Резнік Тетяна Петрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Резнік Тетяна Петрівна

Рік вступу

Бакалаврат - 2013-2017 р.

Магістратура - 2017-2019 р.

Аспірантура - 2019-2023 р.

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Методика формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 10 класу ліцею у процесі навчання української мови

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Караман Ольга Володимирівна, професор кафедри української мови, кандидат педагогічних наук

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Резнік Т.П. Становлення особистості студента як майбутнього фахівця (у рамках X (LXII) Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові відкриття - шлях до розвитку суспільства").

2. Резнік Т.П. Реалізація методу проєктів у процесі навчання морфології української мови учнів ліцею / Проблеми методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови в закладах загальної середньої освіти: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (22 жовтня 2020 р., м. Київ) – Київ : Педагогічна думка, 2020. 120 с.

3. Резнік Т.П. Активні методи навчання морфології учнів 10 класу ліцею за особистісно орієнтованого підходу / Методи навчання української мови: сучасний контекст: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (25 березня 2021 р., м. Київ). Київ : Педагогічна думка, 2021. 90 с.

4. Резнік Т.П. Використання соціальних мереж для формування в учнів 10 класу ліцею інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі навчання української мови. Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (м. Одеса, 02-03 грудня 2021 р.) [Електронне видання]: зб. тез / редкол. Т. О. Євтушина. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. 120 с.

5. Резнік Т.П. Особливості організації навчально-дослідницької діяльності учнів 10 класу ліцею на уроках української мови в контексті ідей Нової української школи. Нова українська школа й підготовка вчителя до забезпечення базової середньої освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Глухів, 24 грудня 2021 р. / МОН України; Департамент освіти і науки Сумської ОДА; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. 102 с.

6. Резнік Т.П. Реалізація особистісно орієнтованого підходу на уроках української мови в ліцеї в умовах змішаного навчання. Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції: збірник наукових праць (м. Переяслав, 01-02 жовтня 2022 року); Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Переяслав, 2022. 271 с. (Електронна книга).

7. Резнік Т.П. Використання освітньо-розвивального ресурсу українськомовного тексту у процесі поглиблення знань з морфології учнів 10 класу ліцею. Сучасна освіта: досвід і новаторство // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців та студентів (28 березня 2023 рр.). – Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2023. 120 с.

8. Резнік Т.П. Самоосвіта вчителя як ресурсний чинник підвищення кваліфікації // Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (7 квітня 2023 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2023. 419 с.

9. Резнік Т.П. Групова робота як дієвий чинник розвитку мотиваційно-самоосвітнього потенціалу старшокласників. Мозаїка наукової комунікації: зб. наук. праць / Редкол.: Р.Крохмальний, М. Гарбузюк, Д. Герцюк, І. Крупський, Л. Рижак, Р. Сіромський. Львів, 2023. 407 с.

10. Резнік Т. П. Використання виховного потенціалу текстів Василя Сухомлинського у процесі навчання української мови учнів 10-11 класу ліцею. Творча спадщина В.О.Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : Зб. тез Всеукр. науково-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомл., м. Кропивницький, 27 верес. 2023 р. Кропивницький, 2023. С. 105–107.


Щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал "Українська мова і література в школах України":

1. Резнік Т.П. Мовне портфоліо учня як інноваційний засіб навчання / Тетяна Петрівна Резнік // Українська мова і література в школах України. – 2017. – №1. – С. 37–38.

2. Резнік Т.П. Реалізація дослідницького методу на уроках української мови у профільній школі / Тетяна Петрівна Резнік // Українська мова і література в школах України. – 2018. – №9. – С. 29-30.

3. Резнік Т.П. Розвиток критичного мислення на уроках української мови у профільній школі / Тетяна Петрівна Резнік // Українська мова і література в школах України. – 2019. – №3. – С. 17-18.

4. Резнік Т.П. Компаративний аналіз повісті "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного та п'єси "Гамлет" Вільяма Шекспіра: емоційний складник / Тетяна Петрівна Резнік // Українська мова і література в школах України. – 2020. – №9. – С. 33-34.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Резнік, Т. (2021). Дидактичні ресурси з української мови як чинник формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 10 класу ліцею. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (8(346) Ч.1), 198-206.

2. Резнік, Т., Набок-Бабенко, Ю. (2022). Особливості онлайн-навчання й оцінювання компетентності з української мови учнів ліцею. Інноваційна педагогіка, 2(54), 210-215.

3. Резнік, Т. (2023). Творча робота на уроках словесності як ефективний інструмент розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 10 класу ліцею. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 3(65), 256-261.

4. Космідайло, І., Набок-Бабенко, Ю., & Резнік, Т. (2023). Методичні орієнтири формування й оцінювання компетентності з української мови учнів ліцею засобами інтерактивних онлайн-ігор. Перспективи та інновації науки, (11(29)), 223-236.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS)

1. Резнік, Т. (2023). Психолого-педагогічні засади організації індивідуальних занять з української мови для старшокласників ліцею в умовах змішаного навчання. Věda a perspektivy, 7(26), 103-112. №7(26).

2. Набок-Бабенко, Ю. & Резнік, T. (2023). Особливості використання онлайн-тестів у процесі формування й оцінювання компетентності з української мови учнів ліцею. Knowledge, Education, Law, Management, (4(56)), 30-36.

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Конференція.jpg

1. X (LXII) Міжнародна науково-практична конференція "Наукові відкриття - шлях до розвитку суспільства".

2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти".

3. IV Науково-методичний семінар "Лінгводидактика в загальноосвітній школі України: інтеграція науки і практики".

4. Круглий стіл "Проблема методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови у закладах загальної середньої освіти".

5. Онлайновий майстер-клас "Інтерактивні ігри онлайн на уроках української мови" до Дня Університету.

6. Онлайновий майстер-клас "Навчання мови онлайн: методичні поради" в межах заходів з розвитку персоналу Інституту філології.

7. Онлайновий майстер-клас "Лінгвістичні ігри у процесі навчання морфології української мови".

8. Круглий стіл "Методи навчання української мови: сучасний контекст".

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа й підготовка вчителя до забезпечення базової середньої освіти» на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

10. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні».

11. VІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства».

12. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку».

13. Міжнародний форум "Трансформації в освіті: виклики і перспективи".

14. Міжнародна педагогічна онлайн-конференція "Навчання під час війни. Як не допустити освітньої катастрофи".

15. VI Міжнародна науково-практична конференція "Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку".

16. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку» у м. Переяславі.

17. VІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства» на базі Київського університету імені Бориса Грінченка.

18. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців і студентів «Сучасна освіта: перспективи розвитку» у м. Чернігові.

19. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» у м. Глухові.

20. Міжнародний науково-практичний онлайн-форум «Педагог ХХІ століття: дослідження та освітні інновації  в умовах воєнного стану в Україні».

21. Огнев'юківські читання "Освіта - сутність часу".

22. ІІ Міжнародна мультидисциплінарна студентська інтернет-конференція «Мозаїка наукової комунікації» у м. Львові.

23. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю, присвячена 105-й річниці від дня народження В. О. Сухомлинського. у м. Кропивницький.

Участь у проєктах

1. Соціальний проект "З Києвом і для Києва" (2015/2016 н.р.)

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі «Українська мова та література (у т.ч. методика їх викладання)» - II місце (2017 р.)

3. IV Грінченківська зимова наукова школа для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" (2019 р.)

4. VI Грінченківська наукова школа для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" (2021 р.)

Курси

Webinar1.jpg
Сертифікат Резнік.jpg
LTO.jpg

1. Серія вебінарів "Web of Science".

2. Курс "Get Organized: How to be a Together Teacher" (Relay Graduate School of Education, Coursera).

3. Курс "Учительський коучинг: сприяння розвитку сталих змін" (Match Teacher Residensy, Coursera).

4. Курс "Learning to Teach Online" (The University of New South Wales, Coursera).

5. Курс "Get Interactive: Practical Teaching with Technology" (University of London& Bloomsbury Learning Exchange, Coursera).

6. Курс "What Future for Education?" (University of London, Coursera).

7. Курс "Цифрова безпека та комунікація в онлайні" (ВУМ online).

8. Курс "Академічна доброчесність в університеті" (ВУМ online).

9. Курс «Академічна доброчесність в європейському освітньому і науковому просторах: багатовимірна імерсивна модель» (AICE Project).

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність