Психологія дитяча

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Йфяцыч.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Психологія дитяча

ОКР

Бакалавр

Напрям підготовки

Дошкільна освіта

Курс

1-2

Автор

Савченко Юрій Юрійович

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу – розкрити основні закономірності психічного розвитку, показати основні надбання дитини від народження до вступу в школу.

Завдання курсу: розкрити взаємозв’язок формування конкретних структурних компонентів особистості з навчанням, вихованням та активністю дитини різного віку; з’ясування логіки, закономірностей становлення психічних процесів, якостей та властивостей особистості дошкільника; формування у студентів прикладних умінь застосовувати знання з різних розділів дитячої психології в практиці педагогічної діяльності та в житті в цілому; сприяти професійному становленню вихователя дошкільного навчального закладу, активізувати особистий та творчий потенціал майбутнього фахівця.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений трьома модулями.

У кожному модулі подано:

Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси:

1. Структуровані лекційні матеріали;

2. Мультимедійні презентації лекцій;

3. Додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій тощо.

Практичні роботи. До кожної практичної роботи надано методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список індивідуальних завдань, завдань для виконання у парах та групах.

Самостійні завдання. Завдання сформульовано у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел.

Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля, використано індивідуальні завдання, тести для самоконтролю, опитувальник за допомогою контрольних запитань, контрольні запитання та контрольний тест. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування. Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Психологія дитяча» сприяє фундаментальній професійній підготовці бакалаврів, зокрема, опануванню системою знань про психічний розвиток дітей дошкільного віку.

Сертифікація

наказ №348 від 27.06.2013 р.