Користувач:Nata

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Мельник Наталія Іванівна


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Мельник Наталія Іванівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 - дошкільна педагогіка.

Освіта

Освіта.jpg

У 2008 р. закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології»);

У 2009 році закінчила курси за програмою підготовки соціальних робітників в інституті соціальної та мистецької освіти при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, кваліфікація «Соціальний робітник».


У жовтні 2009 р. поступила до аспірантури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на спеціальність 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Навчання в аспірантурі закінчила у березні 2011 року.

Місце роботи

Місце роботи.png

Київський університет імені Бориса Грінченка


• З 01 вересня 2012 року і до тепер – Доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;


• З 01 вересня 2011 року по червень 2012 року - викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;


• 2008-2009 р. працювала секретарем адміністративного відділу ТОВ “ПрайсуотерхаусКуперс”;


• 2007-2008 рр. – викладач кафедри іноземних мов в Уманському державному аграрному університеті (УДАУ);


• 2004-2005 рр. – вихователь, вчитель англійської мови в дошкільному навчальному закладі № 15 «Сонечко», м. Умань, Черкаської обл.;


• 2004 р.- за програмою обміну студентів у 2006 році проходила трьохмісячну педагогічну та мовну практику у США, м.Харісон, штат Мічиган.


Контакти

Kontaktyop.png

Тел.роб.:


(044)-295-69-44;


E-mail:: електонна пошта: kdo.pi@kubg.edu.ua,

loroknataliya@gmail.com,

n.melnyk@kubg.edu.ua


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тема дисертації


«Розвиток дошкільної освіти у США» (13.00.08 – дошкільна педагогіка)[1]


Наукова школа

Наукова школа.jpeg

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Book.png

2015


1. Мельник Н. І. Професійні стандарти в країнах Західної Європи : правове забезпечення, типологія, національна кваліфікаційна рамка / Н. І. Мельник // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 35, Том VII (58) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 176-185.


2. Мельник Н. І. Механізми адаптації національних стандартів професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи до Європейської кваліфікаційної рамки // Zbiór raportów naukowych. „Pedagogika Projekty naukowe„ (27.02.2015 - 28.02.2015 ) -Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. - 112str. – ISBN: 978-83-65207-01-2 (t.1) – С. 73-79.


3. [http:// Мельник Н. І. Принципи адаптації національних професійних стандартів педагогічної освіти до Європейської кваліфікаційної рамки: досвід країн Західної Європи] // Н. І. Мельник // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. Т. М. Степанової. — № 2 (49) травень 2015. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. — С. 131-136.


4. [http:// Мельник Н. І. Організаційно педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах західної Європи] // Н. І. Мельник

Наук. журн. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми.: СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 2015, № 4 (48). – С. 87-97.

2014


1. Мельник Н. І. Особливості визначення професійної компетенції педагогів у контексті європейських наукових досліджень і міжнародних освітніх проектів / Н. І. Мельник // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць – К.: КиМУ, 2014. – Вип. 5. – С. 285–305.


2. Мельник Н. І. Професійна підготовка педагогів до роботи в різновікових групах у контексті компетентнісної парадигми освіти / Н. І. Мельник // Проблеми сучасної педагогічної освіти : серія Педагогіка і психологія вип. 45. Ч. 2. – Ялта, 2014. – С. 219–226.


3. Мельник Н. І. Критерії професійної та іншомовної педагогічної компетенцій майбутніх педагогів в контексті міжнародних проектів педагогічної освіти / Н. І. Мельник // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. LXV. – Херсон, 2014. – С. 352–359.


4. Мельник Н. І. Забезпечення якості дошкільної освіти в контексті аналізу професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в країнах Західної Європи / Н. І. Мельник // Наука і освіта : педагогіка і психологія : наук. пр. журн. – № 10/CXXVII. – Південноукр. нац. пед. ун. імені К. Ушинського, 2014. – С. 135–140.


2013


1. Melnyk N. I. Peculiarities of preschool teachers’ education in Western Europe / N.I. Melnyk // Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. – Vol. – № 9, Budapest. – July, 2013. – Publ.: Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe. – P. 15–19.


2. Мельник Н. І. Підготовка науково-педагогічних кадрів дошкільної освіти у Німеччині / Н. І. Мельник // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. у-ту. Імені павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 307–316.


3. Мельник Н. І. Професійна підготовка педагогів в контексті подолання бар’єрів впровадження інклюзивної дошкільної освіти в Україні / Н. І. Мельник // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – 2013. – №3 (50). – Додаток 1 : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Т. 1. – С. 288–290.


2012


1. Мельник Н. І. Становлення суспільного дошкільного виховання у США: освітня діяльність американських педагогів минулого / Н. І. Мельник // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – Ч. 1. – С. 210-219.


2. Мельник Н. І. Порівняльний аналіз фахової підготовки кадрів дошкільної освіти у США / Н. І. Мельник // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. пр. – К. : КиМУ, 2012. – Вип. 3 – С. 132–140.


3. Мельник Н. І. Особливості використання комп’ютерних технологій в процесі викладання англійської мови для майбутніх спеціалістів дошкільної освіти з правом викладання англійської мови / Н. І. Мельник // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук : мова, освіта культура : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р. м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012 – Ч. 2. – С. 123–125.


4. Мельник Н. І. Формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти у США / Н. І. Мельник // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. – Випуск 1.37. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського , 2012. – 450 с. – (Серія «Педагогічні науки») – С. 265–270.


5. Мельник Н. І. Фахова підготовка кадрів дошкільної освіти у США / Н. І. Мельник // Вища освіта України № 3 (додаток 1) – 2012 р. – Тематичний «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т. 3. – 618 с.


6. Мельник Н. І. Інтерактивні методи формування мовної компетенції студентів дошкільних факультетів з додатковою спеціалізацією «англійська мова» в контексті інноваційних тенденцій в системі освіти / Н. І. Мельник // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. ІІ, 2012. – С. 254–261.


7. Мельник Н. І. Концептуальні засади дошкільної освіти у США в 20-х роках ХХ століття як основа формування гуманістичної педагогіки у вітчизняній системі дошкільного виховання / Н. І. Мельник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. н. пр. Уман. держ. пед. ун. ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інш.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Випуск 43. – Ч. 1. – С. 227–234.[2]


8. Мельник Н. І. Формування професійної компетентності спеціалістів дошкільної освіти в організації здоров’язберігаючого педагогічного простору ДНЗ у вищих навчальних закладах Німеччини та США / Н. І. Мельник // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту // Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читаннях в м. Донецьку, 11-12 жовтня 2012 року. – У 4-х т. – Т. 4. – Донецьк: Випуск, 2012. – С. 82–86.


9. Мельник Н. І. Трансдисциплінарний підхід до формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти у США та Німеччині / Н. І. Мельник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. н. пр. Уман. держ. пед. ун. ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інш.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Випуск 42. – Ч. 1. – С. 20–26.


10. Мельник Н. І. Стандарти професійної освіти у США як умова якісної фахової підготовки спеціалістів дошкільної освіти / Н. І. Мельник // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». – 2012. № 3 (додаток 2). – Том 2. – Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу». – С. 19–24.


11. Мельник Н. І. Інтерактивні технології формування професійної компетентності магістрів дошкільної освіти в Німеччині / Н. І. Мельник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. Уманського держ. пед.. ун-ту ім. Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. Випуск 42. Ч. 2. – С. 20–25.


12. Мельник Н. І. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у США та Німеччині як умова творчої самореалізації у професійній діяльності / Н. І. Мельник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – наук. жур-л. – № 7 (25), 2012. – с. 163–169.


13. Мельник Н. І. Концептуальні засади формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти в Німеччині / Н. І. Мельник // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін. ]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 245–251.


До 2012


1. Мельник Н. І. Американський досвід організації дошкільної освіти: гендерна соціалізація дітей / Н. І. Мельник // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – Вип. 1. – Київ, 2011. – С. 126 – 130.


2. Мельник Н. І. Формування міжнаціональної толерантності студентів в контексті вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах України / Н. І. Мельник // Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка [та ін.] ; за заг. ред. В. Огнев’юка ; [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Н. М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім Б. Грінченка, 2011. – С. 238–241.


3. Мельник Н. І. Моделі сучасного курікулуму для дошкільної освіти у США / Н. І. Мельник // Порівняльно-педагогічні студії: наук.-педаг. жур-л. – № 3–4 (9–10), липень–грудень, 2011 р. – С. 87–96.


4. Король Н. І. Зарубіжні інноваційні технології полікультурного виховання особистості дошкільника / Н. І. Король. // Вісн. Прикарпат. ун-ту : Педагогіка. / Гол. ред. Головчак В. М. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. XIX-XX. – С. 139 – 143.


5. Король Н. І. Система дошкільної освіти в США: тенденції розвитку / Н І. Король // Науковий вісн. Миколаївського державного університету: Зб. наук. Пр. - Педагогічні науки. – У 2-х т. – Т. 2: Проблеми передшкільної освіти в сучасних умовах / За заг. ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. – Миколаїв.: МДУ, 2008. – С. 151–158.


6. Король Н. І. Формування полікультурної компетентності дітей дошкільного віку в контексті компетентнісного підходу в дошкільній освіті України / Н. І. Король // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2009. – Вип. 21. – Ч.4. – 264 с. – С. 142–147.


7. Король Н. І. Педагогічні технології формування особистості дитини в Україні та США / Н. І. Король // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 51. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 426 с. – С. 168- 171.


8. Мельник Н. І. Особливості реалізації сучасних педагогічних технологій дошкільної освіти в дошкільних закладах США / Н. І. Мельник // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – Вип. 176. – Черкаси, 2010. – 175 с. – С.100–104.


9. Мельник Н. І. Особливості системи дошкільної освіти США в контексті інтеграції сучасних освітніх систем України в міжнародний освітній простір / Н. І. Мельник // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць - К.: КиМУ, 2010. – Вип. 1 – 374 с. – С. 192–203.


10. Мельник Н. І. Принципи побудови курікулуму дошкільної освіти в дошкільних закладах США / Н. І. Мельник // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. Спецвипуск 4. / [За заг.ред.проф. В.І. Сипченка]. - Слов’янськ : СДПУ, 2010. – Ч.2. – 307 с. – С.155–163.


11. Мельник Н.І. Сучасні програми розвитку дітей в системі дошкільної освіти США / Н. І. Мельник // Імідж сучасного педагога: Науково-практичний освітньо-популярний журнал. – № 6-7 (105-106), 2010, Полтава. – 126 c. – С. 67-69.


12. Мельник Н.І. Концептуальні засади дошкільної освіти у США другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. / Н. І. Мельник // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного ун–ту ім. К.Д.Ушинського: Збірник наукових праць / Гол. ред. Богуш А. М. – Одеса, 2010. – № 5–6. – 303 с. – С. 27–32.

Тези до конференцій


2015


1. Мельник Н. І.Особливості присвоєння кваліфікації фахівцям дошкільної освіти в країнах Європи / Н. І. Мельник // Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика : зб. наук. роб. учасн. міжн. наук.-прак. конф. : (23-24 січня 2015 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 98-102.


2. Мельник Н.І. Освітня політика в країнах Західної Європи у формуванні вимог до професійної підготовки дошкільних педагогів / Н. І. Мельник // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матер. міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 6-7 лютого 2015 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 73-76.


3. Мельник Н. І. Офіційні вимоги до професійної компетентності дошкільних педагогів у країнах Західної Європи / Н. І. Мельник // Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : матер. ІІ міжн. Наук.-практ. конф. (26-27 березня 2015 року, м. Суми). – Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 133-136.


4. Мельник Н. І. Фактори ефективної трансформації національних стандартів професійної підготовки педагогів у країнах західної Європи до Європейської кваліфікаційної рамки / Н. І. Мельник // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 288-291.


2014


1. Мельник Н. І. Особливості стандартів педагогічної освіти в контексті національних систем педагогічної освіти європейських країн / Н. І. Мельник // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : Матер. ІV Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. м. Дніпропетровськ, 22 березня 2014 р. : у 3-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2014. – ч. 2. – С. 40–42.


2. Мельник Н. І. Наукові пошуки європейських досліджень організацій з проблеми вивчення феномену ключових компетентній педагогів / Н. І. Мельник // Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: Зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф: (18-19 квітня 2014 р. м. Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 73–79.


3. Мельник Н. І. Європейський концепт формування професійної компетенції педагогів дошкільної освіти / Н. І. Мельник // Педагогічні та психологічні науки : актуальні питання : Зб. тез міжнар. наук. конф.: (м. Харків, Україна, 16-17 травня 2014 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2014. – С. 71–76.


4. Мельник Н. І. Транскультурна педагогіка як умова формування міжкультурної толерантності в контексті підготовки майбутніх педагогів: українські реалії, європейський досвід / Н. І. Мельник // Матер. Третьої всеукр. наук.-прак. конф. Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Кам’янець-Подільський , Україна, 7 червня 2014 р.). – Кам’янець-Подільський – Дніпропетровськ, 2014. – С. 62–66.


5. Мельник Н. І. Вимоги до професійної компетентності педагогів дошкільної освіти в країнах Західної Європи / Н. І. Мельник // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матер. Кіровоградської сесії третьої української наук.-практ. конф. З між народ участю. – Кіровоград 2014. – С. 26–29.


2013


1. Мельник Н. І. Професійна підготовка педагогів в контексті подолання бар’єрів впровадження інклюзивної дошкільної освіти в Україні / Н. І. Мельник // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: Материалы VII международной науково-практичної конференції «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», 1-4 жовтня 2013 р., м. Ялта. – Збірник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Ч. 1. – С. 305–308 . – 336 с.


2. Мельник Н. І. Особливості підготовки науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах країн Західної Європи / Н. І. Мельник // : [“Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи”] : матеріали міжн. наук.-практ. конф., 17–18 жовтня 2013р. м. Умань). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – Ч. 2. – С. 126–129.


3. Мельник Н. І. Розвиток особистості майбутнього фахівця дошкільної освіти в процесі професійної підготовки: український та зарубіжний досвід / Н. І. Мельник // Science and education a new dimension. – Vol. – №1., feb., 2013. – Publ.: Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe. – P. 147–152; електронний ресурс: [режим доступу]: http://scaspee.com/6/post/2013/01/2.html Мельник Н. І. /


2012


1. Мельник Н. І. Особливості використання комп’ютерних технологій в процесі викладання англійської мови для майбутніх спеціалістів дошкільної освіти з правом викладання англійської мови / Н. І. Мельник // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук : мова, освіта культура : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р. м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012 – Ч. 2. – С. 123–125.


2. Мельник Н.І. Гуманістична освіта як умова реалізації ефективної організації інклюзивної освіти: європейський вимір / Н І. Мельник // Гуманне виховання як формуюча складова сучасного змісту освіти: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, викладачів і науковців. – Умань. : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – С. 142–146.


До 2012


1. Король Н. І. Реалізація компетентнісного підходу в дошкільній освіті України та США / Н. І. Король // Формування професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах глобалізації : Матеріали V Міжнародних педагогічних читань (2 квітня 2009 року) . - Херсон. 2009. – C. 13-15.


2. Король Н. І. Компетентнісно-орієнтований підхід як інноваційна стратегія в освітньому середовищі України в контексті Болонського процесу / Н. І. Король // Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (5-7 березня 2009 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2009. – Ч. 1. – С. 124 – 128.


3. Король Н. І. Порівняльний аналіз формування полікультурної компетентності дітей дошкільного віку в дошкільній освіті України та США / Н. І. Король // Розвиток освіти в умовах полікультурного регіону : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 9-11 квітня 2009 року. – Випуск 5. – Частина 2. – РВНЗ КГУ, 2009. – С 18-22.


4. Мельник Н. І. Особливості реалізації педагогічної спадщини О. А. Захаренка з організації родинного виховання в практичну діяльність вітчизняних дошкільних закладів / Н. І. Мельник // Спільна робота школи, сім’ї, громадськості з формування особистості, Людини, громадянина: Матеріали Сьомих Всеукраїнських Захаренківських педагогічних читань / За заг.ред. проф. Прокопенко Л.І. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького. – 2010. – 84 с. – С. 40-43.


5. Мельник Н. І. Аналіз ефективності державної програми дошкільної освіти в США – “Хед Старт” / Н. І. Мельник // Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти: зб. наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка [та ін.]. – Полтава, 2010. – С. 98-101.


6. Мельник Н. І.Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти США в контексті глобалізаційних процесів у світі / Н. І. Мельник // Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (4-6 березня 2010 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2010. – Ч. 2. – С. 183 – 187.


7. Мельник Н. І. Реалізація педагогічних технологій формування особистості дитини в загальноосвітніх та дошкільних закладах США / Н. І. Мельник // Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах освіти: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 травня 2010 року). – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – С. 202-206.


Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Монографії


2015 [Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід: моногр.] // за заг. ред. Г.В. Бєлєнької, О.А.Половіної. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 208 с. ISBN 978-966-304-118-6. - C.182 - 206.


2012 Мельник Н. І. Дошкільна освіта сполучених штатів: історія і сучасність: моног. / Н. І. Мельник. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 330 с.


Електронні публікації

Електронні публікації.jpg

Статті

2014

2013


1. Мельник Н. І. Розвиток особистості майбутнього фахівця дошкільної освіти в процесі професійної підготовки: український та зарубіжний досвід / Н. І. Мельник // Science and education a new dimension. – Vol. – №1., feb., 2013. – Publ.: Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe. – P. 147–152; електронний ресурс: [режим доступу]: http://scaspee.com/6/post/2013/01/2.html


2012


1. Мельник Н.І. Інноваційні методи навчання як умова формування комунікативної компетентності у майбутніх спеціалістів дошкільної освіти / Н. І. Мельник // Вісник педагогіки і психології [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 8. – К., 2012. – Режим доступу до збірника : www.psyh.kiev.ua/Мельник_Н.І._Інноваційні_методи_навчання_як_умова_формування_комунікативної_компетентності_у_майбутніх_спеціалістів_дошкільної_освіти


До 2012

Тези до конференцій

2014

'2013

2012


1. Мельник Н. І. Гуманістична парадигма освіти як умова ефективної організації інклюзивної освіти в Україні / Н. І. Мельник // Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра : Збірник праць науково-практичної конференції (Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, Інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Київ, 17-18 травня 2012 р.). – К., 2012. - – Режим доступу до збірника : [3]


До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

Google Академія

Індекси цитування

1. Мельник Н. І. Трансдисциплінарний підхід до формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти у США та Німеччині / Н. І. Мельник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. н. пр. Уман. держ. пед. ун. ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інш.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Випуск 42. – Ч. 1. – С. 20–26.


2. Мельник Н. І. Концептуальні засади формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти в Німеччині / Н. І. Мельник // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін. ]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 245–251.


3. Мельник Н. І. Інтерактивні технології формування професійної компетентності магістрів дошкільної освіти в Німеччині / Н. І. Мельник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. Уманського держ. пед.. ун-ту ім. Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. Випуск 42. Ч. 2. – С. 20–25.


4. Мельник Н. І. «Розвиток дошкільної освіти у США» (13.00.08 – дошкільна педагогіка)- автореферат дисертації

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Професійний розвиток.jpg

Участь у міжнародних та державних проектах


З 21 по 25 листопада 2011 року, в рамках проекту “Впровадження демократії в Україні” робоча тема якого “Діагностика, модель та методика педагогічного супроводу інклюзивної освіти”, відбулася робоча поїздка провідних спеціалістів та викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна) до Хайдельберзького університету освіти (Німеччина).


В рамках проекту Н.І.Мельник досліджувала проблему формування професійної компетентності дошкільних педагогів до діяльності в умовах інклюзивної парадигми організації роботи дошкільних навчальних закладів. Дослідницька робота, вивчення теоретичних засад організації професійної підготовки дошкільних педагогів, здійснювалась на базі бібліотеки Хайдельберзького педагогічного університету.


Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація


У 2009 році закінчила курси за програмою підготовки соціальних робітників в інституті соціальної та мистецької освіти при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, кваліфікація «Соціальний робітник»


З 28.06.2015 по 08.07.2015 успішно закінчила "Міжнародну програму професійної підготовки" - Europian standarts of management in the sphere of higher education, що були організовані Міжнародним університетським коледжем - International University Coledge, м.Добрич, Болгарія.

Підвищення кваліфікації


В 2012 році пройшла курси підвищення кваліфікації

Київський університет імені Бориса Грінченка Київ, Україна 13 February, 2015 курси intel "Навчання для майбутнього"


З 28.06.2015 по 07.07.2015 в Університеті менеджменту м.Варна, Болгарія (Varna University of Management (Former IUC))пройшла курси підвищення кваліфікації з вивчення англійської мови (Cambridge english courses) та згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти здобула рівень С1 (Може розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та роботі. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.


З 18 по 24 травня 2015 року проходила підвищення кваліфікації в Східноєвропейському інституті психології, м.Київ, Україна

Гранти та стажування


Протягом навчання в університеті за програмою обміну студентів у 2006 році проходила трьохмісячну педагогічну та мовну практику у США, м.Харісон, штат Мічиган.


З 06.11.2012 р. по 03.12.2012 р. проходила місячне стажування в Хайдельберзькому педагогічному університеті (Німеччина) в рамках програми НАПН та проекту співробітництва Київського університету Бориса Грінченка (Україна) та Хайдельберзького педагогічного університету (Німеччина);


З 28.06.2015 по 09.06.2015 проходила 10 денне стажування в Університеті менеджменту в місті Варна, Болгарія. По закінченню стажування отримала сертифікат про закінчення "Міжнародної програми професійної підготовки" - Europian standarts of management in the sphere of higher education, що були організовані Міжнародним університетським коледжем - International University Coledge, м.Добрич, Болгарія  ; а також пройшла курси підвищення кваліфікації з вивчення англійської мови (Cambridge english courses) та згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти здобула рівень С1 .

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твориВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчання.jpg

Навчальні дисципліни


Досвід викладання з таких дисциплін: "Сучасні технології в дошкільній освіті",

"Планування та організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі",

"Актуальні проблеми фахових методик",

"Методика навчання дітей дітей англійської мови",

"Іноземна мова", "Теоретичні основи англійської мови",

"Практичний курс англійської мови".


Список дисциплін

Сучасні технології в дошкільній освіті

Електронні навчальні курси


1. Планування та організація освітнього процесу в ДНЗ


2. Сучасні технології в дошкільній освіті


Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях

==

=