Руденко Людмила Степанівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Руденко Людмила Степанівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент, доцент, кандидат педагогічних наук,

Освіта

Вища - Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя, 1982 р., спеціальність - вчитель музики і співів

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут, кафедра педагогіки і психології

Професійний досвід

32 роки

1982-1985 р.р. - вчитель музики і співів П.Борщагівської загальноосвітньої школи Києво-Святошинського району.

1985-1999р.р.- викладач індивідуального інструменту Київського міського педагогічного коледжу №3

1999-2010 р.р. - концертмейстер відділу концертмейстерів Київського національного університету культури і мистецтв; старший викладач Броварського факультету Київського національного університету культури і мистецтв; декан Броварського факультету Київського національного універистету культури і мистецтв; старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук; доцент кафедри філософії.

З 2010 р. - доцент кафедри педагогіки

Тема дисертації

Формування творчих здібностей учнів 5-9 класів у позаурочній виховній діяльності засобами музичного мистецтва

Контакти

моб. 067 685 26 50

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

2014

Руденко Л.С. Особливості підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти до розвитку дитячої обдарованості / Л.С. Руденко // Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 15-16 травня 2014 року, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 278 с. – С. 197-201.

2013

1. Руденко Л. С. Діагностика творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку /Л.Руденко, Т. Шинкар// Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2013. - № 8 . – С. 12-19.
2.Руденко Л.С. Змістово-методичне забезпечення підготовки магістрантів дошкільної освіти до розвитку дитячої обдарованості/ Л. С.Руденко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-30 вересня 2013 року, смт. Гаспра, АР Крим. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013 – C. 340-342.

2012

1.Руденко Л.С. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої педагогічної діяльності // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 березня) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін.; за заг. ред. В.О. Огнев’юка [редкол.: В.О. Огнев’юк, В.П. Андрущенко, Л.Л. Хоружа, О.М. Олексюк, О.В. Уваркіна, Н.М. Віннікова]. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2012. – С. 768-774.

'До 2012

1. Руденко Л.С. Формування позитивного іміджу педагога у магістрів дошкільної освіти / Л.С. Руденко //Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства: матер. Всеукр. Наук.-практ.конф., 17-18 лют.2010 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, ГУОН (КМДА), Київ, ун-т ім.. Б.Грінченка.– К., 2010.– С.136-137. 
2. Руденко Л.С.Шляхи удосконалення іміджевої підготовки магістрів із дошкільної освіти / Л.С.Руденко // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / [за заг. ред. Є.І. Коваленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 5. – С.10-13.
3. Руденко Л.С. Інноваційний підхід до формування творчих здібностей учнів 5-9 класів у позаурочній виховній діяльності //Рідна школа.-2003.- № 9 С.- 52-54
4. Руденко Л.С. Теоретична модель формування творчих здібностей учнів 5-9 класів засобами музичного мистецтва у позаурочній роботі // Соціалізація особистості :Зб.наук. праць / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. - К.: Логос, 2002. - Т. ХVIII. - С.183-193
5. Руденко Л.С. До питання типологізації індивідуального вияву творчого розвитку учнів 5-9 класів // Зб. наук. праць / В.Кузь (гол. ред.) та ін. - К.: Наук. світ, 2002. - С.218-227.
6. Руденко Л.С. Формування творчої особистості : теорія питання // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету
ім. М.Гоголя: Психолого-педагогічні науки. / Яковець В.П. (гол. ред.) та ін. - Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя . -2002. - №1.- С.20-23.
7. Руденко Л.С.Розвиток творчих здібностей учнів на народних музичних традиціях //Творча особистість учителя :пролеми теорії і практики: Зб.наук. праць / Ред.кол.Гузій Н.В. (відп.ред.) та ін. К.: НПУ ім. М.Драгоманова. 2000. - Вип.4 - С. 270-275.
8.Руденко Л.С.Системный подход к планированию внеурочной воспитательной деятельности - основа развития творческих способностей детей // Организационно-педагогические основы эффеквности управления функционированием школы:Сб науч. труд. / / Авт.-сост., отв.ред. В.С.Сапрыкин. - Симферополоь, 2000. - С.173-181.
9. Руденко Л.С. Педагогічні умови вдосконалення керівництва творчою діяльністю учнів 5-9 класів засобами музичного мистецтва //Теоретико-методичні проблеми виховання соціальної зрілості учнів шкіл-інтернатів: Наук.-метод. зб. - К.: Інфодрук. - 2000. - С.73- 82.
10. Руденко Л.С. Соціально-педагогічні умови для розвитку творчих здібностей учнів 5-9 класів засобами музичного мистецтва // Теоеретико-методичні засади виховання і соціально-педагогічної реабілітації учнів загальноосвітніх шкіл: Наук.-метод. посібник. - К.:Інфодрук., 2000. - С.160-175.
11. Руденко Л.С. Формування творчих здібностей учнів у процесі роботи над музичними творами / Актуальні проблеми теорії музики та

музичного виховання: Зб. наук. праць /Ред. колегія : М.М, Поплавський, Ю.Л.Афанасьєв та ін.- К.: КНУКіМ, 2000. - С.151-159

12. Руденко Л.С. Шляхи удосконалення психолого-педагогічної підготовки студентів вузів технічного профілю» // Вісник НТУ, 2006. – Випуск 11.– с. 404- 407 Головний редактор М.Ф. Дмитриченко. Редакційна колегія: к.т.н., проф.М. О. Білякович (заст. гол. ред.); д.т. н., проф. М.М, Дмитрієв(заст. гол. ред.); к.т.н., проф. Г.Є. Ліпський (заст. гол. ред.); д.т. н., проф. Г.Б. Безбородова; д.т. н., проф. М.Н.Бідняк; д.т. н., проф. О.А. Білятинський; Д.Ю.Н., проф. І.П.Голосніченко; д.т.н., проф. Гутаревич Ю.Ф.; д.т. н., проф. В.І.Гуляєв; д.ф.-м.н., проф. В.Д. Данчук; д.т.н. проф. В.І.Гуляєв; д.ф.-м.н., проф. Р.Г. Мнацаканов; д.е.н., проф. Л.Г.Зайончик; к.е.н., проф. Л.С.Козак; д.е.н., проф. В.І.Котелянець; д.е.н.,проф. Ю.Ф.Кулаєв; д.т.н., проф. Матейчик В.П.; д.т.н., проф. А.І. Лантух-Лященко; д.т.н., проф. П.Р.Левковець; к.т.н., доц. О.І.Мельниченко; д.т.н., проф. В.Г.Піскунов; д.т.н., проф.Е.К. Посвятенко; д.т. н., проф. В.П. Поліщук; д.т. н., проф. О.М. Папченко; д.т. н., проф.О.О.Рассказов; к.т.н., проф. А.М.Редзюк; д.т. н., проф.В.Я.Савенко; д.т. н., проф. В.П.Сахно; д.т. н., проф. С.Г.Ткачук; д.т. н., проф. Р.А. Хабутдінов.

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

1. Руденко Л.С. Творча робота педагога як одна з головних умов формування творчих здібностей учнів // Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Заг. ред. Подкопаєв В.П., Чернець В.Г. Наук.ред.- упоряд. Різник О.О. -К., ДАКККіМ, 2001.- С.258-260.

2.Руденко Л.С. Культура як домінанта людинотворення //Культура в сучасному українському суспільстві : стан та проблеми : Зб. тез Всеукраїнської наук-практичн. конф., Київ, 6-7 червня 2008 р. - К.: КНУККіМ, 2008. С. 19-22

3.Руденко Л.С. Культура і цінності особистості //Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : Зб. матеріалів Третьої міжн. наук.- творчої конф. 11-12 листопада 2009 р. - К.: ДАККККіМ, 2009. - С.72-74. Руденко Л.С. «Культура як домінанта людинотворення»// Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми : Зб. тез Всеукр. наук.-практич. конф., Київ, 6-7 червня 2008р. ( Редакційна колегія: Поплавський М.М., доктор педагогічних наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв; Пірен М.І., доктор соціологічний наук, професор Національної академії державного управління при Президентові України; Максименко С.Д., локтор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України Інституту психології ім. Г.С. Костюка; Бурдяк В.І., доктор політичниї наук, професор Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича; Новальська Т.В., доктор історичних наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв; Москаленко В.В., доктор філософських наук, професор Інституту психології ім. Г.С. Костюка; Хомерікі О.А., кандидат педагогічних наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв.- К.: КНУКіМ, 2008.- С.19-22.

