Меніг Лариса Володимирівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Меніг Лариса Володимирівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

033 Філософія

Тема дослідження

Гендерні міфи в європейському соціокультурному просторі

Науковий керівник

Додонов Роман Олександрович, доктор філософських наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Меніг Л.В. Мері Волстоункрафт - перший філософ фемінізму / В кн.: Волстоункрафт Мері. Обґрунтування прав жінки з міркуванням на політичні й моральні теми. Переклад з анг. і вст. стаття Л.В. Меніг. Київ: ФОП Р.Халіков, 2019. С.4-14.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  1. Menig, Larisa (2018). Mary Wollstonecraft - first philosopher of feminism. Skhid. NO 5(157). P.17-24. DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5(157).148353
  1. Меніг, Лариса Володимирівна та Додонов, Роман Олександрович (2019) Міфологічні витоки ґендерної ідентичності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць]. Вип. 41 (54). C. 54-63.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз (крім Scopus і WOS)

Menig, Larisa (2018). Mary Wollstonecraft - first philosopher of feminism. Skhid. NO 5(157). P.17-24. DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5(157).148353

Участь у наукових конференціях, у тому числі зарубіжних

  1. Меніг Лариса. Соціокультурні обмеження ґендерних міфів. Київські філософські студії: Матеріали наукової конференції (м. Київ, 17-18 травня 2018 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. С. 76-80.
  2. Меніг Лариса. Мері Волстоункрафт як передтеча європейського фемінізму. Київські філософські студії-2019. Матеріали наукової конференції (м. Київ, 16-17 травня 2019 р.): тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. С. 71-78.
  3. Larisa Menіg. Confessional resources of gender myths. VI конгрес молодих дослідників релігії «Релігія в сучасній культурі» (м. Київ, 17–18 жовтня 2019 р.). Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019.
  4. Меніг Лариса. Гендерні міфи Київської Русі. Доба Ярослава Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення. Всеукраїнська наукова конференція (м. Київ, 27 листопада 2019 р.).
  5. Меніг Л.В. Врахування гендерних особливостей в освітній політиці європейських країн. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Системний аналіз в управлінні освітою" міжгалузеві дослідження" (м.Київ, 19-20 березня 2020р.).
  6. Menig Larisa. Mary Wollstonecraft: “Woman Ahead Of Her Time”. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Київ, 19 травня 2020 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020.

Участь у державних науково-дослідних проектах

  • виконавець НДР «Соціально-філософська рефлексія шляхів вирішення конфлікту на Сході України» (номер держреєстрації 0116U002518).

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність