Соціологія

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Какака.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Соціологія

ОКР

бакалавр

Напрям підготовки

Педагогічна освіта

Курс

2

Автор

Купрій Т.Г.

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу – ознайомити студентів з об’єктом, предметом, структурою, категоріями соціологічної науки, історичним розвитком соціологічної думки, з питаннями методології, методики та технології конкретно-соціологічних досліджень, а також зі специфікою застосування результатів соціологічних досліджень та соціальних технологій у практичній діяльності; формувати у студентів наукового соціологічного мислення, тобто здатності до розуміння і інтерпретації суспільних процесів і явищ.

Завдання курсу - сформувати у студентів соціологічні знання про місце і роль соціальних факторів і соціальних інститутів; аналіз суспільства як цілісної системи та її складових елементів; вивчення теоретичних основ проведення прикладних соціологічних досліджень, а також основних методів збору, обробки, аналізу результатів соціологічних досліджень;

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений двома модулями. У кожному модулі подано:

  • Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси:

1. структуровані лекційні матеріали;

2. мультимедійні презентації лекцій;

3. додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій, навчальних посібників і підручників корисні посилання по навчальній темі, аудіо- і відеоматеріали тощо.

  • Практичні роботи. До кожної практичної роботи надано методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи.
  • Індивідуальні завдання. Завдання сформульовано у такій формі: текст завдання, методичні рекомендації з їх виконання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список індивідуальних завдань, додаткових друкованих та Інтернет-ресурси.
  • Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля, використано індивідуальні тестові завдання, тести для самоконтролю, опитувальник за допомогою контрольних запитань, контрольні запитання та контрольний тест.

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.

Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Соціологія» сприяє фундаментальній професійній підготовці бакалаврів, зокрема, опануванню системою знань про суспільство і місце людини в ньому.


Сертифікація

наказ №348 від 27.06.2013 р.