Освітні вимірювання

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Каарре.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

ОКР

магістр, спеціаліст

Напрям підготовки

Інформатика

Курс

5

Автор

Бодненко Д.М., Мазур Н.П.

Посилання на курс

Анотація

Метою курсу є формування компетентностей майбутніх педагогічних працівників з питань педагогічного оцінювання, ознайомлення з методиками створення й використання тестового інструментарію, для оцінювання якості освіти, з сучасними програмами та результатами національних і міжнародних порівняльних досліджень якості освіти.

Завдання курсу:

  • Познайомити студентів з основними поняттями та категоріями педагогічної діагностики, тестування та моніторингу якості освіти.
  • Сформувати вміння розробляти та аналізувати педагогічні тести різних видів зі свого навчального предмету та використовувати їх в навчальному процесі.
  • Сформувати вміння проводити контроль, оцінку і моніторинг якості освіти з використанням тестових технологій.
  • Підготувати слухачів курсу до використання тестових випробувань при проведенні моніторингу якості знань учнів.
  • Вивчити основні характеристики тесту: надійність, валідність, роздільну здатність тестового завдання.
  • На основі розроблених тестів провести експериментальне тестування, обробити його результати та проаналізувати їх.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений двома модулями, кожен з яких розбитий на три теми.

У кожному модулі подано:

1. Путівник по модулю, який включає карту знань модуля, методичні рекомендації до опанування модуля та форум для обговорення питань, які виникають під час вивчення модуля.

2. Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси:

  • структуровані лекційні матеріали;
  • мультимедійні презентації лекцій;
  • додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій, флеш-ролики, аудіо- і відеоматеріали тощо.

3. Практичні роботи. До кожної лабораторної роботи надано методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи та теоретичний матеріал.

4. Завдання до самостійної роботи. Завдання сформульовано у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання.

5. Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля використано навчальний тест для самоперевірки, контрольні запитання та модульна контрольна робота. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування. Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Освітні вимірювання» сприяє фундаментальній професійній підготовці магістрів та спеціалістів.

Сертифікація

наказ №114 від 13.03.2013р.