Моніторинг навчальної діяльності

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Мониторинг.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Моніторинг навчальної діяльності

ОКР

магістр, спеціаліст

Напрям підготовки

Інформатика

Курс

5

Автор

Мазур Н.П., Бодненко Д.М

Посилання на курс

Анотація

Метою курсу є оволодіння студентами основами знаннями про тест як засіб вимірювання рівня досягнень учнів, методикою проведення тестування, методикою обробки результатів тестування та використання отриманої інформації у навчальному процесі стосовно до концепції розвиваючого навчання.

Завдання курсу:

 • Розглянути навчальний процес природничо-математичних дисциплін на основі застосування моніторингу навчальних досягнень учнів.
 • Підготувати слухачів курсу до використання тестових випробувань при проведенні моніторингу якості знань учнів.
 • Базуючись на основі отриманих знань (зокрема на основі інформаційної (Гілфорда) або математичних (IRT) моделей), розглянути критеріально-орієнтовані тести досягнень та основні форми тестових завдань.
 • Вивчити основні характеристики тесту: надійність, валідність, роздільну здатність тестового завдання.
 • Розглянути психологічну імовірнісну моделі Георга Раша та її використання для аналізу тесту та обробки результатів тестування.
 • Вивчити алгоритм обробки результатів тестування на основі одно- та двопараметричної моделі Г. Раша.
 • На основі розроблених тестів провести експериментальне тестування, обробити його результати та проаналізувати їх.
 • Застосовувати моніторинг при визначенні навчальних досягнень учнів.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений двома модулями, кожен з яких розбитий на три теми.

У кожному модулі подано:

 1. Путівник по модулю, який включає карту знань модуля, методичні рекомендації до опанування модуля та форум для обговорення питань, які виникають під час вивчення модуля.
 2. Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси:
 • Практичні роботи. До кожної лабораторної роботи надано методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи та теоретичний матеріал.
 • Завдання до самостійної роботи. Завдання сформульовано у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання.
 • Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля використано навчальний тест для самоперевірки, контрольні запитання та модульна контрольна робота. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.

Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Моніторинг навчальної діяльності» сприяє фундаментальній професійній підготовці магістрів та спеціалістів.

Сертифікація

наказ №459 від 05.10.2012р.