Кузьменко Ольга Миколаївна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Кузьменко Ольга Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Молодший науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка [1]
Аспірант кафедри філософії Інституту суспільства
Член Української Академії Акмеології [2]

Освіта

Вища освіта. Магістр. Напрям підготовки: Філологія. Мова і література (англійська)

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка [3]

Тема дисертації

Посткласичний університет: ідея та моделі розвитку (соціально-філософський аналіз)

Контакти

e-mail: o.kuzmenko@kubg.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Друковані публікації

Knigi.08.10.jpg

Статті

2014

 1. Кузьменко О.М. Американські концептуальні моделі університету ХХ ст.: соціально філософський аналіз / О.М. Кузьменко // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. - Т. 22, Вип. 24 (2). - C.57 - 63.
 2. Kuzmenko, O. Entrepreneurial and Corporate Higher Education Institutions: Ukrainian and World Practice // The Advanced Science Journal – 2014. – Issue 9. - pp.46 - 49
 3. Кузьменко О. М. Лібералізація сучасної університетської освіти / О. М. Кузьменко // Освітологія: укр.-пол./пол.-укр. щорічник. - 2014. - Випуск ІІІ. - 138 с. - С. 109 - 114.

2013

 1. Кузьменко О.М. Трансформація ідеї Університету в контексті ґенези інформаційного суспільства / О.М. Кузьменко // Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник». – 2013. – Випуск 75 (№8). – 588 с. – С. 403 – 405.
 2. Кузьменко О.М. Історичні типи університету: соціально-філософський аналіз / О.М. Кузьменко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31, Том VІ (48): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – 516 с. – С. 89 – 96.
 3. Кузьменко О. М. Концептуальні моделі університету / О.М. Кузьменко // Освітологія: науково-методичний щорічник, польсько-українське / українсько-польське видання // За ред.: Віктора Огнев’юка, Тадеуша Левовицького, Світлани Сисоєвої. – К.: ВП «Едельвейс». – 2013. – Випуск ІІ. – С. 119-124.
 4. Кузьменко О. М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу концептуальних моделей університету / О. М. Кузьменко // Вісник Національного Авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія . – 2013. – № 2. – С. 84-88.

2012

 1. Кузьменко О. М. Концепція пізнання та самопізнання в античній філософії / О. М. Кузьменко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - К.: ВП "Едельвейс", 2012 - №1-2. - 176 с. - С.15-18.
 2. Кузьменко О. М. Єдність та розмаїття буття культури: філософський аспект / О. М. Кузьменко // Edukacja w społeczeństwach wielokulturowych. – Redakcja: W. Kremień, T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, S.Sysojewa – Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, ZNP Uniwesytet w Białymstoku, 2012. - С. 311 – 315.
 3. Кузьменко О. М. Освітологія – новий напрям інтегрованого пізнання освіти / О. М. Кузьменко // польсько-український/ українсько-польський щорічник «Освітологія». – К.: ВП «Едельвейс». – 2012. – Випуск І. – 120 с. – С. 49-51

2011

 1. Кузьменко О. Філософські аспекти полікультурної освіти. Проблеми полікультурності у неперервній професійній освіті: наук. видання / за ред. чл.-кор.НАПН України К.В. Балабанова, С.О. Сисоєвої, проф.. І.В. Соколової / МОНМС, Маріупольський держ. ун-т. – Маріуполь: 2011. – 168 с. – С.60-65.
 2. Кузьменко О.М. Інтеграційні процеси в науці та освіті: філософський аспект / О.М. Кузьменко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К.:ЕКМО. – 2011. - №1. – 132 с. – С.65-68.
 3. Кузьменко О. М. Цілі, цінності та ідеали вищої освіти у часових трансформаціях / О.М. Кузьменко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К.: ЕКМО. – 2011. - №2. – 162 с.
 4. Kuzmienko O. Oświatologia – nowy kierunek zintegrowanego poznawania oświaty / Olga Kuzmienko // Całościowe ujęcia edukacji – ku spotkaniu z oświatologią / redakcja: Tadeusz Lewowicki, Wiktor O. Ogniewjuk, Swietłana O.Sysojewa. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP: Warszawa, 2011. – 242 s. – S. 199-206.
 5. Кузьменко О.М. Часові трансформації місії Університету: спроба філософського осмислення / О.М. Кузьменко // Вища освіта України – Додаток 2 до №3, том І (26). – 2011 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 700 с. – С.543-550.

Тези до конференцій

2014

 1. Кузьменко О.М. До дослідження ідеї університету: освітологічний аспект / О.М. Кузьменко / 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф. / М-во освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Київ. ун-т ім.. Б.Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім.. Б. Грінченка ; за заг. ред.. В.О. Огнев'юка. – К. Київ. ун-т ім.. Б.Грінченка, 2014. – 320 с. – С. 41 – 45.
 2. Кузьменко О. М. Соціально-філософський аналіз концептуальних моделей ХХІ ст. / О. М. Кузьменко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього", 14-15 листопада, 2014. - Одеса: ГО "Причорноморський центр досілджень проблем суспільства", 2014. - 132 с.- С. 67 - 71.

2013

 1. Кузьменко О.М. Перший історичний тип Університету: соціально-філософський аналіз / О. М. Кузьменко / Збірник праць за матеріалами ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Україні та світі. – Переяслав-Хмельницький .– 2013. – С. 117 – 119.

2012

 1. Кузьменко О. М. Античність: спроба осмислення витоків ідеїУніверситету / О. М. Кузьменко // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. Наук.-практ.конф. / тези виступу. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчекна, 2012. – 980 с. – С. 139-141.
 2. Кузьменко О. М. Інтеграційні процеси в науці та освіті / О. М. Кузьменко // Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-педагогічної конференції. - Кременчук, 24-25 лютого, 2012. - 226 с. - С.53-54.

2011

 1. Кузьменко О.М. Деякі аспекти осмислення феномену сучасного університету / О.М. Кузьменко // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). - К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 272 с. – С. 242-244.

Підручники, посібники, монографії

2014

 1. Філософія освіти: хрестоматія : навч.посіб. для студ. вищих навч. закл. / уклад.: В.О. Огнев'юк, О.М. Кузьменко. – К.: Київ. ун-т ім.Б.Грінченка, 2014. – 508 с.
 2. Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник – За ред. В. О. Огнев’юка; Авт. кол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, О. О. Драч, К. О. Линьов, Л. В. Гонюкова, І. М. Зеліско, Ю. М. Жукова, М. Ю. Фещук, Т. Г. Купрій, М. М. Галицька. Н. А. Побірченко, Л. В. Козак, О. М. Кузьменко, І. І. Тригуб. – К.: ВП «Едельвейс», 2014. – 612 с. - C. 567 - 584.

2012

 1. Кузьменко О. М. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку освітології в Україні / О. М. Кузьменко // Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія / За ред. В. О. Огнев’юка; Авт. кол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Л. Л. Хоружа, І. В. Соколова, О. М. Кузьменко, О. О. Мороз. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – 336 с. – С. 163-186.
 2. Кузьменко О. М. Поняття «едукологія» та «образованиеведение» в контексті розвитку освітології / О. М. Кузьменко // Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія / За ред. В. О. Огнев’юка; Авт. кол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Л. Л. Хоружа, І. В. Соколова,О. М. Кузьменко, О. О. Мороз. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – 336 с. – С. 186-199.

Електронні публікації

Статті

2014

 1. Кузьменко О.М. Форсайт для розвитку освіти в середньостроковій і довгостроковій перспективі / О.М. Кузьменко // Електронне наукове фахове видання «Освітологічний дискурс». – 2014. – № 1 (5). – с. 108 – 116. [4]
 2. Кузьменко О. М. Місія та завдання дослідницьких університетів та університетів світового класу. / О. М. Кузьменко // Електронне наукове фахове видання "Освітологічний дискурс". - № 4 (8). - 2014. - С. 170 - 190. [5]

2011

 1. Кузьменко О.М. До проблеми становлення освітології в Україні / О.М. Кузьменко // Електронне наукове фахове видання «Освітологічний дискурс». – 2011. - №1 (3). – Режим доступу: [6]

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

09.10.14.jpg

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

 1. Міжнародна науково-практична конференція "Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього", 14-15 листопада, 2014, м.Одеса
 2. Тренінг-марафон "Навчання - Якість - Моніторинг", 21-22 листопада, 2014, р., м. Київ: Східно-Європейський Інститут Психології, Міжнародна Експертна Агенція "Консалтинг і Тренінг".
 3. Міжнародна наукова конференція: «1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи: традиції, сучасність та перспективи», 22 травня, 2014 р.
 4. VІIІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» ( 28 – 30 листопада 2013 р., м. Київ).
 5. XІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» (30 – 31 серпня 2013 р.).
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Україні та світі» (31 травня – 1 червня 2013 р.).
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог» (15-16 травня 2013 року).
 8. Міжнародна українсько-польська конференція «Освіта у полікультурних суспільствах» (квітень, 2012 р., м. Варшава, Республіка Польща).
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір» (28-20 березня, 2012 р., м. Київ).

Професійна сертифікація

Img249.jpg Img250.jpg Img252.jpg Img259.jpg

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Img248.jpg

Подяки, грамоти, дипломи

Img251.jpg Img253.jpg Img254.jpg

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

Img255.jpg

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

0910.23.png

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

 1. Філософія освіти
 2. Етика ділового спілкування

Електронні навчальні курси