Поздєєва Катерина Вікторівна/Потфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Поздєєва Катерина Вікторівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

Економіка

Тема наукового дослідження

Економічний механізм розвитку системи загальної середньої освіти

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лойко Валерія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

  1. Лойко В.В., Поздєєва К.В. Сучасні проблеми та напрями удосконалення системи фінансування шкільної освіти. Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society Vol.1, September 25, 2019, Warsaw, Poland. P. 17-22.ISBN 978-83-955313-0-9 URL:file:///C:/Users/Admin/Downloads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2025.09.2019%20(1%20%D1%82%D0%BE%D0%BC).pdf Indexed by: RS Global, Academia.edu

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

  1. Лойко В.В., Поздєєва К.В., Жильцов М.О. Нові організаційно – правові форми закладів освіти як основа удосконалення економічного механізму розвитку системи загальної середньої освіти. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2019. № 4. Том 2. С.80 - 89.DOI: http://doi.org/10.32750/2019-0208 URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/86/78
  2. Лойко В.В., Поздєєва К.В., Маляр С.А. Теоретико-методичні засади та проблеми функціонування механізму фінансування закладів загальної середньої освіти. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2020. №  1(5). С.68 - 78. DOI http://doi.org/10.32750/2020-0106 URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/88/80 Науково-метричні бази: Index Copernicus International (ICI); Research Papers in Economics (США), ResearchBib (Японія), Google Scholar, Economics and Finance Research

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  1. Поздєєва К.В., Лойко В.В. Система фінансування шкільної освіти України. Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 31 травня 2020 р. Маріуполь, 2020. С. 128-131.
  2. Поздєєва К.В. Ефективність фінансування закладів загальної середньої освіти міста Києва. Розвиток економіки міста в умовах євроінтеграції [Текст]: матеріали науково-практичного семінару, (м. Київ, 20 травня 2020 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2020. С. 69-71.
  3. Loiko V., Pozdieieva К. Dynamics of development of world science. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Vankuver, Kanada. 2020. Pp. 21- 27. URL: http://sci-conf.com.ua (закордонна конференція)
  4. Лойко В.В., Поздєєва К.В. Аналіз динаміки показників розвитку закладів загальної середньої освіти України та міста Києва. Глобальні тенденції в економіці, фінансах та управлінні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 2 жовтня 2020 р). Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. С. 28-29.
  5. Поздєєва К.В., Лойко В.В. Фінансова складова розвитку закладів загальної середньої освіти. Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 2 грудня 2020 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2020. С. 186-188.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

  1. Підготовка та подання заявки до Національний фонд досліджень України на конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства» на отримання колективного гранту на виконання наукових досліджень і розробок. Назва проєкту «Визначення меж фінансової ефективності здобуття загальної середньої освіти в Україні». Авторський колектив: Лойко В.В., Сисоєва С.О., Проценко О.Б., Прошкін В.В., Поздєєва К.В., Маляр С.А., Жильцов М.О. Реєстраційний номер проєкту: 2020.01/0382

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність