Кравченко Тамара Володимирівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Кравченко Тамара Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор

Освіта

Вища (Київський державний інститут іноземних мов)

Місце роботи

Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний досвід

Тема дисертації

Теоретико-методичні засади соціалізації дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї та школи.

Контакти

e-mail: kravchenkotoma@ukr.net, 067 291 25 92, 093 688 45 47.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі

Пюра О. С. „Підготовка майбутнього соціального педагога до комінукативної діяльності у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку”. Спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Пернарівська Т. П. „Формування у студентів готовності до гармонізації між особистісних відносин у поза аудиторній діяльності”. Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Валентьєва Т. І. „Виховання почуття комічного у старших дошкільників”. Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Ратинська І. В. „Виховання моральної відповідальності студентів у поза аудиторній діяльності”. Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Лисовська О. Ю. „Економічне виховання молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи”. Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Гуцуляк Л. В. „Взаємодія педагогів і батьків в освітньому процесі початкової школи Сполучених Штатів Америки ”. Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Докторанти/здобувачі

Лякішева А. В. Теоретико-методичні засади формування соціальної поведінки студентів у процесі групової взаємодії”. Спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Примачок Л. Л. „Теоретико-методичні засади виховання студентів вищих медичних навчальних закладів”. Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Потапчук Т. В. „Формування морально-духовних цінностей старшокласників у хоровому колективі музичної школи”. 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Стаднік Н. В. „Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї і школи”. 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Бондарчук А. Я. „Виховання у студентської молоді культури сімейних взаємин”. 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Корницька Ю. А. „Виховання соціальних цінностей у студентів вищих технічних навчальних закладів”. 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Лукач О. М. „Формування моральної культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів у позааудиторній діяльності”. 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Дуброва О. М. „Формування основ культури спілкування у дітей 5 – 7 років в умовах навчально-виховного комплексу „дошкільний навчальний заклад – початкова школа”. 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Друковані публікації

Статті

Кравченко Т. В. Концепція родинного виховання А. С. Макаренка і сучасність / Т. В. Кравченко, О. Л. Хромова // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 52 – 56.

Кравченко Т. В. Вчитель – батьки: правила спілкування / Т. В. Кравченко // Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – Вип.32. – Ч.2. – Кіровоград, 2001. – С.75 – 81.

Кравченко Т. В. Гармонія і дисгармонія стосунків батьків та дітей у сучасній родині / Кравченко Т. В., Постовий В. Г., Нуор А. М. // Рідна школа. – 2001. – № 7. – С.51 – 54.

Кравченко Т. В. Учитель і сім’я: технологія співробітництва / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 2. – С.57 – 64.

Кравченко Т. В. Сучасна сім’я у вимірі її вартостей / Т. В. Кравченко // Рідна школа. – 2002. – № 12. – С.15 – 19.

Кравченко Т. В. „Життєві сценарії” сім’ї та їхній вплив на соціальний розвиток особистості / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 1 – 2. – С.61 – 67.

Кравченко Т. В. Особистість і соціальне середовище: проблеми взаємодії // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр./ Т. В. Кравченко – К.-Житомир: Вид-во „Волинь”, 2003. – Кн.1. – Вип.5. – С.132 – 137.

Кравченко Т. В. Формування соціальної поведінки особистості за Робертом Мертоном / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 3 – 4. – С.52 – 62.

Кравченко Т. В. Взаємодія сім’ї і школи – проблеми сучасності / Т. В. Кравченко // Рідна школа. – 2005. – № 9 – 10. – С.24 – 26.

Кравченко Т. В. Особливості взаємодії сім’ї і школи у формуванні особистості дитини / Т. В. Кравченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: наук. зб. Уманського держ. пед. ун-та ім.. Павла Тичини. – К., 2005. – С.122 – 128.

Кравченко Т. В. Сучасна сім’я: стан, проблеми, перспективи розвитку / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. Ін-ту проблем виховання АПН України. – К.-Житомир, 2005. – Вип.7. – С.51 – 55.

Кравченко Т. В. Виховний потенціал сім’ї та особливості його реалізації у сучасних умовах / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. Ін-ту проблем виховання АПН України. – К. –Житомир, 2005. – Вип.8. – С.166 – 269.

Кравченко Т. В. Взаємодія сім’ї і школи: сучасний погляд на проблему / Т. В. Кравченко // Освіта і управління. – 2006. – Т.9. – Ч.2. – С.144 – 148.

Кравченко Т. В. Сімейна модель соціалізації особистості в сучасних умовах / Т.В.Кравченко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного ун-ту. – Рівне, 2006. – Вип. 34. – С.14 – 16.

Кравченко Т. В. Соціалізація особистості й соціальне середовище / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. Ін-ту проблем виховання АПН України. – К., 2006. – Вип.9. – С.23 – 29.

Кравченко Т. В. Взаємодія сім’ї і школи: принципи реалізації / Т. В. Кравченко // Освіта і управління. – 2007. – Т.10. – № 1. – С.63 – 67.

Кравченко Т. В. Сучасна молодь у вимірі її цінностей / Т. В. Кравченко // Нова педагогічна думка. – 2007. – № 1. – С.97 – 99.

Кравченко Т. В. Соціальна свідомість як складова соціалізації / Т. В. Кравченко // Нова педагогічна думка. – 2007. – № 4. – С.91 – 93.

Кравченко Т. В. Основні напрями взаємодії сім’ї і школи в сучасних умовах: теоретичний аналіз / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. Ін-ту проблем виховання АПН України. – К., 2007. – Вип.10. – С.220 – 225.

Кравченко Т. В. Сутнісні характеристики соціалізації / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 3. – С.11 – 19.

Кравченко Т. В. Гуманізація вищої освіти як чинник соціального становлення майбутнього вчителя / Т. В. Кравченко // Вісник Глухівського держ. пед. ун-ту: Серія: Педагогічні науки. – Глухів, 2008. – Вип. 11. – С.60 – 64.

Кравченко Т. В. Соціалізація дітей старшого шкільного віку: результати педагогічної діагностики / Т. В. Кравченко // Рідна школа. – 2008. – № 12. – С.19 – 22.

Кравченко Т. В. Діагностика рівня соціалізованості учнів початкових класів / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. Ін-ту проблем виховання АПН України. – К., 2008. – Вип.11. – С.165 – 175.

Кравченко Т. В. Національна самосвідомість як складова соціалізації особистості / Т. В. Кравченко // Рідна школа. – 2008. – № 1. – С.21 – 23.

Кравченко Т. В. Педагогічна діагностика соціалізації підлітків / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. Ін-ту проблем виховання АПН України. – К., 2008. – Вип.12. – С.31 – 39.

Кравченко Т. В. Сімейне насильство як фактор репродукування дітей вулиці / Т. В. Кравченко // Постметодика. – 2009. – № 2 (86). – С.50 – 52.

Кравченко Т. В. Сім’я і її вплив на соціалізацію дитини / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С.32 – 42.

Кравченко Т. В. Соціалізація і виховання: логіка взаємозв’язку / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. Ін-ту проблем виховання АПН України. – К., 2009. – Вип.13. – С.17 – 27.

Кравченко Т. В. Соціально-педагогічні умови підвищення ефективності соціалізації дітей шкільного віку та нормативна модель їх реалізації / Т. В. Кравченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Умань, 2009. – № 30. – С.161 – 170.

Кравченко Т. В. Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення старшокласників / Т. В. Кравченко // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 3–6.

Кравченко Т. В. Образ майбутнього як фактор особистісного самовизначення старшокласників / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. Ін-ту проблем виховання АПН України. – К., 2011. – Вип.15. – Кн.1. – С. 36–44.

Кравченко Т. В. Еволюція становлення взаємодії сім’ї і школи наприкінці ХІХ – початку ХХ століття у контексті діяльності Міністерства народної освіти / Т. В. Кравченко // Записки Кіровоградського державного університету. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДРУ імені Володимира Винниченка, 2011. – С. 13–21.

Кравченко Т. В. Ідеї соціалізації у контексті поглядів науковців Сполучених Штатів Америки / Т. В. Кравченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – № 38. – С. 56–68.

Кравченко Т. В. Формування образу професійного майбутнього старшокласників у взаємодії сім’ї та школи / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 3. – С.5 – 10.

Кравченко Т. В. Формування батьківської компетентності як засобу підвищення ефективності професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 4. – С. С.12 – 23.

Кравченко Т. В. Сучасний старшокласник у вимірі його здоров’я / Т. В. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал Сумського ДПУ імені А.С.Макаренка. – Суми, 2012. – С.106– 114.

Кравченко Т. В. Соціальне здоров’я й особливості діагностики його сформованості у дітей підліткового віку / Т. В. Кравченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Серія. Педагогіка, Психологія. Філософія. – 2012. – Вип. 27/12. – С. 150 – 154.

Кравченко Т. В. Особливості впливу батьків на професійне самовизначення дітей старшого шкільного віку / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні засади виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання НАПН України. – К., 2012. – Вип.16. – Кн.1. – С.139 – 146.

Кравченко Т. В. Основні підходи до організації взаємодії сім’ї та школи як фактора соціалізації дітей шкільного віку / Т. В. Кравченко // Науковий часопис Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К., 2012. – Вип.15. – С.112 – 119.

Кравченко Т. В. Методика вивчення професійних настановлень старшокласників як засіб оптимізації процесу їх професійного самовизначення / Т. В. Кравченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Вип. – Ч.1. – С.132–137.

Кравченко Т. В. Сім’я і її вплив на формування психічного здоров’я дитини / Т. В. Кравченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – 2012. – № 8. – С.140–145.

Кравченко Т. В. Соціальні цінності – керівні принципи соціальної поведінки / Т. В. Кравченко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Психологія: зб. наук. пр. Київ. Ун-т ім. Б.Грінченка, Ін-т проблем виховання НАПН України / [редкол. : Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – № 18. – С.64 – 67.

Кравченко Т. В. Формування образу професійного майбутнього старшокласника у процесі співробітництва школи з батьками / Т. В. Кравченко // Zamojskie Studia I Materialy. Seria: Pedagogika. T.XIV zeszyt 1. – Zamosc, 2012. – С.201 – 208.

Кравченко Т. В. Дотримання принципу наступності у моральному вихованні старших дошкільників і молодших школярів / Т. В. Кравченко // Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу: зб. наук. пр. – К., 2012. – С.44–48.

Кравченко Т. В. Метод проектів і кооперативне навчання як засіб оптимізації вищої освіти / Т.В.Кравченко, О.М.Ващенко // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С.35 – 37.

Кравченко Т. В. Особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку / Т. В. Кравченко, Л. В. Яценко // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Серія. Педагогіка, Психологія. Філософія. – 2013. – Т.2. –Вип. 28. – С. С. 383 – 388.

Кравченко Т. В. Сучасні підходи до організації педагогічної підготовки батьків як фактору професійного самовизначення старшокласників / Т. В. Кравченко // Педагогічна теорія і практика: зб. наук. пр. – К. : КиМУ, 2013. – Вип. 4. – С. 218–221.

Кравченко Т. В. Соціальна компетентність старшокласників у вимірі їх професійного самовизначення / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 17, кн. 1. – С. 372–381.

Кравченко Т. В. Підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів до сімейного життя / Т. В. Кравченко // Рідна школа. – 2013. – № 8–9. – С.44–49.

Кравченко Т. В. Основні підходи до організації взаємодії сім’ї і школи як фактора соціалізації дітей шкільного віку / Т. В. Кравченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. – Вип. – Ч.4. – С.132–137.

Кравченко Т. В. Особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку / Т. В. Кравченко, Л. В. Яценко // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Серія. Педагогіка, Психологія. Філософія. – 2013. – Т.2. – Вип. 28. – С. 383–388.

Кравченко Т. В. Здоров’язбережувальний супровід молодших школярів у загальноосвітній школі / Т. В. Кравченко, Л. В. Яценко // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Серія. Педагогіка, Психологія. Філософія. – 2013. – Т.2. –Вип. 29. – С.118–124.

Кравченко Т. В. Стан підготовки майбутнього вчителя до екологічного виховання молодших школярів засобами українських народних звичаїв і традицій / Т. В. Кравченко, А. М. Ярощук // Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.45–53.

Кравченко Т. В. Педагогічні інновації як засіб оптимізації вищої педагогічної освіти / Т. В. Кравченко, Ю. О. Лабунець // Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд.: К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.53–60.

Кравченко Т. В. Сутнісні характеристики інтерактиву як методу навчання / Т. В. Кравченко, О. І. Заворотна // Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд.: К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.60–69.

Кравченко Т. В. Рівні підготовленості майбутнього вчителя до використання здоров`язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи / Т. В. Кравченко, М. С. Таран // Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд.: К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.69–76.

Кравченко Т. В. Сімейні цінності у контексті реалій сучасного американського суспільства / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С. 312–321.

Тези до конференцій

Кравченко Т. В. Батьківське виховання і його вплив на професійне самовизначення дітей старшого шкільного віку // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 р. [за ред. О.В. Сухомлинської, І.Д. Беха, О.В. Мельника; літ. ред. І.П. Білоцерківець] / Т.В. Кравченко. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – Вип. 2. – С.230–232.

Кравченко Т. В. Сім’я як середовище соціалізації дитини: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [редкол.: Л.Л.Хоружа, Г.М.Лактіонова, О.В.Безпалько та ін.] / Т.В.Кравченко. – К.: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2012. – С.16–18.

Кравченко Т.В. Психолого-педагогічний супровід формування батьківської компетентності щодо професійного самовизначення старшокласників / Т.В.Кравченко // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Інституту проблем виховання НАПН України за 2012 р. / [За ред. О.В. Сухомлинської, І.Д. Беха, Г.П. Пустовіта, О.В. Мельника ; літ. ред. І.П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – Вип. 3. – С. 230–233.

Кравченко Т.В. Цінності британської сім’ї в історичній ретроспективі / Т.В.Кравченко: матеріали Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти” (14 листопада 2014 р., Київ). – К., 2014. – С.20–21.

Кравченко Т.В. Основні характеристики сучасної британської сім’ї / Т.В.Кравченко // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 р. / [за ред. О.В. Сухомлинської, І.Д. Беха, Г.П. Пустовіта, О.В. Мельника ; літ. ред. І.П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – Вип. 4. – С. 284–287.

Підручники, посібники

Кравченко Т.В. Підготовка майбутнього вчителя до проведення позаурочної виховної роботи як фактору соціалізації молодших школярів // Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика / [упоряд.: К.І.Волинець, Т.І.Люріна, О.Я.Митник; за заг. ред. К.І.Волинець]. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2012. – С.216–230.

Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників: методичний посібник / [В. П. Горпинюк, О. М. Докукіна Т. В. Кравченко, І. М. Мачуська, К. М. Павицька, Л. В. Повалій, В. Г. Постовий, А. В. Хижняк, О. Л. Хромова; за заг. ред. Т. В. Кравченко]. – К., 2013. (15,0 др. арк.).

Педагогіка сімейного виховання: навч. посібник / Т.В.Кравченко, С.С.Заєць. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – 126 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49052 від 30.04.2013 р.). Вступ до спеціальності: початкова школа. Модуль 2: навч. посіб. / К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко. – 2-е вид, доп. – К.: Київ. ун-т ім.. Б.Грінченка, 2013. – 152 с.

Сімейні цінності: навч.-метод. посібник до навчальної програми „Сімейні цінності” (9 годин) [для 8 – 9 класів] / [О.В.Мельник, Т.В.Кравченко, Л.В.Канішевська, І.П.Білоцерківець]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2014. – 137 с. (Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист МОН України № 14.1/12-Г-164 від 15.05.2013 р.).

Сімейні цінності: навч.-метод. посібник до навчальної програми „Сімейні цінності” (70 годин) [для 8 – 9 класів] / [О.В.Мельник, Т.В.Кравченко, Л.В.Канішевська, О.М.Пархоменко]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 252 с. (Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист МОН України № 14.1/12-Г-163 від 15.05.2013 р.).

Методичні матеріали

Кравченко Т.В. Навчальна програма „Сімейні цінності” для 9 класів (35 годин) // Сімейні цінності: комплекс навчальних програм сімейного виховання (9, 17, 35, 70 годин) [для 8 – 9 класів] / [О.В.Мельник (кер. авт. кол.), Т.В.Кравченко, Л.В.Канішевська, Г.Г.Ковганич, В.І.Кириченко, Л.В.Корецька, В.І.Прит]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – С. 14–21 (лист МОНМС України № 14.1/12-Г-156 від. 03.07.2012 р.).

Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку: метод. рекомендації / О.М.Докукіна, Т.В.Кравченко, К.М.Павицька. – К., 2013. (3,0 др. арк.).

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи” (12 – 13 вересня 2013, Переяслав-Хмельницький).


Міжнародна науково-практична конференція „Психолого-педагогічний супровід формування життєвої компетентності дітей дошкільного та шкільного віку” (24 жовтня 2013, Умань).

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях