Крапива Марія Сергіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Крапива Марія Сергіївна

Рік вступу

2023

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Психологічні особливості долаючої поведінки цивільного населення у воєнний та повоєнний періоди

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Литвиненко Олена Олександрівна, доктор психологічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Опубліковані тези:

Крапива М., Литвиненко О. (2023) Психологічні особливості долаючої поведінки цивільного населення у воєнний та повоєнний період. Електронне наукове видання Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р. / за ред. Г. К. Радчук. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, с. 257-260

Литвиненко, О. Крапива, М. (2023) Можливості емпіричного дослідження долаючої поведінки цивільного населення під час війни. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2023 р., м. Київ: ТНУ імені В.І. Вернадського, с. 25-28

Крапива, М. (2024) Долаюча поведінка як чинник саморозвитку особистості в юнацькому віці. Асертивність і саморозвиток учнів та студентів з ознаками обдарованості в умовах війни: тези доповідей учасників ХVІІ науково-практичного семінару, 25 квітня 2024 р. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, с. 54-55

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Крапива М.С., Литвиненко О.О. (2024) Звʼязок долаючої поведінки із залежністю як неконструктивною формою реакції на стрес. Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія., Випуск №1

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1.Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 25-річчя кафедри психології розвитку та консультування ТНПУ імені Володимира Гнатюка «АКСІОПСИХОЛОГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»19-20 жовтня 2023 року, м. Тернопіль. Змішаний формат проведення. Тема доповіді: «Психологічні особливості долаючої поведінки цивільного населення у воєнний та повоєнний період». Сертифіка № НК - 600/2023

2.Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 8 грудня 2023 року,м. Київ, ТНУ імені В.І. Вернадського. Заочний формат проведення. Тема доповіді: «Можливості емпіричного дослідження долаючої поведінки цивільного населення під час війни».

3.ХVІІ науково-практичний семінар лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Асертивність і саморозвиток учнів та студентів з ознаками обдарованості в умовах війни» 25 квітня 2024 року, м. Київ. Форма проведення – онлайн. Тема доповіді: «Долаюча поведінка як чинник саморозвитку особистості в юнацькому віці».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність