Матюшинець Яна Володимирівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім'я, по батькові

Матюшинець Яна Володимирівна

Освіта

Київський університет імені Бориса Грінченка

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, кафедра педагогіки та психології

Рік вступу

2017 рік

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Ідеї про розвивальне середовище для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в педагогічній думці України (кінець ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття)

Науковий керівник

Іванюк Г.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Іванюк, Ганна Іванівна та Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Актуальність педагогічних практик Тимофія Лубенця про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української школи Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 2 (29). с. 179-185.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Педагогічні ідеї Cофії Русової про розвивальне середовище для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 99-102.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Педагогічні погляди Наталії Лубенець про значення розвивального середовища в підготовці дітей до навчання у школі Scientific bases of solving of the modern tasks. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference. с. 276-279.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2019) Особливості становлення та поступу розвивальних середовищ для дітей в УНР (1917-1919) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (4). с. 213-224.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2018) Ідеї про розвивальне середовище для дітей як предмет теоретичного аналізу Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). с. 40-55.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2017) Ідеї розвивального середовища для дітей дошкільного віку на шпальтах часопису «Вільна українська школа» (1917–1919) Молодий вчений (11). с. 357-361.

Статті у закордонних виданнях

Колективна закордонна монографія: Січкар, Алла Дмитрівна та Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Ідеї предметно-розвивального середовища для дітей в українському педагогічному дискурсі кінця 19-го – 20-ті роки ХХ століття Колективна (три і більше авторів). Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

-

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність педагога в умовах парадигмальних змін" Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020-11-25
 2. Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій», 2020-10-21
 3. ХIХ Міжнародна науково-практична конференція «Scientific bases of solving of the modern tasks» Frankfurt am Main, Germany, 2020-06-01
 4. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення" м.Київ, 2020-05-29
 5. IV Міжнародна науково-практична конференція Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта– 2020: глобалізований простір інновацій м.Київ,2020-05-28
 6. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення" м.Київ, 2020-05-28

5388 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри», Київський університет імені Бориса Грінченка,2020-05-27

 1. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ" Київський університет імені Бориса Грінченка (система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings),2020-04-15
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, 2019-11-14
 3. I Міжнародна науково-практична конференція "Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи"Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка,2019-10-29
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція "Велет українського слова"Національна академія педагогічних наук України, 2019-10-18
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція "Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків" Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 2019-05-15
 6. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Форми репрезентації джерел з історії освіти" Особливості репрезентації електронних джерел із проблем історії освіти Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document 2019-05-15
 7. V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Суми, 2019-04-16
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ,2019-03-22
 9. ІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти» Київський університет імені Бориса Грінченка,2018-11-28
 10. Hаукова конференція "Якість освіти України: сучасні виклики та пріоритети розвитку" Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, 2018-05-22
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи» м. Київ, 2017-11-02
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» м. Київ, 2017-10-12


Участь у державних науково-дослідних проектах

-

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

-

Грантові заявки

Грантова заявка «Internship Programme of German Business» for Ukraine (2020) Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ), Німеччина

Міжнародне стажування

-

Академічна мобільність

-