Мостовщикова Дар'я Олегівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Мостовщикова Д. О.


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Мостовщикова Дар'я Олегівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

Художні властивості гарячої емалі в образотворчому мистецтві України кінця ХХ – початку ХХІ століття (на прикладі творчості О. Бородая)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Михалевич Віктор Вадимович, кандидат культурології, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Мостовщикова, Дар'я Олегівна (2020) Пам'яті українського художника-емальєра О. Бородая Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку Науковий збірник (32). с. 214-220.

Мостовщикова, Дар'я Олегівна (2020) Традицiї розписної гарячої емалi Європи та Сходу XVIII столiття у сучасному емальєрному мистецтві України Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 1 (30). с. 173-180.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Mostovshchykova, Daria та Stryzhko, Natalia (2021) Parallels in Development of Modern Painting and Enameling in China JOURNAL OF VISUAL ART AND DESIGN, 13 (1). с. 60-73.

Мостовщикова, Дар'я Олегівна та Михалевич, Віктор Вадимович (2020) Artist Olexander Borodai: An Innovator in the Field of Hot Enamel and Monumental Art Journal of History Culture and Art Research, 9 (4). с. 387-397.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Мостовщикова, Дар'я Олегівна (2019) «Олівцева техніка» та метод «сграфіто» в емалях О. А. Бородая // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2019. Pp. 750–753.

Мостовщикова, Дар'я Олегівна (2020) Походження та розвиток цвінтайлань в Китаї The 4 th International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects”. с. 349-350.

Мостовщикова, Дар'я Олегівна (2020) Український та європейський досвід застосування гарячої емалі в інтер'єрі та екстер'єрі 100 років сучасності: ідей Баухауз та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 164-169.

Мостовщикова, Дар'я Олегівна (2020) Застосування арт-об'єктів в техніці гарячої емалі як художньої домінанти інтер'єру ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». с. 76-78.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність