Міщенко-Дрючило Вікторія Михайлівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Міщенко-Дрючило Вікторія Михайлівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Психологічні умови реалізації покликання в ранньому дорослому віці

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Столярчук Олеся Анатоліївна, доктор психологічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Міщенко-Дрючило В. М. Феномен покликання крізь призму розуміння українськими та зарубіжними науковцями. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 11. С. 131–139


Міщенко-Дрючило В. М. Покликання як психологічний феномен: структурні характеристики. Науковий журнал «Габітус». 2022. Випуск 38. С. 108-115.

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Міщенко-Дрючило В. М. Психологічний зміст феномену покликання. Актуальні проблеми практичної психології: збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Глухів, 20-21 лют. 2020 р. Глухів. С. 93-97. ISSN 978-966-1569-33-7

Міщенко-Дрючило В. М. Концепції покликання людини. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 5-6 лют. 2021 р. Запоріжжя: ВД «Гельветика», 2021. С.162-165.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір психології та педагогіки», 21-22 травня 2021р., м. Львів – «Покликання чи призначення: диференціація понять в психології особистості».

Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень», 4-5 червня 2021 р., м. Києві – «Ризики усвідомлення та реалізації покликання для осіб раннього дорослого віку».

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук», 4-5 лютого 2022 р., м. Київ - «Тенденції дослідження феномену покликання зарубіжними науковцями».

Міщенко-Дрючило В. М. Мотиваційний компонент структурної моделі покликання. Наука сьогодення: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: матеріали наук.-практ. Конф. Київ, 24-25 червня 2022 р, Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2022. С. 58-61.

Міщенко-Дрючило В. М. Настанови осіб раннього дорослого віку щодо змісту психологічного конструкту покликання. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14–15 квітня 2023 р., Львів: Торунь: Liha-Pres, 2023. 196 с

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність