи, технічні та дидактичні можливості засобів навчання, практичні навички їх застосування для підвищення ефективності навчального процесу;
  • підготувати студентів до педагогічно ефективного використання технічних засобів та інтерактивних технологій навчання у подальшій професійній діяльності.

Завдання:

1. формування у студентів уявлення про сучасні технічні засоби, досягнення та перспективи розвитку в області техніки та інформаційних технологій;

2. вивчення теоретичних та науково-методичних основ, дидактичних принципів організації навчальної роботи з використанням технічних засобів навчання;

3. формування уявлень про будову, призначення, принцип дії, та педагогічні можливості аудіовізуальних та технічних засобів навчання;

4. оволодіння методикою виготовлення дидактичних матеріалів для технічних засобів та набуття вмінь і навичок методично ефективного використання технічних засобів у навчально-виховному процесі;

5. вивчення техніки безпеки при роботі з технічними засобами та ознайомлення з педагогічними, технічними, гігієнічними вимогами до ТЗ та їх комплексів;

6. формування вмінь оцінювати можливості використання програм різного класу при заданому складі апаратного забезпечення.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений трьома модулями. У кожному модулі подано:

1. Путівник по модулю, який включає карту знань модуля, методичні рекомендації до опанування модуля та форум для обговорення питань, які виникають під час вивчення модуля.

2. Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси:

  • мультимедійні презентації лекцій;
  • додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій, флеш-ролики, аудіо- і відеоматеріали тощо.

3. Лабораторні роботи. До кожної лабораторної роботи надано методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи та теоретичний матеріал. Рівень підготовки студента до виконання лабораторної роботи контролюється тестом.

4. Завдання до самостійної роботи. Завдання сформульовано у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання.

5. Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля використано навчальний тест для самоперевірки, контрольні запитання та модульна контрольна робота. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.

Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Технічні засоби навчання» сприяє фундаментальній професійній підготовці бакалаврів.


Сертифікація

наказ №114 від 13.03.2013р.