Сітцева Марина Вікторівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото: СітцевẤ М.В.


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

СІТЦЕВẤ Марина Вікторівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Аспірантка кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту

Освіта

Освіта.jpg
 • У 2010 р. закінчила з відзнакою Київський університет імені Бориса Грінченка (спеціальність «Практична психологія», кваліфікація «Магістр практичної психології. Викладач психологічних дисциплін»).
 • З 2011 р. – аспірантка кафедри психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (спеціальність 19.00.07 «Вікова та педагогічна психологія»).

Місце роботи

Контакти

Kontaktyop.png

E-mail:: m.sittsevaia@gmail.com

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тема дисертації

«Мультиплікаційні образи як чинник морального розвитку молодших школярів», 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Науковий керівник: Юрченко Віктор Іванович

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Book.png

Статті

2014

 • Сітцевá М.В. Психологічні особливості мультиплікаційного образу // Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії] – Випуск 1 / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; ГО «Академія розвитку психологічної науки і практики» / упорядники: Кучеренко Є.В., Русаков С.С. – К. : Фенікс, 2014. – 223 с. – С. 157-160.

2013

 • Сітцевá М. Застосування мультиплікаційних образів у розвитку обдарованості дитини // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : Зб. наук. праць. Вип. 10. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 81-88.
 • Сітцевá М.В. Моральний розвиток дитини засобами мультиплікації в умовах агресивного медіа-простору // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. Серія Педагогічні науки. – Ч. 1. – 2013. – № 13 (272). – С. 32-37.
 • Сітцевá М.В. Психологічні проблеми та ризики перегляду дітьми мультиплікації // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. Збірник наукових праць – 2013. – № 19. – С. 109-112.
 • Сітцевá М.В. Мультиплікаційний сюжет як засіб морального розвитку дитини // Вісник Одеського національного університету. Психологія. – 2013. – Т. 18. – № 4 (30).– С. 278-284.
 • Сітцевá М. Сутність та структура мультиплікаційного образу // Психологія особистості. Науковий журнал. – 2013. – № 1 (4). – С. 165-172.
 • Сітцевá М.В. Психологічні особливості дитячої мультиплікації як жанру екранної культури // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К., 2013. – Т. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 385-392.
 • Сітцевá М.В. Формування творчої особистості педагога засобами мультиплікації // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : Зб. наук. статей ; Міжнародна науково-практична конференція (15-16 травня 2013 р.) ; Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – С. 383-387.


2012

 • Сітцевá М. Психологічні особливості мультфільмів для дітей // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 23. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2012. – C. 155-158.
 • Сітцевá М.В. Ключові аспекти підготовки майбутніх психологів до роботи з дітьми із використанням засобів мультиплікації / М.В. Сітцевá // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір»], (м. Київ, 28 березня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. ; за заг ред. В. О. Огнев’юка ; [редкол.: В. О. Огнев’юк, В. П. Андрущенко, Л. Л. Хоружа, О. М. Олексюк, О. В. Уваркіна, Н. М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 301 – 306.
 • Сітцевá М.В. Роль мультиплікації у моральному розвитку дитини / М.В. Сітцевá // Матеріали ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (м. Київ, 19 квітня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. ; за заг ред. В. О. Огнев’юка ; [редкол.: В. О. Огнев’юк, В. П. Андрущенко, С. О. Сисоєва, Н. М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 231 – 236.
 • Сітцева М.В. Мультиплікація як детермінанта розвитку особистості дитини в умовах сучасного медіа-простору // Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13 грудня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Безпалько, Н. М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 283 – 287.


До 2012

Тези до конференцій

2014

 • Сітцева М.В. Роль мультиплікації у розвитку дитини в умовах інформаційного суспільства // Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (13 трав. 2014 р.) = Abstract I International Scientific & Practical Internet Conference (May 13, 2014) / за заг. ред. Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької. − Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 180 с. – С. 35-38.

2013

 • Сітцевá М.В. Мультиплікація як засіб педагогічної взаємодії // Психологічні проблеми сучасності : Тези Х науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 11-12 квітня 2013 року. – Львів, 2013. – 198 c. – С. 151-153.
 • Сітцевá М. Розвиток дитини в умовах сучасного медіа-простору засобами мультиплікації // Shevchenkivska vesna 2013 : XI International Interdisciplinary Scientific Conference of Students and Young Scientists (18-22 березня 2013 р.) ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Kyiv National Taras Shevchenko University). – Київ, 2013. – С. 205-207.
 • Сітцевá М.В. Психологічні аспекти забезпечення безпеки дитини в сучасному інформаційному просторі засобами мультиплікації // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 трав. 2013 р.) ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Рубіжне, 2013. – С. 12-14.

2012

 • Сітцевá М.В. Психологічні можливості формування медіакультури особистості у сім’ї / М.В. Сітцевá // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії»], (м. Київ, 17 травня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. ; [редкол.: Л. Л. Хоружа, Г. М. Лактіонова, О. В. Безпалько та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 145-147.

До 2012

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Електронні публікації.jpg
 • Сітцева М.В. Соціально-психологічні аспекти організації комунікативної взаємодії у віртуальному просторі // Освітологічний дискурс. Електронне фахове наукове видання. – 2014. – № 3 (7). – С. 201-210.

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у науковометричних базах

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

===Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори===|}

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах