Ладоня Катерина Юріївна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Ладоня Катерина Юріївна

Рік вступу

2017

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Неологізми в українськомовному сегменті соціальної мережі "Facebook"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Стишов Олександр Анатолійович, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

1. Ладоня К. Ю. Неологізми в українській мові: сутність, визначення, принципи класифікації та функціонування // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : філологія. Одеса - 2018. - Вип. 36. - Т. 1. - С. 38-40. (Index Copernicus)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Тези

1. Ладоня К. Ю. Неологізми в підручнику української мови/ К. Ю. Ладоня // Проблеми сучасного підручника : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 р., м. Мінськ). - К.: Педагогічна думка, 2018. - С.50-54.

2. Ладоня К. Ю. Шляхи творення неологізмів українськомовного сегмента соцмережі Facebook /К. Ю. Ладоня // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 12-13 квітня 2019 р.). - Львів: ГО "Наукова філологічна організація "ЛОГОС", 2019. - С.69-72.

3. Ладоня К. Ю. Особливості мови інтернет комунікацій в умовах полікультурності / К. Ю. Ладоня // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2019 р.). Київ-Дрогобич, 2019. С. 63.

Доповіді

1. "Семантичні неологізми українськомовної соціальної мережі Facebook" на ІV Міжнародній науково-практичній конференції "Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ" (м. Київ, 15 березня 2018 р.).

2. "Нові іншомовні слова в українськомовній соціальній мережі Facebook" на Міжнародній конференції "Мова як світ світів, граматика і поетика текстових структур" (м.Київ, 7-8 листопада 2019 р.).

3. "Неологізми українськомовного сегмента інтернету" на ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем" (м. Київ, 3 грудня 2019 р.).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність