Сотникова Валентина Євгенівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Сотникова Валентина Євгенівна

Рік вступу

2018

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Інтертекст творчості Володимира Базилевського: особливості і функції

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Гальчук Оксана Василівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 • Сотникова В. (2020) Біографія як інтертекст у ліриці Володимира Базилевського: особливості художньої інтерпретації. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 61–66.Режим доступу: https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/533/500

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Сотникова В.Є. Варіативність топосу «держава» в поетичній моделі національної ідентичності (на матеріалі лірики Володимира Базилевського) / В.Є. Сотникова // «Літературний процес: методологія, імена, тенденції». – Київ, 2019. – Вип. 14. – С. 94-98.Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Litpro_2019_14_16
 • Сотникова В.Є. Авторська концепція митця і мистецтва за Володимиром Базилевським. «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Дрогобич, 2022. Вип. № 51. C. 351-357. Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/51_2022/54.pdf
 • Сотникова В.Є. Постать Йосипа Сталіна як основний обʼєкт критики в антитоталітарній ліриці В. Базилевського. «Закарпатські філологічні студії». Ужгород, 2022. Вип. №23. Т.2. C. 260-264. Режим доступу: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/23/part_2/50.pdf

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 • Сотникова В.Є. Поетична історіософія Володимира Базилевського / В. Є. Сотникова // Молодий вчений. - 2018. - № 4(1). - С. 348-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4%281%29__82

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії» (05.04.2019, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Всеукраїнський науково-теоретичний семінар для молодих учених пам’яті Ніли Зборовської (12.11.2019, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка, м. Київ).
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах» (28-29.05.2020, International Electronic Scientific and Practical Journal «WayScience», м. Дніпро).
 • Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес:автобіографія, наратив, ідентичність» (16.10.2020, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ)
 • Міжнародна наукова конференція «Сучасні наукові дослідження: досягнення, інновації та перспективи розвитку» (1-2.10.2021, м. Рига, Латвія).
 • Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: межі толерантності» (08.10.2021, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ)
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку науки та освіти» (9-10.02.2022, м. Львів)
 • Науково-практична конференція «Пріоритети розвитку філологічних наук: наукові дискусії» (11-12.02.2022, м. Хмельницький)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність