Користувач:Шейко Віталій Ілліч

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Шейко Віталій Ілліч

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

професор кафедои анатоміїї і фізіології людини, професор, доктор біологічних наук

Освіта

Закінчив Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка (нині Луганський національний університет імені Тараса Шевченка), вчитель географіїї і біології.

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

Професійний досвід

З 1993 року по 1996 рік навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за фахом фізіологія людини та тварин на кафедрі анатоміїї і фізіології людини та тварин Луганського педагогічного інституту імені Тараса Шевченка (нині Луганський національний університет імені Тараса Шевченка);

1996 рік присуджено науковий ступінь кандидат біологічних наук за фахом фізіологія людини та тварин.

1996-1998 рр. асистент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Луганського педагогічного інституту імені Тараса Шевченка.

1998-2000 рр. старший викладач кафедри фізіологіх і валеології, голова науковос туденського товариства інституту та голова ради молодих вчени інститут Луганського педагогічного інституту імені Тараса Шевченка.

2000-2011 рр. доцент кафедри анатомії і фізології людини та тварин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

2001 рік присвоєно вчене звання доцент кафедри анатомії і фізології людини та втарин.

2000-2004 рр. голова наукової комісії природничо-географічного факультету (нині факультет природничих наук) Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

2008 -2014 рр. вчений секретар Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

2011 рік присуджено науковий ступінь доктор біологінчих наук за фахом патологічна фізіологія.

2011 рік присвоєно вчене звання професор кафедри анатоміїї і фізології людини та тварин.

2011-2014 рр. професор кафедри анатомії і фізології людини та тварин.

2012-2014 рр. професор кафедри патологічної фізіології Луганського державного медичного університету, за сумісництвом.

Тема дисертації

Тема докторської дисертації "Патогенетичні взаємозв'язки функцій системного імунітету і діяльності центральної нервової системи у людей з короткозорістю, які мешкають у промисловому регіоні", захищена в Луганському державному медичному університеті (2011 р.), науковий керівник доктор медичних наук, професор Флегонтова Вероніка Валентинівна. Тема кандидатської дисертації "Стан гранулоцитарної ситсеми організму в умовах зміненої імунореактивності приформуванні адаптаційного синдрому", захищена в Інституті фізіології імені О.О.Богомольця НАН України (1993 р.), науковий керівник доктор медичних наук, професор Луніна Неллі Василівна;

Контакти

interliycin@ukr.net

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі

Львов Олександр Сергійович, аспірант денної форми навчання тема дисертаційного дослідження "Фізіологічне обгрунтування фізичної підготовки студентів спеціальних медичних груп в залежності від конституції тіла". пантелеєв павло Григорович, аспірант заочної форми навчання тема дисертаційного дослідження "Стан системного імунітету у людей, що страждають на короткозорістю різного ступеня набутої форми".

Докторанти/здобувачі

Глазков Едуард Олександрович, докторант тема докторської дисертації "Патофізіологічні особливості адаптації студунтів із Азіатського регіону до навчального процесу в Україні" Гаврелюк Світлана Василівна, докторант денної форми навчання тема докторської дисертації "Патофізіологічне обгрунтування використання канабіноїдів різних фракцій в реабілітації"

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Пантелеєва Вікторія Григорівна кандидат медичних наук за фахом патологічна фізіологія (14.03.04) Тема дисертації "Патофізіологічні зміни органу зору у дітей з хронічними захворюваннями печінки".

Друковані публікації

Статті

2014 1. Шейко В.И., Львов О.С., Казимірко Н.К. Развитие двигательных качеств студентов специальной медицинской группы и хи зависимость от морфофункциональной типологии // Вісник проблем біології і медицини – 2014 – Вип. 5, Том 1 (105), C. 145 – 149.

2. Шейко В.І., Пантелеєв П.Г., Казимірко Н.К., Дичко В.В. Набута короткозорість слабкого ступеня та системний імунітет // Вісник проблем біології і медицини – 2014 – Вип. 4, Том 1 (113), C. 224 – 226.

2013 3. Шейко В.І., Казимирко Н.К., Гаврилін В.О., Ал-Хашим Садад Активність деяких ферментів в еритроцитах периферійної крові спортсменів // Лікарська справа/Лечебное дело, 2013, № 1-2 С. 45-48

4. Шейко В.И., Пантелеєва В.Г. Поражение глаз у детей больных хроническими гепатитами // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013.- №19 (278), Ч II. – С.121-126.