4. Руденко Л.С. Особливості соціалізації особистості в нових соціокультурних умовах в Україні / Фундаментальні і прикладні дослідження рекреаційно-дозвіллєвої сфери в контексті євроінтеграційних процесів / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 12-13 травня 2008 року. ( част. 2).-К., 2008.- С.307.

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012 Іванюк Г.І., Руденко Л.С., Венгловська О.А. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми (дошкільний вік): варіативний навчальний курс для студентів спеціальності 8.010101 Дошкільне виховання (0101 Дошкільна освіта) ОКР «магістр» : навч.-метод. посіб. Рекомедовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України / Укл.: Іванюк Г.І., Руденко Л.С., Венгловська О.А. – К.: Київськ. ун-т ім.. Бориса Грінченка, 2011. – 156с.

Методичні матеріали

2014

2013

2012====Методичні матеріали====

Електронні публікації

Статті

2014

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

 1.Міжнародна науково-практична конференція: "Культурна політика в Україні в контексті світових трасформаційних процесів" ( Київ, 2000).
 2.Всеукраїнська науково-практична конференція :"Національна ідея у розбудові національної освіти, держави" ( Київ, 2000).
 3.Всеукраїнська науково-практична конференція : "Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах"( Київ,, 2000).
 4.Всеураїнська науково-практична конференція :"Педагогічні засади формування у підростаючого покоління активної громадянської позиції (Київ, 2002).
 5. Звітна наукова конференція Інституту проблем виховання АПН України ( Київ, 2000).
 6.Всеукраїнська наукова конференція :"Творчий розвиток студентів засобами музичного мистецтва" (Ніжин, 2002).
 7.Міжнародна науково-практична конференція: "Фундаментальні і прикладні дослідження рекреаційно-дозвіллєвої сфери в контексті євроінтеграційних процесів" ( Київ, 2008).
 8.Всеукр. наук.-практич. конф.: "Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми" ( Київ, 2008).
 9.Міжнародна науково-методична конференція :«Формування ціннісно-мотиваційного ставлення педагогів до проблеми збереження здоров’ я» 
 Київ,2008).
 10. Науково- практична конференція: «Освіта спрямована в майбутнє» ( Київ, 2008).      
 11.Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах» 
(Київ, 2009).
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти» (Київ, 2009).
 13.Міжнародна науково-практична конференція :«Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ ст.: інтеграція, творчість, інновації» ( Київ,2009).
 14.Всеукраїнська науково-теоретична конференція : «Динаміка культуротворчих процесів в Україні» ( Київ, 2009).
 15.Міжнародна науково-практична конференція :"Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах" ( Київ, 2009).
 16.Міжнародна науково-практична конференція :"Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ ст.: інтеграція, творчість, інновації" ( Київ, 2009).
 17.Міжнародна науково-практична конференція присвячена пам'яті професора Володимира Кірсанова : "Фундаментальні і прикладні дослідження культурології" ( Київ, 2009).
 18. VІІ Культурологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва : "Культурна трансформація сучасного українського суспільства" ( Київ, 2009).
 19.Третя міжнародна науково-творча конференція : "Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології" ( Київ, 2009).
 20.Всеураїнська науково-практична конференція: "Дошкільна освіта в умовах інтеграції: історія, проблеми, перспективи" ( Київ, 2010).
 21.Всеукраїнська науково-практична конференція: "Механізм впровадження компетентнісного підходу до формування змісту навчально-виховного процесу" (Київ, 2010).
22.Міжнародна науково-практична конференція : " Традиція і культура" ( Київ,2010).
23.Міжнародна науково-практична конференція : " Сучасні стратегії університетської освіти : якісний вимір" ( Київ, 2012).
24. VІ Міжнародна науково-практична конференція : "Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави" ( Київ, 2013).

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

2007- 2010 р.р. - навчання в докторантурі Київського національного університету культури і мистецтв зі спеціальності 13.00.06 "Теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності".
2011 р. - Стажування в Інституті педагогіки НАПН України, лабораторія дидактики ( Довідка № 639 від 24.11.11 р.).

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

1."Професійно-педагогічна іміджологія". 
2."Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми".

3. "Педагогічна творчість". 
4."Основи наукових досліджень". 
5."Нові педагогічні технології навчання".

Список дисциплін

1."Професійно-педагогічна іміджологія". 
2."Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми".

3. "Педагогічна творчість". 
4."Основи наукових досліджень". 
5."Нові педагогічні технології навчання".

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях