Менеджмент (спеціальність)

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Менеджмент
Головна Учасники Координатори Обговорення Новини

Менеджмент

Менеджмент порівняно молода наука в Україні. Але історія управлінської думки має свої корені, які йдуть в глибину віків і тисячоліть. Висловлювання щодо проблем управління вчені знаходять і на єгипетських папірусах, і на глиняних табличках з міжгір'я Тигру та Євфрату. А за умов ринкової економіки потреба у висококваліфікованих керівниках не просто збільшилась, виросла як на дріждях.

Менеджмент (англ. manegе управляти) – вид діяльності, спрямованої на досягнення певних передбачених цілей виробничо – господарською організацією (підприємством), яка функціонує в ринкових умовах, шляхом раціонального використання її матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Але менеджмент – це ширше поняття, це мистецтво управління.

Здобуваючи освіту за спеціальністю менеджмент, ти не тільки станеш конкурентоздатним на ринку праці, але й розшириш свій кругозір. Адже менеджменті переплітається з таким науками як: маркетинг, облік та аудит, математика та інформатика, гуманітарними та економічними дисциплінами.

Менеджер – це насамперед управлінець – професіонал, який усвідомлює що він представник особливої професії із спеціальною підготовкою, а не просто бухгалтер чи економіст, що займається управлінням.

Сучасний менеджер виступає в декількох іпостасях:

Менеджмент як професія
 • управлінець, наділений владою, що керує великим колективом людей;
 • лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції;
 • людина, яка має певні комунікативні здібності, що постійно встановлює контакти з партнерами і владою, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти;
 • людина, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види діяльності та напрямок «основного удару», визначати союзників і супротивників, власні переваги та напрямок їх використання;
 • новатор, що розуміє роль науки в сучасних умовах, що вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію;
 • людина, яка має високий рівень культури, чесна, рішуча за характером й у той же час розважлива. В практичному менеджменті не аби яке значення набуває терпимість, розуміння, що не всі люди однакові;
 • вихователь, що володіє високими моральними якостями, спроможний створити колектив і спрямовувати його розвиток, формувати організаційну культуру організації.

Види менеджменту у суспільстві

Виробничий менеджмент (управління виробництвом)

Це комплексна система забезпечення конкурентноздатності товару, що випускається на конкурентному ринку. Вона включає питання побудови виробничих і організаційних структур, вибору організаційно-правової форми управління виробництвом, збуту і фірмового обслуговування товару відповідно до попередніх стадій життєвого циклу.

Фінансовий менеджмент (управління фінансами)

Це комплексна система стійкості, надійності і ефективності управління фінансами. Вона включає формування і планування фінансових показників з дотриманням наукових підходів і принципів менеджменту, балансу прибутків і витрат, показників ефективності використання ресурсів, рентабельності роботи і товарів.

Інноваційний менеджмент (управління розвитком і розробками)

Це комплексна система управління інвестиціями, що вкладаються власниками в розвиток всіх видів інновацій. Вона включає побудову організаційних структур, вибір напрямів інновацій, оптимізацію інвестицій, різні аспекти управління персоналом.

Адміністративний менеджмент — це один з напрямків сучасного менеджменту, що вивчає адміністративно-розпорядчі форми управління.

Інші види менеджменту:

 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 • менеджмент соціальної сфери;
 • банківський менеджмент;
 • податковий менеджмент;
 • бюджетний менеджмент;
 • організаційний менеджмент;
 • міжнародний менеджмент;
 • інформаційний менеджмент;
 • проектний менеджмент;
 • стратегічний менеджмент;
 • екологічний менеджмент;
 • енергетичний менеджмент;
 • фінансовий менеджмент;
 • менеджмент готельного бізнесу та інші.

Основні функції

Time-managment.jpg

Планування

Складання плану завжди розглядається як початковий етап процесу управління. Воно означає, що хтось повинен вирішити: що, як, коли та ким має бути виконано. Керівництво організації повинно знайти відповіді на такі запитання:

 • Де ми знаходимося в цей час? (Оцінити слабкі та сильні сторони організації у сфері фінансів, маркетингу, виробництва, трудових ресурсів).
 • Куди ми хочемо рухатися? (Оцінити можливості та загрози в навколишньому середовищі: конкуренція, екологічні умови, постачання, якими повинні бути цілі та як їх досягти).
 • Як ми збираємося це зробити?

Організація

Як тільки план складений, необхідно підготувати та забезпечити його виконання. Наприклад, якщо у вас є план побудови будинку, то організація його виконання передбачає, зокрема, підбір та розміщення відповідних робітників, придбання та доставку необхідних для будівництва матеріалів.

Мотивація

Мотивація — це таке регулювання спонукаючих стимулів людини, при яких виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей організації. Серед німців існує таке прислів'я: «Хто виробляє, той не керує, хто керує, той не виробляє». Зробити роботу якісно чужими руками — завдання не з простих. Для цього необхідні: талант, знання та вміння.

Контроль

Останнім етапом процесу управління є здійснення контролю, тобто порівняння фактичних результатів із запланованими.

Названі функції управління потребують прийняття рішень; для їх здійснення необхідна комунікація, тобто обмін інформацією, яка необхідна для прийняття правильного рішення.

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Бакалавр:

 • Менеджмент і адміністрування.
 • Проектний менеджмент.
 • Маркетинг.
 • Контролінг.
 • Економіка і фінанси підприємств.
 • Державне регулювання економіки.
 • Прийняття управлінських рішень.
 • Податкова система.
 • Фінансовий ринок.
 • Інформаційні системи в менеджменті.

Магістр:

 • Публічне адміністрування.
 • Ділове адміністрування.
 • Фінансовий менеджмент.
 • Стратегічний менеджмент.
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організації. 

Посади, які може займати випускник

Бакалавр з менеджменту може займати посади:

 • помічник керівника підприємства та керівників підрозділів ;
 • референт з основної діяльності;
 • організатор діловодства;
 • інспектор з кадрів;
 • організатор з персоналу;
 • торгівельний представник.

Магістр з менеджменту організацій і адміністрування може займати посади середнього і вищого рівнів управління в організаціях.

Наші випускники можуть працювати в сфері:

 • Освітніх послуг різних рівнів акредитації;
 • Державного управління будь-якого напряму,
 • Приватному бізнесі,
 • Міжнародних організаціях.


Кафедра управління

Кафедра управління є випусковою для бакалаврської програми "Менеджмент", магістерських програм: Менеджмент (за видами економічної діяльності), Менеджмент (Управління навчальним закладом), Публічне управління та адміністрування (Державне управління)  та координує роботу Програми підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів міста Києва.

Очолює кафедру доктор наук з державного управління, професор Поспєлова Тетяна Вадимівна.

До складу кафедри входить 20 науково-педагогічних працівників (14 на штатних засадах), з них: докторів наук, професорів – 5; кандидатів наук, доцентів – 15. Всі викладачі кафедри мають науковий ступінь, більшість з них ще й вчене звання.

Для підвищення якості фахової підготовки студентів викладачами кафедри використовуються методи активного навчання: інтерактивні методи навчання; рольові ігри; ділові та симуляційні ігри; імітаційне моделювання та проектування; кейс-методи (сase methods).

Викладачі кафедри активно працюють над розвитком нових форм і методів навчання, створенням навчальної і методичної літератури, авторських курсів.

Студенти кафедри управління беруть участь в олімпіадах, наукових конференціях, конкурсі наукових та кваліфікаційних робіт. Здобутки студентів відзначаються призовими місцями.

Випускники кафедри працюють на керівних посадах в різних сферах, займаються викладацькою та науковою діяльністю.

Історія кафедри управління

Сучасна кафедра управління була утворена у 1999 році як кафедра теорії та практики управління освітою на базі Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б.Д. Грінченка. В тому далекому 1999 році кафедра випускала спеціалістів «Менеджмент організації» з кваліфікацією менеджер освіти (друга вища освіта). На базі кафедри працювала Лабораторія управління освітою, яка здійснювала координацію курсів підвищення кваліфікації керівників закладів освіти міста Києва та Київської області. З 1999 року по теперішній час відбувся ряд перетворень як самої кафедри так і Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б.Д. Грінченка. Основні історичні вехи:

 • 1999 р.Кафедра теорії і практики управління освітою Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б.Д. Грінченка. 1999-2003рр. – випуск спеціалістів «Менеджмент організацій»
 • 2002р. - ­створення Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка.
 • 2003 р. - ­Ліцензування програми «Управління навчальним закладом» (магістри)
 • 2008р. - Створення Інституту лідерства, освітнього законодавства і політики й перетворення кафедри на кафедру ­ управління навчальним закладом, менеджменту та економіки освіти
 • 2010р. ­- Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут лідерства та соціальних наук. Кафедра управління навчальним закладом
 • 2012р. - Інститут суспільства. Кафедра державного управління та управління освітою. Ліцензування програми «Державне управління».
 • 2016р. - Факультет інформаційних технологій та управління. Кафедра управління.

Якості сучасного менеджера

Якості сучасного менеджера

Професійно-ділові якості

 • висока професійність
 • стратегічне мислення
 • генерація ідей
 • здатність приймати управлінські рішення
 • відповідальність за прийняття управлінських рішень
 • прагнення до професійного зростання;
 • авторитетність
 • здатність до ризику;
 • володіння антикризовим управлінням

Адміністративно організаційні якості

 • оперативність
 • гнучкість стилю управління
 • вміння мотивувати персонал
 • вміння доводити справу до логічного завершення
 • послідовність дій
 • внутрішній контроль
 • уміння формувати команду
 • вміння запозичувати досвід підлеглих
 • здатність делегувати повноваження
 • уміння організовувати час

Соціально-психологічні якості

 • психологічна компетентність
 • управлінська культура
 • лідерські здібності
 • впевненість у собі
 • уміння керувати своєю поведінкою
 • уміння управляти емоціями в стресових ситуаціях
 • колегіальність
 • толерантність
 • оптимізм
 • переконливість
 • уміння управляти конфліктами
 • інтелектуальність
 • риторичні здібності
 • стресорезистенстність
 • почуття гумору
 • уміння створювати імідж

Моральні якості

 • інтелігентність
 • людяність
 • порядність
 • почуття обов'язку
 • громадянська позиція
 • чесність
 • доброзичливість

Для того щоб людину захопила ідея створення власної справи, потрібні не тільки знання:

 • упевненість у своїх силах, рішучість: здатність швидко приймати індивідуальні управлінські рішення
 • ініцітивність, схильність до інновацій
 • лідерські якості
 • завзятість і наполегливість
 • незалежність: прагне бути незалежним від правил та контролю з боку інших людей, має власну думку і може її відстояти
 • схильність до ризику
 • цілеспрямованість
 • здатність переконувати (він має переконати в раціональності своєї ідеї інших осіб і залучити їх до впровадження ідеї на правах партнерів або працівників);
 • енергійність, стресостійкість: підприємці можуть працювати до 12-18 годин на добу в шаленому ритмі;
 • потреба в досягненнях; толерантність до невизначеності: здатність приймати управлінські рішення без достатньої інформації про зовнішнє середовище.
 • упевненість у своїх силах, рішучість: здатність швидко приймати індивідуальні управлінські рішення
 • ініцітивність, схильність до інновацій
 • лідерські якості
 • завзятість і наполегливість
 • незалежність: прагне бути незалежним від правил та контролю з боку інших людей, має власну думку і може її відстояти
 • схильність до ризику
 • цілеспрямованість
 • здатність переконувати (він має переконати в раціональності своєї ідеї інших осіб і залучити їх до впровадження ідеї на правах партнерів або працівників);
 • енергійність, стресостійкість: підприємці можуть працювати до 12-18 годин на добу в шаленому ритмі;
 • потреба в досягненнях; толерантність до невизначеності
 • здатність приймати управлінські рішення без достатньої інформації про зовнішнє середовище.


Фільми для менеджерів

«Бойцовский клуб»
«Побег из Шоушенка»
 • французский фильм «Страх и трепет»
 • картина Джармуша «Мертвец»
 • «Фирма»
 • «Бойцовский клуб»
 • «День сурка»
 • «Схватка»
 • «Уоллстрит»
 • «Двенадцать разгневанных мужчин» режиссера Сидни Люмета
 • Сидни Поллак «Из Африки»
 • «Дьявол носит Prada»
 • «Переговорщик» с Сэмюэлем Л. Джексоном и Кевином Спейси
 • Фильм «Укрощение огня»
 • трилогии «Назад в будущее»
 • Фильм «Чего хотят женщины»
 • Терри Гилльям «Страх и ненависть в ЛасВегасе» (1998 г.)
 • «В джазе только девушки»
 • фильм «Части тела» в гл роли Говард Стерн
 • «Унесенные призраками»
 • «Студия 54» 1991 год реж. Марк Кристофер
 • «Правила съема. Метод Хитча»
 • «Поймай меня, если сможешь»
 • «Гений» пр-во Россия 1993 г
 • «Под солнцем Тосканы»
 • «Инсайдер» реж. Майкл Манн
 • «Охота на Изюбря» (сериал)
 • «Белое солнце пустыни»
 • «Крамер против Крамера»
 • «Гараж»
 • «Плутовство»
 • «Афера Томаса Крауна»
 • «Криминальное чтиво»
 • «Быть Джоном Малковичем»
 • «Остаться в живых» (сериал)
 • «Эвита»
 • «Матрица»
 • «Джерри Магуайер»
 • «Игра» реж. Дэвид Финчер
 • «Король Артур»
 • «Хозяин морей»
 • «Кикбоксер»
 • «Авиатор»
 • «Семь самураев»
 • «Храброе сердце»
 • «Список Шиндлера»
 • «Штрафбат»
 • «Догвилль»
 • «11 друзей Оушена»
 • «Свои»
 • «Побег из Шоушенка»
 • «Столкновение», 2005 г.

Контакти