Ноговська Світлана Григорівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Ноговська Світлана Григорівна

Рік вступу

2022

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Англомовна реклама тонізувальних напоїв та особливості її відтворення українською мовою

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Козачук Андрій Михайлович, кандидат філологічних наук

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Ноговська С.Г., Особливості відтворення англомовних рекламних текстів тонізуючих напоїв українською мовою: корпусне експериментальне дослідження / Peculiarities of English Language Tonic Drinks Advertising Texts Reproduction in Ukrainian: Corpus-Based Experimental Research. Наукове фахове видання "Закарпатські філологічні студії", Випуск 22, Том 2,DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.22.2.33, Ужгородський національний університет, 2022. 182 - 189 с.

2. Ноговська С.Г., Теоретико-методологічні підходи до аналізу рекламного тексту у сучасних лінгвістичних та перекладознавчих студіях / Theoretical and Methodological Approaches to the Analysis of Advertising Text in Modern Linguistic and Translation Studies. Науковий журнал "Актуальні питання іноземної філології", Випуск 15, DOI https://doi.org/10.32782/2410-0927-2021-15-11 Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. 76 - 85 с.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. ІV Міжнародна науково-прикладна інтернет-конференція "Корпусна лінгвістика в науці та освіті". Тема доповіді Паралельні корпуси у перекладознавчому дослідженні рекламних текстів тонізувальних напоїв, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 28 березня 2024 р.

2. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців і студентів «Філософія, філологія, культура, освіта: слово молоді». Тема доповіді Стратегії маніпулятивного впливу в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної реклами кави), Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, 26 березня 2024 р.

3. 6th Białystok-Kyiv Conference on "Theoretical and Applied Linguistics: Language research at the crossroads of disciplines". Тема доповіді Corpus-based Study of Tonic Drinks Advertisements Quantitative Characteristics: Notes on Method, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Poland, 7-8 December 2023

4. 5th International Conference “THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS”, with a presentation entitled Procedures for Translating Stylistic Figures Used in English Tonic Drinks Advertising Texts, Borys Grinchenko Kyiv University, December, 2nd — 3rd, 2022.

Nohovska Theo App Linguistics.jpg

5. XI Міжнародна конференція "Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу". Тема доповіді Features of Teaching the Audovisual Translation of Commercials of the Future Translators, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, 15-16 квітня 2021 р.

6. XI Міжнародна конференція "Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу". Тема доповіді Лінгвокультурна адаптація комерційної реклами, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, 15-16 квітня 2021 р.

7. International Scientific Conference "Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect". Тема доповіді Functional and Pragmalinguistic Aspects of English Advertising Text of Tea Products, Riga, Latvia, 12-13 March 2021.

8. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства". Тема доповіді Типові помилки студентів при виконанні навчального перекладу рекламних відеороликів, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 11 грудня 2019 р.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

1. Колективний грант: Training for Trainers. Грантодавач: DG SCIC EU Commission, 2023

EU Grant.jpg

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

1. Training for Trainers Seminar, Європейська комісія, Брюссель, 10-14.07.2023. Координатор проєкту: Manuela Brovarone, Acting Head of Unit

Nohovska Training.jpg

Курси

1. Дебати "Університетська автономія: достатня чи необхідна умова для якості вищої освіти" в рамках реалізації Модуля ""Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України" програми Ерасмус+: Жан Моне". Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Координатор проєкту: О.Б. Проценко, 2024

Nohovska debates.jpg

2. Intensive Course "Developing Literary Awareness" by Dr. Sonia Zyngier, Adjunct Professor at the Federal University of Rio de Janeiro, Brazil. Borys Grinchenko Kyiv University, 1 - 13 November 2023

Nohovska Developing Literary Awareness.jpg

3. Co-Serve International "Online Intensive Course: Introduction to the Principles of Servant Leadership for Educators", Borys Grinchenko Kyiv University, лютий 2023 - березень 2023

Leadership Certificate.jpg

4. AICE - "With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe" / "Академічна доброчесність в європейському освітньому і науковому просторах багатовимірна імерсивна модель", листопад 2022 - січень 2023

AICE Certificate.jpg

5. Coursera. "Big data and Language 1". Online non-credit course authorized by Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), лютий 2023

Certificate BDL 1.jpg

6. Coursera. "Academic English: Writing". Online non-credit Specialization authorized by University of California, Irvine, лютий 2023

Specialization AW English.jpg

7. Coursera. “Project: Writing a Research Paper”. Online non-credit course authorized by University of California, Irvine, лютий 2023

Certificate WRP.jpg

8. Coursera. “Introduction to Research for Essay Writing”. Online non-credit course authorized by University of California, Irvine, лютий 2023

Certificate IREW.jpg

9. Coursera. “Advanced Writing”. Online non-credit course authorized by University of California, Irvine, лютий 2023

Certificate AW.jpg

10. Coursera. “Getting Started with Essay Writing”. Online non-credit course authorized by University of California, Irvine, лютий 2023

GSEW certificate.jpg

11. Coursera. “Grammar and Punctuation”. Online non-credit course authorized by University of California, Irvine, лютий 2023

GP certificate.jpg

12. Prometheus. Онлайн-курс "Філософія", НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», лютий 2023

Prometheus