Охорона праці в галузі

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Загальні відомості

Назва дисципліни

Охорона праці в галузі

ОКР

магістр

Напрям підготовки

8.01010101 Дошкільна освіта; 8.01010201 Початкова освіта; 8.01010601 Соціальна педагогіка; 8.01020101 Фізичне виховання; 8.02020401 Музичне мистецтво; 8.02020501 Образотворче мистецтво; 8.02020701 Дизайн; 8.02030201 Історія; 8.02030301 Українська мова і література; 8.02030302 Англійська мова і література; 8.02030305 Літературна творчість; 8.03010301 Практична психологія; 8.04030201 Інформатика; 8.04030203 Соціальна інформатика; 8.18010021 Педагогіка вищої школи.

Курс

6

Автор

Полковенко Ольга Володимирівна

Посилання на курс

http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17

Анотація

Мета вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі" полягає у формуванні у майбутніх фахівців (магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений одним модулем, який включає 3 теми та додаткову тему для самостійного опрацювання. Кожна тема складається з теоретичної та практичної частини та тестового контролю.

Теоретична частина містить: 1. структуровані лекційні матеріали; 2. мультимедійні презентації лекцій; 3. додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій, відеоматеріали тощо.

Практична частина. До кожної практичної роботи надано методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список індивідуальних завдань.

Завдання для самостійної роботи. В цьому розділі розміщений теоретичний матеріал,що складається з структурованих лекційних матеріалів, мультимедійні презентації лекцій, та додаткових електронних навчальних матеріалів. Практичні завдання для самостійної роботи сформульовано у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел.

Модульний контроль.

Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля, використано індивідуальні завдання, тести для самоконтролю, опитувальник за допомогою контрольних запитань, контрольні запитання, навчальний та контрольний тест. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.


Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Охорона праці в галузі» сприяє фундаментальній професійній підготовці магістрів, зокрема формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу.

Сертифікація

наказ №114 від 13.03.2013р.