Косінська Наталія Леонідівна/ Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Косінська Наталія Леонідівна

Рік вступу

2016

Спеціальність

011 Науки про освіту

Тема наукового дослідження

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Формування музично-естетичного досвіду майбутнього учителя музичного мистецтва засобами інтеграції мистецтв / Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред.кол.: Безлюдний О.І.(гол.редактор) та ін.. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. — Випуск 14. - 398с., с. 205-211.

2. Структурні компоненти сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки / Духовність особистості в системі мистецької освіти: зб.наук.праць наук. школи д-ра пед.наук, професора О.М. Олексюк. Випуск 3 / Київ.ун-т ім.Б.Грінченка. - К.: Київ, ун-т ім. Б.. Грінченка, 2018. - 138с., с.124-131.

3. Теоретичні аспекти формування сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки / Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред.кол.: Безлюдний О.І.(гол.редактор) та ін.. - Умань: ВПЦ Візаві, 2017. — Випуск 16. - 318с., с. 143-150.

4. Критерії та показники сформованості сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки / Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред.кол.: Безлюдний О.І. та інші. Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. - Вип.17, 430с., с. 204-214.

5. Стимулювання творчої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва у соціокультурній вокальній діяльності як педагогічна умова формування сценічно-образної культури / Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі: збірник наукових праць / Київський університет імені Бориса Грінченка. - Випуск 4, 2020рік., с.

6. Принципи та підходи до формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки / Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. Випуск №3. - Київський університет імені Бориса Грінченка, К.: 2018, 136с., с. 43-49.

7. Особливості формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки / Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститу педагогіки НАПН України (гол.редактор Лабунець В.М.). - Вип. 23(2-2017). - Ч.2 — Кам’янець-Подільський, 2017. - 312с., с. 53-59.

8.Посилення гуманістичної функції змісту вокальної підготовки на основі реалізації ціннісних смислів музичного мистецтва як педагогічна умова формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва / Духовність особистості:методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / Гол. Редактор Г.П. Шевченко. - Випуск 5(86). - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім.В. Даля, 2018. - 268с., с. 86-96.

9. Методологічні основи формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва / Естетика і етика педагогічної дії: зб.наук.праць / Інститут пед.освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав.нац.пед.університет імені В.Г.Короленка. - 2017. - Вип.16. - 214с., с. 45-55.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Зміст поняття “сценічно-образна культура” в контексті інтеграції мистецтв / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць.- Випуск 22 (27). - Частина 1. -К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2017. - 216с., с. 68-73.

2. Включення інтерактивних методів у процес вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва як педагогічна умова формування сценічно-образної культури / Наукові записки / Ред.кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. - Випуск 176.- Серія: Педагогічні науки. - Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. - 299с., с. 241- 246.

3. Особливості формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки / Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститу педагогіки НАПН України (гол.редактор Лабунець В.М.). - Вип. 23(2-2017). - Ч.2 — Кам’янець-Подільський, 2017. - 312с., с. 53-59.

4.Теоретичні аспекти формування сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки / Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред.кол.: Безлюдний О.І.(гол.редактор) та ін.. - Умань: ВПЦ Візаві, 2017. — Випуск 16. - 318с., с. 143-150.

5. Формування музично-естетичного досвіду майбутнього учителя музичного мистецтва засобами інтеграції мистецтв / Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред.кол.: Безлюдний О.І.(гол.редактор) та ін.. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. — Випуск 14. - 398с., с. 205-211.

Статті у закордонних виданнях

1. Methods of forming a future music art teachers musical and aesthetic expertise by means of the arts integration / Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. This international yearbook, as a periodical, uncludes the scientific papers of Israeli and Ukrainian scholars on the problems of contemporary psychological and pedagogical sciences. Ariel. Issue № 7. Ariel University. Ariel, Israel, 2016, 416 рages, pages 197-203.

2.Structure of scenically–shaped culture of future teachers of the musical art in the process of vocal training / International scientific-practical conference “Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms”. Conference Proceedings, September, 2017. Tbilisi: Baltija Publishing. 200 pages, pages 81-84.

3.Formation of the scenically–shaped culture of future teachers of musical art: methodological benchmarks / Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. This international yearbook, as a periodical, uncludes the scientific papers of Israeli and Ukrainian scholars on the problems of contemporary psychological and pedagogical sciences. Ariel. Issue № 9. Ariel University. Ariel, Israel, 2018, 227 рages, pages 109-116.

4. Axiocultural basis of stage-culture development in the process of vocal preparation / International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”. Conference Proceedings, February. Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018, 188 pages, pages 66-70.

5. Analysis of the results of ezperimental research of stage culture formation of future teachers of music art in the vocal training process / "EUREKA: Social and Humanities" Number 1, 2020, pages 56-62. DOI:10.21303/2504-5571.2020.001141.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

1. Oleksiuk, O., Bondarenko, L., Cherkasov, V., Kosinska, N. and Maievska, A. (2019). Innovative Model of Communicative Practices. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 244-252. DOI: 10.7596/taksad.v8i2.2019

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

1. Посилення гуманістичної функції змісту вокальної підготовки на основі реалізації ціннісних смислів музичного мистецтва як педагогічна умова формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва / Духовність особистості:методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / Гол. Редактор Г.П. Шевченко. - Випуск 5(86). - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім.В. Даля, 2018. - 268с., с. 86-96.

2. Методологічні основи формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва / Естетика і етика педагогічної дії: зб.наук.праць / Інститут пед.освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав.нац.пед.університет імені В.Г.Короленка. - 2017. - Вип.16. - 214с., с. 45-55.

3. Сутнісна характеристика сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки / Scietific Journal “ScienceRise: Pedagogical Education“ №10(18) 2017. Publisher SPC PC “Technology center”. - Kharkiv, Ukraine, 72 рages, рages 4-8.

4. Методичні основи формування сценічно-образної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки / Scietific Journal “ScienceRise: Pedagogical Education“ №6(33) 2019. Publisher SPC PC “Technology center”. - Kharkiv, Ukraine, 52 рages, рages 20-25.

5. Методика формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки / Збірник наукових праць “Педагогічні науки”. Херсонський державний університет. - Видавничий дім “Гельветика”, 2018. ВИПУСК LXXXIV, Том 2, 200с., с. 107-115.

6. Включення інтерактивних методів у процес вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва як педагогічна умова формування сценічно-образної культури / Наукові записки / Ред.кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. - Випуск 176.- Серія: Педагогічні науки. - Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. - 299с., с. 241- 246.

7.Принципи та підходи до формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки / Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. Випуск №3. - Київський університет імені Бориса Грінченка, К.: 2018, 136с., с. 43-49.

8.Теоретичні аспекти формування сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки / Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред.кол.: Безлюдний О.І.(гол.редактор) та ін.. - Умань: ВПЦ Візаві, 2017. — Випуск 16. - 318с., с. 143-150.

9.Критерії та показники сформованості сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки / Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред.кол.: Безлюдний О.І. та інші. Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. - Вип.17, 430с., с. 204-214.

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Мистецька освіта в Європейському соціокультурному просторі ХХ століття”, квітень 2018р., м. Мукачево. Теза: Герменевтичні основи розвитку сценічно-образної культури в процесі вокальної підготовки / Мистецька освіта в Європейському соціокультурному просторі ХХ століття: Зб. матеріалів ІІ Міжнарродної науково-практичної конференції, Мукачево, 20 квітня 2018р. - Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. - 196с., с. 113-116.

2. International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”, February 2018 y., Kaunas, Lithuania. Теза: Аксіокультурні основи розвитку сценічно-образної культури в процесі вокальної підготовки / International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”. Conference Proceedings, February. Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018, 188 pages, pages 66-70.

3.Міжнародна науково-теоретична конференція: Гуманітарні студії НАКККіМ — 2017, листопад 2017р., м. Київ. Теза: Культурологічні засади формування сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва / Гуманітарні студії НАКККіМ — 2017: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (Київ, листопад 2017р.). - К.: НАКККіМ, 2017. - 424с., с. 166-170.

4. International scientific-practical conference “Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms”. September, 2017. Tbilisi, Georgia. Thesis: Structure of scenically–shaped culture of future teachers of the musical art in the process of vocal training / International scientific-practical conference “Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms”. Conference Proceedings, September, 2017. Tbilisi: Baltija Publishing. 200 pages, pages 81-84.

5. International conference “The challenges of academia in the modern digital world”, October, 2018, Odessa, Ukraine. Thesis: Formation of stage and imaginative culture of future music teachers: methodological guidelines / The challenges of academia in the modern digital world. South Ukrainian National Pedagogical University named K.D. Ushynsky. - Odessa, Ukraine, 2018. - pages 44, pages 15-1

6. IV Міжнародна науково-практична конференція “Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття”, квітень 2018р., м. Київ.

7. IV Міжнародна науково-практична конференція “Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи”, жовтень 2017р., м. Умань.

8. IІІ Міжнародна науково-практична конференція “Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття”, березень 2017р., м. Київ.

9. I Міжнародна науково-практична конференція “Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти”, грудень 2016р., м. Кропивницький.

10. VI Міжнародна науково-практична конференція “Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, перспективи та проблеми”, жовтень 2019р., м. Умань.

11. V Міжнародна науково-практична конференція “Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття”, квітень 2019р., м. Київ.

12. IІІ Міжнародна науково-практична конференція “Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти”, квітень 2019р., м. Кропивницький.

13. Міжнародна науково-практична конференція “Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя”, листопад 2019р., м. Мелітополь.

14. V Міжнародна науково-практична конференція “Микола Леонтович і сучасна освіта та культура”, грудень 2017р., м. Кам’янець-Подільський.

15. VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Гуманістичні орієнтири мистецької освіти”, квітень 2017р., м. Київ.

16. Міжнародна науково-практична конференція “Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін”, квітень 2018р., м. Умань.

17. IІ Міжнародна науково-практична конференція “Ференц Ліст і Україна”, листопад 2017р., м. Кам’янець-Подільський.

18. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів”, травень 2016р., м. Чернівці.

19. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін”, квітень 2019р., м. Умань.

20. Х Міжнародна науково-практична конференція “Духовно-культурне виховання особистості в умовах входження людства в епоху культури” в рамках міжнародного проекту Пола Д. Шафера “ Епоха культури”, травень 2019р., м. Київ.

21. Міжнародна науково-практична конференція “Музикотерапія та арт-терапія у просторі сучасної мистецької освіти: інноваційні технології”, грудень 2019р., м . Київ.

22. XV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П.Рудницької, грудень 2017р., м. Київ Теза: Історичний аспект становлення сценічного образу у змісті вокальної підготовки майбутнього вчителя музики / Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів XV Міжнар. Педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П.Рудницької, м. Київ, грудень 2017р.. Вип.1(13) / наук.ред. Г.І.Сотська, М.П.Вовк. - К.: Талком, 2018. - 246с., с. 137-142.

23. XІV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П.Рудницької, грудень 2016р., м. Київ. Теза: формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема / Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів XІV Міжнар. Педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П.Рудницької / головн. ред.: Г.І.Сотська. Вип.8(12). - К.: Талком, 2017. - 284с., с. 116-122.

24. XІІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П.Рудницької, січень 2016р., м, Київ. Теза: Значення дикції та артикуляції у вокальному мистецтві / Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів XІІІ Міжнар. Педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П.Рудницької / головн. ред.: Г.І.Сотська. Вип.7(11). - К.: Талком, 2016. - 312с., с. 163-167.

25. XVІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П.Рудницької, грудень 2018р., м. Київ. Теза: Педагогічні умови формування сценічно-образної культури майбутнього вчителя музики у дискурсі сучасної педагогічної теорії / Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів XV Міжнар. Педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П.Рудницької, м. Київ, грудень 2018р.. Вип 2(14) / наук.ред. Г.І.Сотська, М.П.Вовк. - К.: Талком, 2019. - 264с., с. 179-183.

26. XVІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П.Рудницької, грудень 2019р., м. Київ. Теза: Метод театралізації в формуванні сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки / Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів XVІІ Міжнар. Педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П.Рудницької, м. Київ, грудень 2019р.. Вип 2(14) / наук.ред. Г.І.Сотська, М.П.Вовк. - К.: Талком, 2020. - с.

27. Всеукраїнська науково-практична конференція з Міжнародною участю “Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін”, травень 2017р., м. Умань. Теза: Сценічний образ як основа сценічно-образної культури / Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв; (ред.кол.: Терешко І.Г.- гол.редактор, Калабська В.С.-відповід.редактор та інші) -Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2017. - 173с., с. 58-64.

28. V наукова конференція “Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці”, 2017рік, м. Харків. Теза: Формування творчих навичок майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки / V наукова конференція “Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці”. Збірка наукових праць. - Харків, Х.: Технологічний центр, 2017. - 82с., с. 33.

29. ІІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар з Міжнародною участю “Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін”, травень 2016р., м. Умань. Теза: Формування у студентів вокальних вмінь і навичок на заняттях з постановки голосу / Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін. Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару з Міжнародною участю (травень 2016р., м. Умань) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв; (ред.кол.: Ятло Л.П., Калабська В.С.-відповід.редактор та інші) -Умань: ФОП Жовтий О.О.., 2016. - 103с., с. 31-36.

30. ІІІ студентсько-учнівська науково-практична конференція “Музичне мистецтво України: історія, реалії та перспективи розвитку”, квітень 2018р., м. Бердичів.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність