Москальчук Ганна Олексіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Москальчук Ганна Олексіївна


Персональні дані

Москальчук Ганна Олексіївна

https://www.researchgate.net/profile/Hanna_Moskalchuk

Рік вступу

2018

Спеціальність

035 Філологія (українська мова)

Тема наукового дослідження

"Прагматичні та стилістичні особливості староукраїнської барокової драми XVII–XVIII століть (на матеріалі міраклів, мораліте та містерій)" (протокол № 1 від 24.01.2019 р.)

Науковий керівник

Видайчук Тетяна Леонідівна, к.ф.н, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=_IMy0tYAAAAJ

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів і молодих учених "Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства" (Київ, 18 листопада 2021 р.). Доповідь: Лінгвостилістичні особливості прийомів мовної гри.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики" (м.Ченстохов (Республіка Польща), 23-24 квітня 2021 р.). Тези: Communicative and pragmatic features of dramatic texts.
 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" (19-20 березня 2021 р. Online). Проєкт: Переклад сучасною українською мовою драматичного тексту XVII ст. "Царство натури людської". (Проєкт переміг у напрямі "Наука та культура: збереження та популяризація історико-культурної спадщини"; І місце).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Південноукраїнські наукові студії" (16-17 грудня 2020 р. Online (Teams.microsoft)). Тези: Українсько-польські мовні контакти в період пізнього середньовіччя (XVI - XVII ст.).
 • XIV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів "Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених" (1-4 грудня 2020 р. Online (НТУ "ХПІ")). Доповідь: Лінгвопрагматичні особливості мовної гри.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку" (Одеса, 22-23 травня 2020 р.). Тези: Драматичний текст: комунікативний аспект.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Мова та література у полікультурному просторі" (Львів, 7-8 лютого 2020 р.). Тези: Староукраїнська літературна мова: історія становлення та розвитку.
 • IV Міжнародна наукова конференція "Мова: класичне - модерне - постмодерне" (Київ, 10 жовтня 2019 р.). Тема доповіді: Мовна гра як лінгвопрагматичний феномен.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (Київ, 22 березня 2019 р.). Тема доповіді: Академічна доброчесність Київського університету імені Бориса Грінченка: реальний стан та фактори формування.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" (Київ, 13 грудня 2018 р.). Тема доповіді: Стилістичні прийоми мовної гри у бароковій староукраїнській драматургії.
 • І Міжнародна науково-практична конференція "Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи" (Херсон, 25-26 жовтня 2018 р.). Тема доповіді: Стилістичні особливості барокової літератури.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція "Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку" (Переяслав-Хмельницький, 4-5 жовтня 2018 р.). Тема доповіді: Особливості стилю барокової драматургії.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

 • Зимова школа "ЄС в міжнародних економічних інтеграційних і дезінтеграційних процесах" (Київ, 12 - 20 січня 2021 р.) організована у співпраці Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка та Центру досконалості Жана Моне за підтримки ВГО "Українська асоціація економістів-міжнародників". Кількість кредитів ECTS: 2 кредити (60 навчальних годин).
 • Літня школа "Цілісне лідерство задля майбутнього демократії в Україні" (Славське, 30 червня - 07 липня 2019 р.) організована у співпраці Інституту лідерства та управління та Кафедри філософії Українського католицького університету за підтримки фондів Конрада Аденауера та Чарльза Стюарта Мотта. Кількість кредитів ECTS: 3 кредити (90 навчальних годин).