Сінельник Ірина Павлівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Сінельник Ірина Павлівна


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Сінельник Ірина Павлівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Освіта

У 1999 році закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка за спеціальністю «Англійська мова»

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

Професійний досвід

1983 – 1984 р.р. – вихователь дитячого навчального закладу №338 м. Києва
1985 – 1997 р.р. – вихователь дитячого навчального закладу №680 м. Києва
1997 – 2004 р.р. – вчитель англійської мови спеціалізованої школи №129 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва
2004 – 2008 р.р. – старший викладач кафедри іноземних мов Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
2008 – 2011 р.р. – старший викладач кафедри англійської мови Гуманітарного інституту Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка (з 08.10.2009 – Київського університету імені Бориса Грінченка)
З 1 вересня 2011 р. – старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Тема дисертації

Працює над дисертаційним дослідженням «Виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи в позааудиторній діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 - «теорія і методика виховання»

=Контакти

i.sinelnyk@kubg.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

2015
Sinelnyk I.P. Prospective Primary School Teachers’ Education for Communicative Tolerance / I.P. Sinelnyk // Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р./ М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, Британська Рада в Україні, Гете Інститут в Україні, Авторизований центр міжнародних екзаменів “Grade Education Centre”; редкол.: О.В.Котенко, Н.В.Кошарна, Н.М.Віннікова. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2015. – 260 с. (С. 104-109)
2014
Сінельник І.П. Толерантність як невід’ємна риса полікультурної особистості майбутнього вчителя початкової школи. – Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [За ред. О.В.Сухомлинської, І.Д.Беха, Г.П.Пустовіта, О.В.Мельника; літ. ред. І.П.Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – Вип. 4. – 464 с. (С. 388-390)
Сінельник І.П. Концепт «толерантність»: розмаїття змістового аспекту. – Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2014. – Вип. 18, кн. 2. – 480 с. (С. 241-250)
Сінельник І.П. Виховання толерантності як складова процесу поліпшення якості вищої освіти. – Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» – Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», 2014, №3 (додаток 1). – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети». – 172 с. (С. 113-116)
Сінельник І.П. Виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи в процесі навчання ділової іноземної мови. – Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип 5, Том III (54): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – 486 с. (С. 447-454)
Sinelnyk I.P. Prospective primary school teachers’ education for tolerance through interactive training methods in extracurricular activities of high school / I.P. Sinelnyk // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, II(17), Issue: 35, 2014 / [Editor-in-chief: Dr. Xénia Vámos]. – Budapest: Рublished by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2014. – 118 p. (P. 13-17)

2013
Сінельник І.П. Виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи як один з аспектів формування їхньої професійної компетентності. – Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2012 рік / [За ред. О.В.Сухомлинської, І.Д.Беха, Г.П.Пустовіта, О.В.Мельника; літ. ред. І.П.Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – Вип. 3. – 468 с. (С. 346-349)
Сінельник І.П. Педагогіка толерантності в Україні: історія становлення й розвитку. – Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2013. – Вип. 17, кн. 2. – 522 с. (С. 274-281)

2012
Ірина Сінельник. Активізація науково-дослідної діяльності студентів педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій. – Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал : [гол. ред. М. Вачевський]. – №3 (86). – 2012. – 160 с. (С. 113-117)

До 2012
Сінельник I. П. Використання інформаційних технологій у процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів педагогічних спеціальностей. – Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 p.) / МОН України, ГУОМ КМДА, Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка та ін. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, Д.М. Бодненко]. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 272 с. (С. 144-146)

Тези до конференцій

2014
Сінельник І.П. Оптимізація процесу виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи у позааудиторній діяльності. / І.П.Сінельник // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 12-13 грудня 2014 року). - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2014. - 112 с. (С. 88-92)

2013

2012

До 2012
І. Сінельник. Використання нових інформаційних технологій у вивченні іноземної мови студентами педагогічних спеціальностей. –/ І. Сінельник // матеріали наук.-практ. конф., [«Актуальні проблеми вищої професійної освіти України»], (24-25 березня 2011 р.) / [за заг. ред. І.В. Лузік, О.М. Акмалдінової]. – К.: НАУ, 2011. – 132 c. (С. 57)
Сінельник І.П. Формування толерантності студентів педагогічних спеціальностей шляхом використання інформаційних технологій. –/ І.П. Сінельник // матеріали міжнар. наук.-практ. конф., [«Актуальні проблеми педагогіки та психології»], (м. Львів, Україна, 7-8 жовтня, 2011р.): у 2-х частинах. – Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2011. – Ч.2. – 140 с. (С. 97-98)
Сінельник І.П. Організація самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів з використанням інформаційних технологій навчання у процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови. –/ І.П. Сінельник // матеріали міжнар. наук.-практ. конф., [«Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах»], (Одеса, Україна. 28-29 жовтня, 2011). – Одеса ГО «Південна фундація педагогіки», 2011. – 104 c. (С. 89-90)

Підручники, посібники

2014

2013
Сінельник І.П. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.]. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 356 с.
Сінельник І. П. Active English Study (Активне вивчення англійської мови): навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Сінельник, Ю. І. Веклич. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 116 с.

2012
Сінельник І. П. Test Your Vocabulary and Grammar (Перевір знання з лексики та граматики): [навч. посіб. для студ. спец. 6.010102 Початкова освіта; спеціаліз. англ. мова; ОКР «бакалавр»]. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – 96 с.

До 2012
Сінельник І. П. Pass Your English Exam Well (Складіть іспит з англійської мови успішно): [навч. посіб. для студ. спец. 6.010102 “Початкова освіта”. Спеціалізація: англійська мова] / авт.-уклад.: І.П. Сінельник [текст англ.]. – К.: Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. – 144 с.

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012
“Практичний курс англійської мови” / укл. І.П. Сінельник. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. – 96 с. – (Навчальна програма)
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів та ІНДЗ з дисциплін “Іноземна мова”, “Практичний курс англійської мови”: для студентів непроф. спец. / [уклад.: Д.В. Ольшанський, І.П. Сінельник та ін.] – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 44 с.

Електронні публікації

Статті

2014

2013
Сінельник І.П. Виховання толерантності як компоненту полікультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами іноземної мови / І.П. Сінельник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_13. – Заголовок з eкрану

2012
Сінельник І.П. Проблема виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи : дискурсивний огляд / І.П. Сінельник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару "Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи" (22 листопада, 2012 р., м.Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2012. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_10. – Заголовок з eкрану

До 2012
Сінельник І. П. Використання культурних асимілярів як засобу виховання соціокультурної толерантності майбутніх вчителів у процесі навчання іноземної мови / І.П. Сінельник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 8. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_8. – Заголовок з eкрану

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012
Сінельник І. П Формування толерантності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І.П. Сінельник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 6. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_6. – Заголовок з eкрану

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JlTidQIAAAAJ&

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

===Участь у міжнародних конференціях та форумах===

Mykolaiv.jpg
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика освіти в сучасному світі» (12-13 грудня 2014 р., м. Миколаїв)
Budapest.jpg
International conference «Pedagogy and Psychology in the age of globalization – 2014» (30 листопада 2014 р., м. Будапешт, Угорщина)

IX Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (20-22 листопада 2014 р., м. Київ)
III Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процессу» (12 листопада 2014 р., м. Київ)
Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах», (28-29 жовтня 2011 р., м. Одеса)
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогіки та психології» (7-8 жовтня 2011 р., Львів)

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Learning Technologies for the Classroom.jpg
Learning Technologies for the Classroom


Eng prep courses.jpg
Навчання англійської мови у відповідності до Європейських стандартів

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

Pass your English exam well.jpg
Test your English well.jpg
Pass your English exam well.jpg Test your English well
Active English Study.jpg
Methodology.jpg
Active English Study.jpg Методика навчання іноземних мов у початковій школі

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

В Університеті викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)», «Ділова іноземна мова», «Ділова іноземна мова та практика перекладу», спецкурс «Сучасні тенденції навчання іноземних мов молодших школярів». Має досвід викладання «Методики навчання дітей англійської мови», «Психолого-педагогічних основ навчання англійської мови дітей дошкільного віку», «Практичної граматики англійської мови», «Практичної фонетики англійської мови»

Список дисциплін

«Практичний курс англійської мови»
«Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)»
«Іноземна мова (поглиблене вивчення)»
«Ділова іноземна мова»
«Ділова іноземна мова та практика перекладу»
«Професійне спілкування іноземною мовою»

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях