Кучер Альона Сергіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Кучер Альона Сергіївна

Рік вступу

2016

Спеціальність

035 Філологія: українська мова

Тема наукового дослідження

Прагматика синтаксичних засобів у художніх творах Івана Франка

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 • Терефера А. С. Синтаксичний статус речень із кількома присудками в сучасній лінгвістиці. Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських мовах : зб. матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2016. С. 90-93.
 • Вінтонів М. О., Кучер А. С. Модальні слова в ролі морфологічних маркерів нечленованих речень. Теоретичні та практичні дослідження в галузі педагогіки та мовознавства, соціальні аспекти: матеріали I Міжнародної спеціалізованої наукової конференції. Полтава : «Європейська наукова платформа», С. 135-138.
 • Кучер А. С. Частки як один зі засобів маркування нечленованих речень. Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», С. 103-106.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Терефера А. С. Методології аналізу називного уявлення і називного теми в сучасній лінгвістиці. Методичні студії : зб. наук.-мет. праць. Укл.: М.О.Вінтонів (відпов. ред.) та ін. Вінниця : ДонНУ, 2017. Випуск 5. С. 73-84.
 • Терефера А. С. Структура та функції парцельованих і приєднувальних конструкцій у сучасній лінгвістиці. Лінгвістика : зб. наукових праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. Вип. 1 (36). С. 72-84.
 • Кучер А. С. Нечленовані речення в сучасній українській мові: статус, функції. Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. / редкол.: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарева та ін. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. Вип. 9. С. 47-55.
 • Кучер А. С. Теоретичні засади дослідження лінгвопрагматики. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький : Видавництво «КОД», 2020. Випуск 187. С. 295-300.
 • Кучер А. С. Теоретичні аспекти дослідження вигукових нечленованих речень. Південний архів (філологічні студії). Херсон, 2020. Випуск 84. С. 118-124.
 • Кучер А. С. Прагматика називного теми в художніх творах Івана Франка. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. Випуск 35. С. 123-131.
 • Кучер А. Прагматичний потенціал еліптичних речень у великій прозі Івана Франка (на матеріалах художніх творів «Петрії й Довбущуки» (1 ред.), «Борислав сміється», «Перехресні стежки», «Петрії й Довбущуки» (2 ред.)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 13 (81). С. 288-293.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. Всеукраїнська наукова конференція «Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських мовах»; (грудень, 2016 р., м. Вінниця); «Синтаксичний статус речень із кількома присудками в сучасній лінгвістиці»;
 2. XVII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»; (квітень, 2017 р., м. Київ); «Прагматичний потенціал сегментованих конструкцій у художніх творах І. Франка»;
 3. II Всеукраїнська наукова конференція науковців, молодих учених та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених»; (квітень, 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький); «Парцельовані конструкції як засіб експресивного синтаксису в художніх творах І. Франка»;
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної граматики» (травень, 2017 р., м. Черкаси); «Прагматичні функції повтору в художніх творах І. Франка»;
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» (травень, 2017 р., м. Вінниця); «Прагматика засобів експресивного синтаксису в ідіостилі М. Стельмаха»;
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи» (жовтень, 2017р., м. Київ); «Нечленовані речення в сучасній українській мові: статус, функції»;
 7. ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання» (березень, 2020 р., м. Кропивницький); «Теоретичні засади дослідження лінгвопрагматики».
 8. I Міжнародна спеціалізована наукова конференція «Теоретичні та практичні дослідження в галузі педагогіки та мовознавства, соціальні аспекти» (квітень, 2021 р., м. Полтава); "Модальні слова в ролі морфологічних маркерів нечленованих речень".
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи» (22-23 жовтня 2021 р., м. Одеса). Тема доповіді: «Частки як один із засобів маркування нечленованих речень».
 10. VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства й мовознавства» (18 листопада 2021 р., м Київ). Тема доповіді: «Прагматика еліптичних речень у художньому творі І. Франка «Борислав сміється»».
 11. Регіональний науковий семінар «Словник мови творів Грінченка: стан і перспективи» (03 грудня 2021 р., м. Київ). Тема доповіді: «Словники художньої мови Івана Франка».
 12. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (XIV Грінченківські читання). Круглий стіл «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем» (08 грудня 2021 р., м. Київ). Тема доповіді: «Семантико-прагматичні й прагмастилістичні особливості функціонування парцельованих і приєднувальних конструкцій у контексті зародження експресивного синтаксису (за матеріалами художніх творів Б. Гріченка «Під тихими вербами» та І.Франка «Перехресні стежки»)».
 13. IX Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу» (19-20 травня 2022 р., м. Київ). Тема доповіді: «Функційні вияви лексико-семантичного повтору в ідіостилі Івана Франка».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність