Лигомина Тетяна Анатоліївна/Портфоліо аспірантів

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Лигомина Тетяна Анатоліївна

Рік вступу

На спірантуру - 2016

Спеціальність

053 Психологія: соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Тема наукового дослідження

Соціально-психологічні чинники формування професійного іміджу практичного психолога закладу освіти

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Дятленко Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 • Лигомина Т.А. Соціально-психологічні закономірності формування професійного іміджу практичних психологів/ Т.А. Лигомина // «ВЕКТОРИ ПСИХОЛОГІЇ – 2019». Матеріали Міжнародної молодіжної наукової конференції (24 квітня 2019 р., м. Харків, Україна).-Харків. – С. 40-43.
 • Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2018) Діяльнісний підхід до вивчення професійного іміджу практичного психолога закладу освіти Трансформація українських наукових парадигм упродовж ХХ-ХХІ ст.: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10). С. 23-25.
 • Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2017) Професійний імідж практичного психолога закладу освіти: сутність поняття та структура феномену Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. С. 24-28. ISSN 978-966-916-449-0
 • Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2018) Професійний імідж як засіб самореалізації практичного психолога закладу освіти In: Всеукраїнська науково-практична конференція психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи, 18.05.2018р., Київський університет імені Бориса Грінченка.
 • Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2017) Роль іміджу у професійній діяльності практичного психолога закладу освіти In: V Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку", 19-20.09.2017, м. Харків.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Лигомина, Тетяна Анатоліїнва (2019) Семантична диференціація поняття «сучасний психолог» у сприйнятті педагогів та батьків / Наукові студії із соціальної та політичної психології(44(47)). С. 96-102. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31046/1/T_Lyhomyna_NSSPP_44%2847%29_IPPO.pdf
 • Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2019) Критерії формування професійного іміджу практичного психолога як соціально- психологічного феномена Теорія і практика сучасної психології, 1 (5). С. 147-151. ISSN 1813-3405 http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/5_2019/part_1/27.pdf
 • Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2018) Імідж практичного психолога: теоретичний екскурс Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (37(4)). С. 66-74. ISSN 978-966-2760-64-4 http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26051/1/T_Lyhomyna_GVDVNZ_37_I_IPPO.pdf

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2019) Критерії формування професійного іміджу практичного психолога як соціально- психологічного феномена Теорія і практика сучасної психології, 1 (5). С. 147-151. ISSN 1813-3405

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку», м. Харків, 19-20.09.2017.
 • II Міжнародна науково-практична конференція: «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття», м. Хмельницький, 22-23.12.2017.
 • VІІ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, м. Київ, 16-20.05.2018.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи», м. Київ, 18.05.2018.
 • ІІ Міжнародна науково-практичної конференція «Коучинг в освіті: від революції до еволюції», м. Київ, 30.10.2018.
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства», м. Київ, 08-09.11.2018.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація українських наукових парадигм упродовж ХХ-ХХІ ст.», м. Тернопіль, 14.11.2018.
 • Всеукраїнський психологічного фестивалю «ПАРОСТОК», м. Київ, 4-7.04.2019. Тема виступу: «Професійний імідж сучасного психолога».
 • Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Вектори психології-2019», м. Харків, 24.04.2019.
 • Методологічний семінар для педагогічних та науково-педагогічних працівників «Методологія наукових досліджень в контексті сучасного наукового знання» (в рамках проведення Фестивалю науки ІППО КУ імені Бориса Грінченка), м. Київ, 15.05.2019.
 • ІІ Всеукраїнський конгрес із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи», м. Київ, 7-8.11.2019.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність

відсутня