Педагогічна діагностика

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Ззз.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА

ОКР

Магістр

Напрям підготовки

Спеціальність «Початкова освіта»

Курс

Курс VI

Автор

Мартиненко С.М.

Посилання на курс

Анотація

Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомлення студентів із об'єктом, предметом, метою, завданнями і функціями педагогічної діагностики, діагностичними технологіями і методиками вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи.

Основні завданнями вивчення дисципліни:

 • уточнення сутності та змісту базових понять «діагностика», «діагностування», «педагогічна діагностика», «діагностична діяльність учителя», «педагогічний діагноз», «діагностичний супровід»; завдань і функцій педагогічної діагностики;
 • визначення основних форм, методів і прийомів здійснення педагогічного діагностування учнів початкової школи;
 • встановлення і аналіз типових помилок у педагогічній діяльності, пов’язаних із застосуванням діагностичних методик;
 • оцінка та самооцінка майбутнім педагогом ступеня розвитку діагностичних умінь і навичок;
 • ознайомлення з особливостями діагностичного супроводу професійної діяльності вчителя початкової школи;
 • розкриття особливостей педагогічної діагностики в професійній діяльності;
 • оволодіння діагностичними методиками і технологіями вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений двома модулями. У кожному модулі подано:

 • Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси, як:

1. структуровані лекційні матеріали;

2. мультимедійні презентації лекцій;

3. додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій, флеш-ролики, аудіо- і відеоматеріали тощо.

 • Семінарські заняття. До кожного семінарського заняття надано методичні рекомендації до їх підготовки, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожного виду робіт, список індивідуальних завдань, а також завдань для використання у парах та групах.
 • Самостійні завдання, які сформульовано у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список основних і додаткових друкованих та Інтернет-джерел.
 • Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля, використано індивідуальні завдання, тести для самоконтролю, контрольні запитання та контрольний тест. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.

Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Педагогічна діагностика» сприяє фундаментальній професійній підготовці магістрів, зокрема, вмінь діагностувати індивідуальні особливості учнів, прогнозувати їх подальший розвиток.

Сертифікація

наказ №348 від 27.06.2013 р.