Сопова Дана Олегівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Сопова Дана Олегівна


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Сопова Дана Олегівна

Рік вступу

2016

Спеціальність

011 Науки про освіту

Тема наукового дослідження

Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського Союзу

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Гриневич Лілія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 • Сопова, Дана Олегівна (2017) Етичний кодекс як гарант академічної чесності в університетах Європейського Союзу In: Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених, 9-10 листопада 2017 року, м. Переяслав-Хмельницький.
 • Сопова, Дана Олегівна (2017) Порушення принципів академічної чесності як проблема вищої освіти в Україні та країнах Європейського союзу In: Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст», 25-26 травня 2017 року, Україна, Умань.
 • Сопова, Дана Олегівна (2017) Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі становлення вищої освіти In: Міжвузівська регіональна науково-методична конференція «Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації», 16 травня 2017 року, Україна, Житомир.
 • Сопова, Дана Олегівна (2017) Академічна чесність у розвитку лідерського потенціалу університетської спільноти In: ІІІ-й Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки», 15-16 травня 2017 року, Україна, Київ.
 • Сопова, Дана Олегівна (2017) Філософський аспект академічної чесності як проблеми інноваційного суспільства In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство: контури інновацій», 30 березня 2017 року, Україна, Київ.
 • Сопова, Дана Олегівна (2017) Академічна чесність у формуванні професійно-етичної компетентності майбутніх педагогів In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», 23 березня 2017 року, Україна, Київ.
 • Сопова, Дана Олегівна (2017) Академічна чесність як ознака якості університетської освіти In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації», 23-24 лютого 2017 року, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 • Сопова, Дана Олегівна (2017) Прояви академічної нечесності як проблема розвитку сучасної освіти In: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього», 21-22 лютого 2017 р., Центр наукових технологій, м. Харків.
 • Сопова, Дана Олегівна (2016) Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів In: V Міжнародна науково-практична конференція "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", 11-12 листопада 2016 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Сопова, Дана Олегівна (2018) Значення академічної чесності для формування цілісної особистості учнів загальноосвітніх шкіл Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології" 16 травня 2018 року. с. 202-206.
 • Сопова, Дана Олегівна (2018) Особливості розвитку академічної чесності майбутніх фахівців в університетах Європи Матеріали Міжнародного літнього наукового симпозіуму "Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика" 26-27 липня 2018 року. с. 51-53.
 • Сопова, Дана Олегівна (2019) Особливості розвитку академічної чесності студентів в університетах Європи Велет українського слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-­практичної конференції, 18 жовтня 2019 р., м. Київ/ за заг. Ред. Дічек Н. П. — Київ: Педагогічна думка, 2019. — 168 с.. с. 123-125. ISSN 978-966-644-510-3

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Сопова, Дана Олегівна (2017) Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2(7)). с. 120-123. ISSN 1728-3817
 • Сопова, Дана Олегівна (2017) Поняття академічної чесності: науковий дискурс Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2017 (3-4). с. 26-31. ISSN 1609-8595
 • Сопова, Дана Олегівна (2017) Історичний аналіз проблеми академічної чесності майбутніх фахівців в європейській практиці Інженерні та освітні технології, 2017 (4(20)). с. 98-103. ISSN 2307-9770
 • Сопова, Дана Олегівна (2018) Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки Молодь і ринок, 157 (2). с. 133-137. ISSN 2308-4634
 • Сопова, Дана Олегівна (2017) Феномен академічної чесності у контексті якості сучасної вищої освіти Педагогічна освіта: теорія і практика (28). с. 79-84. ISSN 2311-2409
 • Сопова, Дана Олегівна (2018) Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки) 2018, 56-57 (3-4). с. 52-56. ISSN 1609-8595

Статті у закордонних виданнях

 • Сопова, Дана Олегівна (2019) Академічна чесність як частина якості сучасної вищої освіти Virtus (31). с. 134-137. ISSN 2410-4388

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 • Сопова, Дана Олегівна (2018) Концептуальні основи формування академічної чесності під час навчання майбутніх педагогів The Modern Higher Education Review (3). с. 120-126. ISSN 2518-7635

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • V Міжнародна науково-практична конференція "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ, Україна; 11.11.2016р.
 • Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій", Київський університет імені Бориса Грінченка м.Київ, Україна; 30.11.2016р.
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього», Центр наукових технологій, м. Харків; 21.02.2017р.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; 23.02.2017р.
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» Національний авіаційний університет, м. Київ; 23.03.2017р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференціїя«Українське суспільство: контури інновацій»,Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ; 30.03.2017р.
 • ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки», Міжнародний Центр Наукових Досліджень (International Center for Scientific Research), м. Київ; 15.05.2017р.
 • Міжвузівська регіональна науково-методична конференція «Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації», м. Житомир; 16.05.2017р.
 • Круглий стіл «Роль наукової молоді в розвитку національної освіти й науки», який проводився у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2017 Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського; 18.05.2017р.
 • Наукова конференція «Освітологія – 2017» Київський університет імені Бориса Грінченка; 18.05.2017р.
 • Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» м. Умань; 25.05.2017р.
 • Міжнародна конференція "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи" м. Кременчук; 12.10.2017р.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених", м. Переяслав-Хмельницький; 9.11.2017р.
 • Міжнародний літній науковий симпозіум “Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика” м. Одеса; 26.07.2018р.
 • II Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти", Київський університет імені Бориса Грінченка, 28.11.2018р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації", Київський університет імені Бориса Грінченка, 22.03.2019р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи" м. Старобільськ; 11.04.2019р.
 • Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції, Київський університет імені Бориса Грінченка; 15.11.2019р.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

 • Наукове стажування по Програмі Еразмус+ з Університетом Тампере (Фінляндія). Період реалізації: 02.01.2018-31.05.2018 р.