Соціальна інформатика (спеціальність)

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
1369993845 5654.jpg

Соціальна інформатика - це наука , що вивчає комплекс проблем , пов'язаних з проходженням інформаційних процесів у соціумі. Інноваційний характер розвитку інформаційного суспільства потребує підготовки нової генерації дослідників та висококваліфікованих фахівців, готових до вирішення комплексу проблем, пов'язаних із перебігом інформаційних процесів у соціумі. У сучасних умовах координація науки та освіти набу ває першочергового значення. Однак, в освітньому і науковому просторі України зі змістом наукової та навчальної спеціальності "Соціальна інформатика"склалась унікальна ситуація, а саме — соціогуманітарний зміст наукової спеціальності та принципово технічний (інженерний) зміст на вчальної спеціальності. Необхідність подолання виявленої суперечності зумовлює мету статті, яка присвячена виявленню сучасного стану соціальної інформатики в освітній практиці та сфері наукових досліджень в Україні. Процеси становлення і розвитку інформатики як наукової дисципліни, як сфери практичної діяльності та освітньої галузі неодноразово опи сані у працях відомих науковців. Нині інформатику можна вважати цілком визнаною та інституціоналізованою дисцип ліною, яка характеризується наявністю спеціальної літера тури, мережею навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка кадрів за цією спеціальністю, функціонуванням професійних об'єднань фахівців з інформатики. І хоча пе ріод розвитку інформатики налічує кілька десятиліть, нау ковцями визнається її характер як суспільно-гуманітарної дисципліни, і до сьогодні у вітчизняній науковій думці та педагогічній практиці вислів "фахівець у галузі інформати ки" вживається лише в контексті інформаційних технологій і стосується професій програміста, фахівця з обчислюваль ної техніки тощо.

Зміст соціальної інформатики та її структура

Під інформатикою розуміється система знань про виробництво , переробці, зберіганні та розповсюдженні всіх видів інформації в суспільстві , природі і технічних пристроях ( в природних і штучних системах). Однак , в громадській думці поступово утвердилося уявлення , згідно з яким поняття " інформатика " пов'язане виключно з останньою середовищем - технічної . Виникла потреба " захистити" спеціальною назвою предметне поле досліджень фахівців, що займаються проблематикою інформатизації суспільства. Предметом вивчення соціальної інформатики як науки є процеси Інформатизації суспільства , а також їх вплив на соціальні процеси , у тому числі - на розвиток і становище людини в суспільстві , на зміну соціальних структур суспільства під впливом інформатизації. Соціальна інформатика як будь-яке наукове знання має багаторівневу структуру: 1 . рівень - теоретико - методологічний (основні категорії, поняття і закономірності проходження інформаційних процесів у суспільстві) ; 2 . рівень - середній (соціальний ` зріз ` економічних , правових , психологічних та інших аспектів інформатизації ) ; 3 . рівень - емпіричний (соціальні аспекти створення , впровадження та адаптації інформаційних технологій у відповідних предметних областях).

Соціальна інформатика відіграє методологічну роль для так званих галузевих інформатик : економічної , правової, психологічної , соціологічної інформатики та інших.

Основні завдання навчального курсу "Соціальна інформатика"

Main.png
  • Вивчення основних концепцій інформатизації суспільства;
  • Аналіз сучасних тенденцій розвитку суспільства знань, технологій Веб 2.0;
  • Освоєння інформаційних технологій, необхідних для професійної діяльності соціолога;
  • Знайомство з сучасними технологіями Веб-аналітики та соціології інтернету.

Освоєння сучасних інформаційних технологій забезпечить соціологам нові перспективні сфери зайнятості: модерація спільнот та соціальних мереж; аналітика інтернету; проведення он-лайнових опитувань; оптимізація соціальних обчислень.

Робота випускників спеціальності "Соціальна інформатика"

Th 549717485498276.jpg

Робота випускників спеціальності «Соціальна інформатика» - це моделювання на ЕОМ складних об'єктів і процесів, обробка даних, проектування систем штучного інтелекту- та, розробка математичного та програмного забезпечення систем автоматизованого управ- ня соціальними та економічними процесами в різних галузях людської діяльності, в тому числі і в галузі освіти. Випускники спеціальності можуть працювати аналітиками і програмістами: - В органах державного управління, пенсійних фондах, управліннях праці та соціального за- щити, профспілкових органах, центрах по роботі з молоддю, в службах зайнятості, соціально- психологічних та соціологічних службах, відділах кадрів організацій та установ соціаль- ної, освітньої та наукових сфер; - В комп'ютерних відділах офісів великих фірм і підприємств; - В інформаційних та аналітичних відділах банків; - У відділах маркетингу, відділах проектування і моделювання підприємств різного профілю (авіаційних, залізничних, тролейбусних і т.д.).

Це також блок економічних дисциплін, знання з яким дозволяють вирішувати завдання створення ефективних комп'ютерних систем моніторингу та аналізу маркетингової і господарсько- підприємницької діяльності підприємств різних форм власності (Вибрані глави фінансової математики, Основи менеджменту, Мікроекономіка, Макроекономіка, Облік і аудит, Теорія економічного аналізу, Гроші і кредит, Управління інноваціями). З цим блоком пов'язані дисципліни, що мають відношення до аналізу економічних явищ і процесів, з одного боку, а з іншого - пов'язані з ширшими соціальними проблемами і спільними методами і прийомами обробки спостережуваних даних (Дослідження операцій, Актуарна математика, Економетрика, Аналіз даних, Прикладні пакети статистичної обробки).

Нарешті, істотну складову підготовки фахівців у галузі соціальної інфор- матики представляють дисципліни, навчальні прийомам моделювання в різних областях чоло- веческой діяльності з використанням новітніх комп'ютерних технологій (Методи оптимізації- ції, Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів, Основи експертного аналізу навколишнього середовища, Моделювання системних характеристик в економіці, Системологічні дослідження соціальних систем). Практична підготовка майбутніх фахівців, виконання лабораторних і практичних робіт, знаходять своє логічне продовження в організації та проходженні студентами різних видів практик: навчально-ознайомчої, виробничої, педагогічної практики. Студенти в обов'язковому порядку проходять виробничу практику на підприємствах АРК, з якими укладаються договори.

Основоположники Соціальної інформатики

Це новий науковий напрям виник на стику таких дисциплін як інформатика , соціологія , психологія , філософія . Вперше поняття " соціальна інформатика" було запропоновано В. Соколова і А.І.Манкевічем в 1971 році. Один з основоположників соціальної інформатики , академік А.Д.Урсул, розглядає соціальну інформатику як наукову базу формування зароджується інформаційного суспільства.

Закон експоненціального зростання обсягу знань

За підрахунками наукознавців, з початку нашої ери для подвоєння знань було потрібно 1750 років, друге подвоєння відбулося в 1900 році, а третє - до 1950 року, тобто вже за 50 років, при зростанні обсягу інформації за ці півстоліття в 8-10 разів. Причому ця тенденція все більш посилюється, оскільки обсяг знань у світі до кінця ХХ століття зросте вдвічі, а обсяг інформації збільшиться більш, ніж у 30 разів. Це, отримало назву-інформаційний вибух, це свідчило про початок століття інформації ,що включало:

• швидке скорочення часу подвоєння обсягу накопичених знань; • перевищення матеріальними витратами на зберігання, передачу і переробку

Risun1.jpg

інформації аналогічних витрат на енергетику;

• можливість вперше реально спостерігати людство з космосу(рівні радіовипромінювання Сонця і Землі на окремих ділянках радіодіапазоні зблизилися).

• Еволюція соціальних систем

Концепція постіндустріального суспільства як загальносоціологічна теорія розвитку досить глибоко розроблена західними дослідниками: Д. Беллом, Дж.Гелбрейтом, Дж.Мартіном, І.Масудой, Ф.Полаком, О.Тоффлера, Ж. Фурастьє та ін Саме Ж. Фурастьє визначив постіндустріальне суспільство як "цивілізацію послуг".

Вітчизняна наука звернулася до даної проблематики значно пізніше. Це було пов'язано з ідеологією, зокрема з тим, що в термінах `постіндустріальне`, `інформаційне` бачили альтернативу формаційним термінам - `соціалістичне`, `комуністичне` суспільство. Поняття інформаційного суспільства не можна вважати рядоположенним з різними типами формацій, воно є лише найбільш оптимальним способом розвитку будь-якої з них.

інформатизація

Як же може бути визначений сам термін "інформатизація"? Від відповіді на це питання істотним чином залежать підходи до аналізу реального стану та перспектив розвитку процесів інформатизації суспільства. Найбільш повним представляється погляд на інформатизацію як "системно-діяльнісний процес оволодіння інформацією як ресурсом управління і розвитку за допомогою засобів інформатики з метою створення інформаційного суспільства і на цій основі - подальшого продовження прогресу цивілізації".

На думку ряду авторів, процес інформатизації включає в себе три взаємопов'язані процеси:

медиатизацию - процес вдосконалення засобів збору, зберігання і розповсюдження інформації;

17455.jpg

комп'ютеризацію - процес вдосконалення засобів пошуку та обробки інформації, а також

• інтелектуалізацію - процес розвитку здатності сприйняття і породження інформації, тобто підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, включаючи використання засобів штучного інтелекту.

Інформатизацію суспільства треба трактувати як розвиток , якісне вдосконалення , радикальне посилення за допомогою сучасних інформаційно - технологічних засобів когнітивних соціальних структур і процесів. Інформатизація повинна бути " злита " з процесами соціальної інтеллектуалізації , істотно підвищує творчий потенціал особистості та її інформаційне середовища . При обговоренні в кінці 80- х рр. . концепції інформатизації країни вченими та фахівцями виділялася головна думка - справа не стільки в концепції інформатизації , скільки в концепцііразвітія суспільства , всіх його структур , що інформатизація - супутник демократизації і неможлива без неї.

Той, хто йде в усьому світі процес становлення і розвитку інформаційного суспільства носить об'єктивний характер і не може не зачіпати "ззовні" і нашу країну , але слабкі успіхи демократизації нашого суспільства призводять до відсутності серйозного соціального замовлення "зсередини" на вдосконалення інформаційного середовища .

Інформаційне суспільство

Наприклад , на думку А.І. Ракитова , суспільство вважається інформаційним , якщо будь-який індивід , група осіб , підприємство або організація в будь-якій точці країни і в будь-який час можуть одержати за відповідну плату або безкоштовно на основі автоматизованого доступу і систем зв'язку будь-яку інформацію та знання, необхідні для їх життєдіяльності і рішення особистих і соціально значущих завдань ;

• в суспільстві вироблена , функціональна і доступна будь-якому індивіду , групі або організації сучасна інформаційна технологія;

• є розвинені інфраструктури , що забезпечують створення національних інформаційних ресурсів в обсязі , необхідному для підтримки постійно швидкі науково -технологічного та соціально -історичного прогресу ;

• відбувається процес прискореної автоматизації і роботизації всіх сфер і галузей виробництва і управління ;

• відбуваються радикальні зміни соціальних структур , наслідком яких виявляється розширення сфери інформаційної діяльності і послуг.

Два теоретико - методологічних підходи до і. с.:

Title-IT.jpg

• технократичний , коли інформаційні технології вважаються засобом підвищення продуктивності праці і їх використання обмежується , в основному , сферами виробництва і управління ;

• гуманітарний , коли інформаційна технологія розглядається як важлива частина людського життя, має значення не тільки для виробництва , але і для соціальної сфери.

Причини значного поширення технократичного підходу , ототожнення понять " інформатизація " і " комп'ютеризація " носять як об'єктивний , так і суб'єктивний характер. Об'єктивно розвиток нової техніки взагалі і, зокрема , обчислювальної техніки йде стрімко , має " агресивний " характер. Суб'єктивно ж існує досить значне число людей як незнайомих з проблемою , так і тих , кому впровадження у громадську думку подібного ототожнення приносить відчутні фінансові та політичні дивіденти .

Інформатизація має чіткий зв'язок з екологобезпечним , стійким розвитком суспільства. Основа інформаційної економіки - знання або інтелектуально -інформаційний ресурс. Знання мають незаперечні переваги в порівнянні з матеріальними ресурсами - фундаментом попередніх етапів розвитку суспільства. Матеріальні ресурси жорстко підкоряються законам збереження .

Якщо ви берете щось у природи - ви обостряете екологічні проблеми , якщо ж намагаєтеся взяти у сусіда - породжуються конфлікти і війни. Соціально - економічна структура суспільства , що базується на інформаційній економіці , вже за своєю сутністю уникає більшості соціально -економічних та екологічних проблем і в потенціалі припускає експоненційний розвиток суспільства за основними його параметрами ( знання породжують знання).

Вступникам

Сайт КУ ім. Бориса Грінченка
Правила прийому 2013 року
Напрями підготовки

Див.також:

:Інформаційне суспільство

:Інформатизація