5. Шейко В.И., Пантелеева В.Г. Слезопродукция глаза у детей страдающих хроничексими заболеваниями печени //Вісник проблем біології і медицини – 2013 – Вип. 4, Том 2 (105), C. 146 – 148.

6. Шейко В.И., Пантелеева В.Г., Пантелеев Г.В. Хронические болезни печени и рефракция глаза у детей // Загальна патологія, 2013, Т 8, № 2, С. 45-49.

2012 7. Шейко В.І., Ропаєва М.О., Боярчук О.Д. Деякі біохімічні та імунні показники спортсменів при вживанні назоферону // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки. – 2012. –№6 (198). – С. 95 - 99.

8. Шейко В.І. Стан системного імунітет на фоні короткозорості в умовах імунностимуляції // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки. – 2012. –№6 (198). – С. 121 - 126.

9. Шейко В.И., Ал-Хашим Садад Суточный мониторинг кровяного давления у больных гипертонической болезнью // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки. – 2012. –№6 (198). – С. 55 - 59.

10. Шейко В.И., Ал-Хашим Садад Иммунитет и гипертоническая болезнь // Лікарська справа/Лечебное дело, 2012, № 7-8 С.75-79.

11. Sheyko V.,Flegontova V., Morfuntsov V., Yakovleva E., & Lvov A. IMMUNOLOGICZNE I METABOLICZNE PRZEŁOMY U ZAWODNIKÓW, UPRAWIAJĄCYCH ZAPASY GRECKO-RZYMSKIE // Immune and metabolic shifts in sportsmen going in for Greco-Roman wrestling // Journal Of Health Sciences (J Of Health Sci). – 2012. – 2 (4). – P. 251-264.

12. Шейко В.И., Ал-Хашим Садад Состояние системного иммунитета у больных гипертонической болезнью // Вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, 2012, серія «Біологічні науки», С. 34 – 41.

До 2012

Тези до конференцій

2014 1. Шейко В.І., Ропаєва М.О. Вплив назоферону на показники гомеостазу у спортсменів // Фізіологічний журнал, 2014, Т. 60, № 3 (Додаток) С. 172 – 173.

2. Шейко В.І., Гужва О.І. Вплив вілозену на показники імунної системи організму людей, які займаються спортом // Фізіологічний журнал, 2014, Т. 60, № 3 (Додаток) С.210 – 211.

3. Шейко В.И., Пантелеев П.Г., Дычко В.В. СОСТОЯНИЕ ИМУННОИ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ МИОПИИ / МАТЕРИАЛИ ЗА X МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА - 2014» 17 - 25 юни 2014 Том 17 Лекарство София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2014, С. 85 – 86.

4. Шейко В.И., Львов А.С., Казимирко Н.К., Дычко В.В., Марфунцов В.В. Состояние двигательных качеств их зависимость от морфофункциональной типологии у студентов специальной медицинской группы / МАТЕРИАЛИ ЗА X МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА - 2014» 17 - 25 юни 2014 Том 17 Лекарство София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2014, С. 96 – 100.

5. Шейко В.И., Пантелеев П.Г. ВНД и системный иммунитет в условиях миопии / МАТЕРИАЛИ ЗА X МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА - 2014» 17 - 25 юли 2014 Том 9 Лекарство София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2014, С. 69 – 72.

6. Шейко В.И., пантелеев П.Г. Близорукость слабой степени и системный иммунитет / VII Міжнародна науково-практична конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології" Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 року, С.169.

7. Шейко В.И., Гаврилов А.В. Реабилитация детей с церебральным параличем с использованием тепингов / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної "Проблемы и перспективы развития в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии" переяслов-Хмельницкий, 1-2 ноября 2014 г., секти-я биологические науки С. 6 – 7.

8.Шейко В.І., Пантелеєв П.Г. Імунний статус організму людей зкороткозорістю від -3 до -6 ділптрій. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної "Проблемы и перспективы развития в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии" переяслов-Хмельницкий, 1-2 ноября 2014 г., секти-я биологические науки С. 18 - 19

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Електронні публікації

Статті

2014

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Анатомія людини

Біологія

Гігєна

Екологія

Фізіологія ВНД

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях