Кузіна Оксана / Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Кузіна Оксана Тадеївна

Рік вступу

2020

Спеціальність

012 Дошкільна освіта

Тема наукового дослідження

Формування пізнавальної активності у дітей шостого року життя засобами медіа

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Пономаренко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • "Експериментально-педагогічна діяльність з формування пізнавальної активності у дітей шостого року життя засобами медіа". співавтор Пономаренко Т.О. фахове видання Перспективи та інновації науки. Випуск 3(37). 2024. С. 522-533

http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/archive

 • «Підготовка майбутніх педагогів до використання медіапростору в освітньому процесі закладу дошкільної освіти», співавтор Пономаренко Т.О. фахове видання «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія, Педагогіка», КУБГ

https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/300

 • «Формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами телебачення в умовах сімейного виховання».співавтор Пономаренко Т.О. фахове видання Інноваційна педагогіка. 2022. Випуск 43. Т. 2. С. 127–131.

http://innovpedagogy.od.ua/archives/2022/43/part_2/26.pdf

 • «Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку як феномен наукового дослідження». співавтор Пономаренко Т.О. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Випуск № 85. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. С. 151–155.
http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/85/32.pdf 
 • "Комп’ютерні ігри як засіб розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку". співавтор Новосельська Н.Т. Інноваційна педагогіка. 2023Випуск 54, т.2, , С. 24-27 http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/54/part_2/4.pdf
 • "Форми освітнього процесу у закладі дошкільної освіти та початковій школі у контексті наступності: компаративний підхід". співавтор Новосельська Н.Т. Освітній дискурс. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Випуск № 38. С 104

http://ukr.journal-discourse.com/index.php/ed_2017/article/view/373/356

 • Діагностичні методики виявлення рівня сформованості пізнавальної активності дітей шостого року життя. Актуальні питання у сучасній науці. Випуск 12 (18), 2023. С 898-911

http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/8054

 • Підготовка фахівця дошкільної освіти у контексті європейського досвіду. Освітологічний дискурс, 2019, № 3-4 (26-27).C.319-329

https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/638

Статті у закордонних виданнях

 • "Середовищна модель організації життєдіяльності дітей шостого року життя як умова ефективного формування їх пізнавальної активності" . співавтор Пономаренко Т.О. Moderní aspekty vědy: XLIII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2024. S. 353-366

http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/mono-43.pdf

 • Kuzina Оksana. Ponomarenko Tetiana,The scientific paradigm in the context of technological development and social change: Scientific monograph. Part 2. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. 464 p. Р. 389–409.

http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/317/8881/18530-1

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Сертифікат 05.10.2023 всеосвіта.jpg

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Формування пізнавальної активності у дітей шостого року життя засобами медіа в умовах закладу дошкільної освіти. Quality management in education and industry: experience, problems and prospects : the XI International Scientific and Practical Conference, March 18-20, 2024, Florence, Italy. P. 222–229.

https://eu-conf.com/en/events/quality-management-in-education-and-industry-experience-problems-and-prospects/

 • Кузіна О.Т. Пізнавальний розвиток дошкільників засобами мультфільмів.Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ: Міленіум, 2020.274 с.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#label/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%2C+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/FMfcgxwHNgWvzWxdfhVhDtksLJXmdvbc?projector=1&messagePartId=0.3

 • Кузіна Оксана.Використання медіаресурсів у процесі театрально-ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку.Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Київ, 18 квіт.2019р./Дидактика:теорія і практика:зб.наук.праць.Київ:Фенікс,2019.268с.
 • Кузіна Оксана.Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації"/Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2021
 • Кузіна Оксана.Розвиток пізнавального інтересу дошкільників засобами художнього слова. XXIV Міжнародна науково-практична конференція «About the problems of practice, science and ways to solve them», 04-07травня 2021, Мілан, Італія.
 • Кузіна Оксана. VI Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів та молодих науковців у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка,11-14.05.2021, Київський університет імені Бориса Грінченка
 • TRENDS OF DEVELOPMENT MODERN SCIENCE AND PRACTICE//Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference/Stockholm, Sweden November 16 – 19, 2021, Пономаренко Т.О., Кузіна О.Т. «ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УМОВАХ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ» (сертифікат)
 • MODERN ASPECTS OF SCIENCE AND PRACTICE // Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference / Melbourne, Australia November 30 – December 03, 2021, Кузіна О. «ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ У СВІТЛІ ЗАВДАНЬ УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ ДОШКІЛЛЯ» (сертифікат)
 • Кузіна О. Т. Засоби медіа як компонент освітнього середовища закладу дошкільної освіти. SCIENTIFIC PROGRESSIVE METHODS AND TOOLS. Scientific Collection «InterConf» 131 November 6-8, 2022, RIGA, LATVIA. P.51-53. ISSN: 2709-4685

https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/1580


Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Міжнародне on-line стажування «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» – 6 кредитів, Болгарія (30.10 – 31.12.2021) Сертифікат

Академічна мобільність