Огарь Юлія Віталіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Огарь Юлія Віталіївна

Рік вступу

2016

Спеціальність

011 Науки про освіту

Тема наукового дослідження

"Формування граматично нормативного мовлення учнів ліцею на засадах особистісно орієнтованого підходу"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Дика Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики мов і літератури ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 1. Дика Н. М., Огарь Ю. В. Реалізація когнітивно-комунікативного підходу до навчання синтаксису в профільній школі: від думки до тексту. Молодий вчений. 2016. №11. С. 426–431.
 2. Огарь Ю. В. Навчання синтаксису в системі когнітивних структур ― основа комунікативної компетентності старшокласника. «Формування мовної особистості інформаційної доби» науково-практична інтернет-конференція, м. Київ, 30 травня 2017 року. URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/fmoid/paper/viewFile/179/174 (дата звернення: 07.10.2019).
 3. Огарь Ю. В. Узагальнення і систематизація знань з фонетики учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах особистісно орієнтованого підходу. Молодий вчений. 2017. №11. С. 391–395.
 4. Огарь Ю. В. Навчання орфоепії в ЗНЗ на засадах особистісно орієнтованого підходу із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства», м. Київ, 14 грудня 2017 року. Київ-Чернівці: КУБГ; «Букрек», 2018. С. 37–43.
 5. Огарь Ю. В. Навчання української мови учнів 10-11 класів на засадах особистісно орієнтованого підходу: особистісно-мотиваційний принцип. Теорія і практика освіти в сучасному світі. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 30-31 березня 2018 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 27–31.
 6. Огарь Ю. В. Формування мовної особистості засобами інформаційно-комунікаційних технологій у закладах загальної середньої освіти. «Формування мовної особистості інформаційної доби» науково-практична інтернет-конференція, м. Київ, 29 травня 2018 року URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/fmoknus/paper/viewFile/248/242 (дата звернення: 07.10.2019).
 7. Огарь Ю.В. Специфіка реалізації особистісно орієнтованих ситуацій на уроках української мови в закладах загальної середньої освіти. Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 72–75.
 8. Огарь Ю. В. Сутність поняття «Особистісно орієнтований підхід» до навчання української мови учнів в закладах загальної середньої освіти. Педагогіка в системі гуманітарного знання. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 19-20 жовтня 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С.39–42.
 9. Огарь Ю. В. Есе як засіб формування мовленнєвої компетентності учнів ліцею. «Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти» науково-практична інтернет-конференція, м. Київ, 29 травня 2019 року URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/rmoplka/paper/viewFile/278/273 (дата звернення: 07.10.2019).
 10. Огарь Ю. В. Власне висловлення у форматі ЗНО: рекомендації до написання академічного есе. Українська мова і література в школах України. Щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал. 2019. №7–8. С.46–49.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Огарь Ю. В. Навчальна ситуація як засіб реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання української мови учнів 10–11 класів. Інноваційна педагогіка. 2018. Вип.1. №7. С. 106–110.
 2. Огарь Ю. В. Особистісно орієнтоване навчання як засіб саморозвитку учня в умовах нової української школи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. збірник наукових праць. М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. №67. С. 187–192.
 3. Огарь Ю. В. Система особистісно орієнтованих завдань у процесі навчання граматики української мови в закладах загальної середньої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2019. №70. С. 175–180.
 4. Огарь Ю. В. Реалізація особистісно орієнтованого підходу в підручниках української мови для учнів 10-11 класів Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ. 2019. Вип. 66. Т. 1. С.113–118.

Статті у закордонних виданнях

 1. Ohar Y.V. Linguodidactic features of formation grammatically normative speaking of lyceum students on a personally oriented approach. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2019. №44. Vol.3. P. 29–34.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня:
 1. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» (08 грудня 2016 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ), очна форма участі.Тема виступу: «Когнітивно-комунікативний підхід до навчання синтаксису в профільній школі: від концепту до тексту».
 2. Всеукраїнський круглий стіл «Мовна особистість майбутнього вчителя-словесника в контексті неперервної педагогічної освіти» (18 травня 2017 року, м. Київ), очна форма участі. Тема виступу: «Розвиток комунікативної компетентності старшокласників у процесі вивчення синтаксису в системі когнітивних структур».
 3. Всеукраїнська наукова конференція «Освітологія ― 2017» (18 травня 2017 року, м. Київ), очна форма участі.Тема виступу: «Мова як засіб формування національної свідомості задля підвищення якості вищої освіти в Україні».
 4. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби» (30 травня 2017 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ), заочна форма участі. Тема виступу: «Навчання синтаксису в системі когнітивних структур ― основа комунікативної компетентності старшокласника».
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи» (12-13 жовтня 2017 року, м. Київ), очна форма участі. Тема виступу: «Узагальнення і систематизація знань з фонетики на засадах особистісно орієнтованого підходу»
 6. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» (14 грудня 2017 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ), очна форма участі. Тема виступу: «Навчання орфоепії в ЗНЗ на засадах особистісно орієнтованого підходу із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій».
 7. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні" (25 квітня 2018 року, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ), заочна форма навчання.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи (18 травня 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ), очна форма участі. Тема виступу: «Використання мобільних додатків на уроках української мови як засобу узагальнення та систематизації знань учнів 10-11 класів».
 9. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи» (29 травня 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ), заочна форма участі. Тема виступу: «Формування мовної особистості засобами інформаційно-комунікаційних технологій у закладах загальної середньої освіти».
 10. ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» (13 грудня 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ). Тема виступу: «Формування мовної особистості старшокласника на засадах особистісно орієнтованого підходу».
 11. ІІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти» (30 травня 2019 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ). Тема виступу: «Есе як засіб формування мовленнєвої компетентності учнів ліцею»
 • Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня:
 1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика освіти в сучасному світі» (30-31 березня 2018 року, м. Дніпро), заочна форма участі. Тема виступу: «Навчання української мови учнів 10-11 класів на засадах особистісно орієнтованого підходу: особистісно-мотиваційний принцип».
 2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку» (4-5 жовтня 2018 року, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький), Тема виступу: «Особистісно орієнтований підхід як методичний орієнтир у мовній освіті учнів 10-11 класів ЗЗСО»
 3. VІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція молодих учених «Мова і соціум: етнокультурний аспект» (18–19 жовтня 2018 року, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ) Тема виступу: «Специфіка реалізації особистісно орієнтованих ситуацій на уроках української мови в закладах загальної середньої освіти»
 4. IV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка в системі гуманітарного знання» (19-20 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя) Тема виступу: «Сутність поняття «Особистісно орієнтований підхід» до навчання української мови учнів в закладах загальної середньої освіти»

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність