Піб/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Тарапата Єлизавета Володимирівна

Рік вступу

2022

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Особистісно зорієнтований підхід до вивчення фразеології української мови у школі. Інноваційна педагогіка. 2021. №41. С.68-72

Методики навчання граматики в закладах освіти в контексті дистанційного навчання. Інноваційна педагогіка. 2023. №57. С.145-150

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1.Міжнародна конференція «Сучасні славістичні студії: основні напрями і перспективи досліджень», секція «Методика викладання мов та літератур» (18-19 травня 2020 р., м. Маріуполь)


2.Всеукраїнський форум «Людський капітал: Новий порядок денний» (12-13 листопада, 2020 р., м. Київ)


3.Міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті»: (25-26 листопада 2021 р., м. Рівне)


4.Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: питання теорії і практики» (16 листопада, 2021 р., м. Одеса).


5. ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція « Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти »


6. XXV науково-практична конференція викладачів Маріупольського державного університету «Актуальні проблеми науки та освіти» (10 лютого 2023 року, м.Київ, тема доповіді «Тенденції розвитку методики навчання граматики в закладах освіти»)


7. ХVI Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців «НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ» (11 травня 2023 року, м. Умань, тема доповіді «Теоретичні засади формування граматичної компетенції майбутніх учителів української мови і літератури»)


8. Всеукраїнська науково-практична конференція «МОВА І ВІЙНА» (17–18 травня 2023 року, м. Черкаси, тема доповіді («Прагматичні вияви парцелятів експресивного синтаксису в сучасному політичному дискурсі (на матеріалі промов президента В. Зеленського»)


9. Круглий стіл «Університетська автономія: баланс між державним регулюванням та відповідальною незалежністю» (18 травня, м. Київ, тема доповіді «Соціальна відповідальність університетів за якість вищої освіти: ціннісний вимір»)


10.VІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства» (30 листопада 2023 року, м. Київ, тема доповіді «Засоби експресивного синтаксису в системі синтаксичних одиниць»)


11.І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Студії з інформаційної науки, соціальних комунікацій та філології в сучасному світі» (26 жовтня 2023 року, м. Київ, тема доповіді «Виражальні можливості експресивного синтаксису у сучасній українській літературній мові»

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність