Процишина Ольга Юріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Процишина Ольга Юріївна

Рік вступу

2019

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Формування методичної компетентності майбутніх викладачів мистецької школи на заняттях сольного співу

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Мережко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Процишина О. Формування методичної компетентності майбутнього викладача мистецької школи як науково-педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2020. -№ 73, Т.2. С. 152-156.
 • Процишина О. Структура методичної компетентності майбутнього викладача мистецької школи. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. Київ, 2020. -№5. С. 66-73.
 • Процишина О. Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутнього викладача мистецької школи на заняттях сольного співу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2022. -№ 84. Т.2. С. 50-54.

Статті у закордонних виданнях

Protsyshyna O. Methods of Forming the Methodical Competence of Future Teachers of Art School in the Solo Sining Classes. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2023. Vol.57 №2. 81-86.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 • Процишина О. Формування методичної компетентності майбутнього викладача мистецької школи як науково-педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2020. -№ 73, Т.2. С. 152-156. (Index Copernicus International).
 • Процишина О. Структура методичної компетентності майбутнього викладача мистецької школи. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. Київ, 2020. -№5. С. 66-73. (Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Бібліометрика української науки)
 • Процишина О. Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутнього викладача мистецької школи на заняттях сольного співу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2022. -№ 84. Т.2. С. 50-54. (Index Copernicus International).
 • Protsyshyna O. Methods of Forming the Methodical Competence of Future Teachers of Art School in the Solo Sining Classes. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2023. Vol.57 №2. 81-86. (Index Copernicus, DOAJ, JIFactor etc.)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. V Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти і науки України" (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 12 березня 2019 року). Тема: "Особливості художньо-естетичного навчання молодших школярів на заняттях вокалу в закладах позашкільної мистецької освіти" С. 51-61.
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Традиції та нові стратегії у центральній та східній Європі" (Інститут інноваційної освіти, м.Київ, 28-29 червня 2019 року). Тема: "Значення вокального репертуару у морально-естетичному вихованні учнів закладів мистецької позашкільної освіти" С.27-29.
 3. VI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" (Київський університет імені Бориса Грінченка, 15 травня 2020 року).
 4. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути" (Open Science Laboratory, м.Київ, 03 червня 2020 року). Тема: "Методична компетентність як основа педагогічної діяльності майбутнього викладача мистецької школи" С. 231-233.
 5. Науково-методичний семінар "Мистецька освіта ХХІ століття" (Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, 02 грудня 2020 року). Тема доповіді: "Формування методичної компетентності майбутнього викладача мистецької школи як науково-педагогічна проблема".
 6. Міжнародна науково-практична конференція "Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування" (Львівська педагогічна спільнота, 25–26 грудня 2020 року). Тема: "Сутність методичної компетентності майбутнього викладача мистецької школи" С. 99-102.
 7. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні досягнення вітчизняних вчених в галузі педагогічних та психологічних наук" (Київська наукова організація педагогіки та психології, 5-6 березня 2021 року). Тема: "Методичні основи вокальної підготовки майбутнього викладача мистецької школи" С. 49-51.
 8. VII Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 14 травня 2021 року). Тема: «Сценічний імідж як фактор творчої самореалізації артиста-вокаліста».
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень» (Київська наукова організація педагогіки та психології, 4-5 червня 2021 року). Тема: «Скоромовка як засіб вдосконалення дикції в процесі навчання співу» С.23-26.
 10. Науково-практична конференція «Фактори розвитку педагогіки і психології в XXI столітті» (Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень» м. Харків, 11–12 червня 2021 року). Тема: «Методи подолання недоліків голосоутворення у майбутніх викладачів мистецької школи у процесі вокальної підготовки» С. 17-20.
 11. Міжнародна наукова конференція «Інноваційні проєкти та програми в психології, педагогіці та освіті» (Центр українсько-європейського наукового співробітництва, м. Рига, Латвійська Республіка, 10-11 грудня 2021 року). Тема: «Особливості розвитку вокального дихання у процесі підготовки майбутнього викладача мистецької школи» С. 176-178.
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика» (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ, 3–4 грудня 2021 року). Тема: «Реалізація міждисциплінарних зв’язків в процесі методичної підготовки майбутнього викладача мистецької школи» С.50-53.
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології» (Класичний приватний університет, м.Запоріжжя, 11-12 лютого 2022 року). Тема: «Організація науково-креативного середовища як педагогічна умова формування методичної компетентності майбутніх викладачів мистецької школи на заняттях сольного співу». С.133-135.
 14. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Освітологія - 2022. Якість університетської освіти: міждисциплінарний дискурс» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 20 квітня 2022 року). Тема: «Використання освітнього моніторингу як способу самоконтролю за динамікою формування методичної компетентності майбутніх викладачів мистецької школи».
 15. V Міжнародна науково-практична конференція online «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 28-29 квітня 2022 року). Тема: «Варіативність методів та прийомів навчання сольного співу в процесі фахової підготовки майбутнього викладача мистецької школи».
 16. VIІI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 14 травня 2021 року). Тема: «Використання інноваційних технологій вокального навчання у процесі фахової підготовки майбутніх викладачів мистецької школи».
 17. X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 26 травня 2022 року). Тема: «Українська народна пісня у духовному розвитку майбутнього викладача мистецької школи».
 18. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, м. Умань, 23-24 листопада 2022). Тема: «Активізація творчого потенціалу майбутніх викладачів мистецької школи на заняттях сольного співу». С. 114-116.
 19. Scientific discussions and solution development. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference. Graz, Austria 2022. Проблема охорони співацького голосу у студентів закладів вищої освіти на заняттях сольного співу. P. 245-247. URL: https://eu-conf.com/ua/events/scientific-discussions-and-solution-development/
 20. Міжнародна науково-практична конференція «Promising ways of solving scientific problems» (European Conference, м. Брюсель, Бельгія, 26-28 грудня 2022). Тема: «Дотримання професійного режиму співу студентами ЗВО як запорука ефективної вокальної підготовки». С. 153-154.
 21. Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical methods and improvement of science» (European Conference, м. Бордо, Франція, 12-14 грудня 2022). Тема: «Етапи роботи над навчальним репертуаром на заняттях сольного співу у вищій школі в умовах дистанційного навчання». С. 218-221
 22. IX Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття», Київський університет імені Бориса Грінченка, 11 травня 2023 року. Тема: «Використання методу зворотного навчання Teachback у процесі вокальної підготовки студентів ЗВО».
 23. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури», Київський університет імені Бориса Грінченка 25 травня 2023 р. Тема: «Метод евристичних запитань у процесі вокальної підготовки майбутніх викладачів мистецької школи».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

 1. Вебінар «Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам», вебінар видавництва John Wiley & Sons, 19 березня 2020 р.
 2. Онлайн-курсу «Академічна доброчесність в університеті» (ВУМ, курс розроблений НаУКМА-онлайн та ГО ЕлібУКР за підтримки фонду Відродження, 16 грудня 2020 р., 03 год. 00 хв., що становить 0,1 кредитів ЄКТС).
 3. Онлайн-курс «Цифрова безпека та комунікація в онлайні» (ВУМ, 18 грудня 2020 р., 01 год. 41 хв.);
 4. V Міжнародна конференція «Мистецький форум», тема: «Нові підходи до навчання у закладах мистецької освіти» (27 січня 2020 р., онлайн);
 5. Вебінар «Виклики відкритого доступу» (Clarivate, Web of Science, 09 червня 2021 р., 1 год.);
 6. Вебінар «Основи наукометрії» (Clarivate, Web of Science, 10 червня 2021 р., 1 год.);
 7. Онлайн-курс «Побудова кар'єри» (ВУМ, 15 вересня 2021 р., 19 год. 35 хв.);
 8. IX Міжнародна конференція «Мистецький форум», тема: «Пошук шляхів розвитку та модернізації мистецької освіти» (м.Київ, 14 листопада 2021 р., онлайн, 8 год.);
 9. Вебінар «Research Smarter:Як використовувати ресурси Clarivate для формування бібліотечних колекцій» (Clarivate, Web of Science, 28 квітня 2022 р., 1 год.).
 10. Навчальний курс «Основи правового захисту об'єктів інтелектуальної власності» (16 лютого – 31 березня 2023 р., Київський університет імені Бориса Грінченка), отримання сертифікату.
 11. Онлайн-курс «Songwriting: Writing the Music» Музичного коледжу Берклі на освітній платформі Coursera, 20 серпня 2022 р., отримання сертифікату.
 12. Онлайн-курс«Songwriting: Writing the Lyric» Музичного коледжу Берклі на освітній платформі Coursera, 07 серпня 2022 р., отримання сертифікату.
 13. Курс «Англійська для викладачів» Центру програм з лідерства служіння Київського університету імені Бориса Грінченка, 2022-2023 рр., отримання сертифікату.
 14. Вебінар «Нове про ідентифікатори автора та спеціалізовані мережі для науковців», Київський університет імені Бориса Грінченка, 11.05.2022 р., 1 год., отримання сертифікату.
 15. Вебінар в рамках VI Фестивалю освітнього лідерства «Clever», Київський університет імені Бориса Грінченка, тривалість 6 год., 24.09.2022 р., отримання сертифікату.
 16. Всеукраїнська науково-практичній конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, спрямована на підвищення якості освіти» Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, 25.11.2022 р., отримання сертифікату.
 17. Науково-практичний вебінар: «Просто про доброчесність», Київський університет імені Бориса Грінченка, 22 листопада 2023 р.
 18. Науково-практичний вебінар: «Практичні кейси: перевірка на плагіат, аналіз звіту подібності», Київський університет імені Бориса Грінченка 01 грудня 2022 р.
 19. Науково-практичний вебінар: «Академічна мобільність як можливість професійного зростання», Київський університет імені Бориса Грінченка 05.04.2023 р.

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність