Сіваєва Ольга / портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Сіваєва Ольга Сергіївна

Рік вступу

2020

Тема наукового дослідження

«Вербалізація HEALTH в англомовному медійному дискурсивному просторі» (протокол № 11 від «27» грудня 2023р.)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Цапро Галина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Громадська активність

Член професійного об'єднання "Асоціація вчителів англійської мови - ТІСОЛ-Україна" (TESOL-Ukraine).

TESOL_group1.jpgНаукова-дослідницька діяльність

Лінгвістика, корпусна лінгвістика, дискурс, медіа-дискурс

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні ВАК===

1) Опубліковано статтю у фаховому виданні України з присвоєнням категорії «Б» Публікація у фаховому виданні Сіваєва О.С. Поняттєвий компонент концепту HEALTH у текстах статей газети «The Guardian» // Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя . Сер.: Філологія. 2020. №80, том 2. – с. 216-220. С Файл:Стаття категорія Б 2020 рік.pdf

2)Публікація у фаховому виданні Сіваєва О.С. Словосполучення з HEALTH у медіатекстах: корпусний аналіз // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Сер.: Філологія. 2021. № 2, том 32 (71) – с. 200-207. Файл:Вчені записки Таврійського національного університету (стаття категорії Б).pdf

3) Sivaieva O. (2021). A COMPARATIVE STUDY OF HEALTH IN NEWSPAPER ARTICLES OF THE 1980S AND 2000S: A CORPUS BASED ANALYSIS. Філологічний часопис (2 (18)). с. 64-74. ISSN 2415-8828. Файл:Стаття Умань 2021.pdf

4) Tsapro, G. & Sivaieva, O. (2021). Does PANDEMIC Have a Silver Lining? A Contrastive Corpus Study of Collocations with PANDEMIC in Media Texts. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА. 11(79). 84-87. ISSN 2519-2558. Файл:Tsapro Sivaieva Острозька Академія.pdf

5) Sivaieva, O. HEALTH: How Іt Іs Seen by Students in Covid Time. Закарпатські філологічні студії, Сер.: Філологія: науковий журнал. Ужгород : Вид-во Гельветика. 2022. № 22, том 2. C. 118-123. ISSN видання: 2663-4899. DOI статті: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.22.2.21. Вебпосилання на видання: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/22/part_2/22-2_2022.pdf.

6) Sivaieva, O. HEALTH in the Media. Закарпатські філологічні студії, Сер.: Філологія: науковий журнал. Ужгород : Вид-во Гельветика. 2022. № 25, том 2. С. 49-54. ISSN видання: 2663-4899. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.25.2.9. Вебпосилання на видання: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6520/%d0%97%d0%90%d0%9a%d0%90%d0%a0%d0%9f%d0%90%d0%a2%d0%a1%d0%ac%d0%9a%d0%86%20%d0%a4%d0%86%d0%9b%d0%9e%d0%9b%d0%9e%d0%93%d0%86%d0%a7%d0%9d%d0%86%20%d0%a1%d0%a2%d0%a3%d0%94%d0%86%d0%87_25-2_2022.pdf?sequence=1

7) Sivaieva O. S. PANDEMIC in 2021 «Economist» Discourse. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Сер.: Філологія. 2023. Том 34 (73), № 5. С. 100-104. DOI: https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.5/17. Вебпосилання на видання: https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/5_2023/17.pdf.

Статті закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, які не входять до переліку фаховий видань

1. Sivaieva, Olha (2020) Corpus Analysis of Collocations with HEALTH in Media Texts. Studia Philologica (15). Pp. 14-19.DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2425.2021.152 Файл:Studia Philologica 1.pdf

2. Sivaieva, Olha (2021) Semantic Prosody of the Lemma VACCINE in the Media Texts. Studia Philologica (16). Pp. 42-46. DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2425.2021.166 Файл:Studia Philologica 2.pdf

3. Sivaieva O. VACCINATION through the Prism of Media Discourse. Studia Philologica. 2022. № 18-19. С. 58-65. ISSN видання: 2412-2491. DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2425.2022.1895. Вебпосилання на видання: https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/415/367

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1) V Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА МОВОЗНАВСТВА», тема доповіді: «Verbal presentation of HEALTH as STATE in the media discourse», Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут філології, 4 листопада 2020 р.

Конференція

2) Публікація Сіваєва О.С. Verbal presentation of HEALTH as ACTION in the media discourse // Філологічні і педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці XXI сторіччя. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43557/1/Sivaieva%20O_Kyiv%202020.pdf Збірник наукових праць. Київ. Сер.: Філологія. 2020. рр. 53-55. Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Філологічні і педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці XXI сторіччя», тема доповіді: «Verbal presentation of HEALTH as ACTION in the media discourse», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 17 листопада 2020 р.

3) The University of Alabama Languages Conference: "Collocations with HEALTH in the Media: A Corpus Based Analysis", February 19-20, 2021 3C_Sivaieva_page-0001.jpg

Alabama Conference

4) Публікація Сіваєва О. С. HEALTHCARE in the Broadsheet Today: A Corpus Based Analysis // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу. Збірник тез доповідей VI Всеукраїнської. Науково-практичної конференції. Київ. 2021. рр. 273-275.Вебпосилання на видання: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/18288/1/ITPF2021_P273-275.pdf

Конференція_18-19_червня_2021_page-0001.jpg


5) VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу» HEALTHCARE in the Broadsheet Today: A Corpus Based Analysis. Київський лінгвістичний університет, 06 квітня 2021 р. Вебпосилання на видання: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/18288/1/ITPF2021_P273-275.pdf

Конференція 06 квітня 2021

6) The 4-th Białystok-Kiev Conference of Theoretical and Applied Linquistics. Language in Context: Perspectives from Linguistics, Translation Studies, and Language Education. HEALTH in the Media Discourse: a Look at the 20 Years' Gap. 2-3 December 2021.

Białystok Conference 02.12.2021.jpg

7) Sivaieva O. Words Associated with HEALTH: Medical Students’ Point of View. XVI Міжнародна наукова онлайн-конференція «Пріоритети германської та романської філології. Луцьк 7-8 жовтня 2022 р. С. 88-89. http://wiki.kubg.edu.ua/images/2/28/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%9E._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA_2022.pdf

8) Сіваєва О. Лексико-семантичні особливості заголовків статей про здоров’я у газеті «The Guardian». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 №43, том 5. С. 134-138. ISSN видання: 2663-5658. https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.43.5.36. Вебпосилання на видання: 38.pdf (mgu.od.ua)

9) Сіваєва О. Корпусний аналіз семантичної просодії у контексті словосполучення MENTAL HEALTH у британській суспільно-політичній пресі і таблоїдах. Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі. Збірник наукових праць. Київ. 18-19 червня 2021 року. C. 108-111. Вебпосилання на видання: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/17110/3.pdf?sequence=1

10) Sivaieva O. Words Associated with HEALTH: Technology Students’ Point of View. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства «. Рівне, 15 лютого 2022 р. С. 21-23. Вебпосилання на видання: https://sites.google.com/view/pam-rshu.

Olha_Sivaieva_Сonference_2022_page-0001.jpg


11) Сіваєва О. HEALTH: асоціативні реакції студентів-філологів. XXII Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, техніка у новому тисячолітті». Харків, 28 квітня 2022 р. C. 335-337. Вебпосилання на видання: scholar.archive.org/work/gt7rfqzldnganco5q4sdlh4xty.

12) Sivaieva O. Words Associated with HEALTH: Medical Students’ Point of View. XVI Міжнародна наукова онлайн-конференція «Пріоритети германської та романської філології. Луцьк 7-8 жовтня 2022 р. С. 88-89. Вебпосилання на видання: http://wiki. kubg.edu.ua.

13) Sivaieva O. HEALTH in the Media. The 5-th Białystok-Kiev Conference of Theoretical and Applied Linquistics. Language in Context: Perspectives from Linguistics, Translation Studies, and Language Education. 2-3 December 2022. P. 20.

14) Sivaieva O. Lexico-Semantic Field of Health: Students’ Point of View. IV Міжнародна конференція «Актуальні проблеми романо-германської філології". Київ. 11-12 травня 2023 року.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Курси

1) Future Learn: CORPUS LINGUISTICS: METHOD, ANALYSIS, INTERPRETATION;

Сертифікат

2) Інтенсивний онлайн-курс "LITERARY STUDIES: OLD AND NEW" професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана ВІЛЛІ ВАН ПІРА: Literary studies: old and new at Borys Grinchenko Kyiv University Institute of Philology;

онлайн курс

3) Coursera. “Grammar and Punctuation”. Online non-credit course authorized by University of California, Irvine, грудень 2020

Coursera

4) Сумський Державний Університет за спонсорством A.S. Hornby Educational Trust (British Council). «“E-TOOL” Teaching Online Opportunity Lab». 21-23 квітня 2021.

E-Tool

5) Coursera. “Getting Started with Essay Writing”. Online non-credit course authorized by University of California, Irvine, червень 2021.

Coursera

6) Курс. Сертифікат. «Psychopoetics: Experiencing Poetry», який читав професор кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана Віллі Ван Пір. Київський університет ім. Бориса Грінченка, м. Київ. 2-5 листопада 2021 року.

Dr. Willie van Peer, 2-5 November 2021.jpg


7) Coursera. "Advanced Writing". Online non-credit course authorized by University of California, Irvine, July 2021.

Coursera July 2021.jpg

8) Coursera. "Introduction to Research for Essay Writing". Online non-credit course authorized by University of California, Irvine, January 2022.

Coursera January 2022.jpg

9) Онлайн-курс «Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця». Київський університет ім. Бориса Грінченка, м. Київ.

Підвищення кваліфікації 2021.jpg

10) Онлайн-курс Ключові проблеми германської та романської філології

Сіваєва О..jpg11) Онлайн-курс Developing Literary Awareness

2023 Certificate DEVELOPING LITERARY AWARENESS-7 page-0001.jpg