Користувач:Павлюк Роман Олександрович

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Павлюк Роман Олександрович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Кандидат педагогічних наук (2010 р., спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти)

Заступник директора з науково-методичної та соціально-гумантірної роботи Інституту людини Київського унверситету імені Бориса Грінченка

Доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Освіта

1999 - 2001 р.р. - Полтавський кооперативний технікум (ОКР "молодший спеціаліст", спеціальність "Бухгалтерський облік")

2000 - 2005р.р. - Полтавський національний педагогічний уніеврситет імені В.Г. Короленка (ОКР "спеціаліст", спеціальність "Дошкільне виховання. Мова і література (англійська)")

2005 - 2006р.р. - Полтавський національний педагогічний універсситет імені В.Г. Короленка (ОКР "магістр", спеціальність "Дошкільна освіта")

2006 - 2009р.р. - Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (аспірант денної форми навчання, кафедра початкової та дошкільної освіти)

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

Професійний досвід

Гімназія № 14 "Здоров'я" (2003-2004) - вчитель англійської мови (м. Полтава)

ДНЗ "Сонечко" № 36 (2005) - вчитель англійської мови (м. Полтава)

Приватна школа "Чарівний світ" (2008р.) - вчитель англійської мови (м. Полтава)

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2006-2011) - асистент, старший викладач кафедри філологічних дисциплін

Київський університет імені Бориса Грінченка (2011-донині)- старший викладач, доцент кафедри іноземних мов Педагогічного інституту, заступник директора з науково-методичної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини

Тема дисертації

Павлюк Р.О. Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Р.О. Павлюк. – Вінниця, 2009. – 20 с.

Павлюк Р.О. Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Роман Олександрович Павлюк. – Полтава, 2009. – 256 с.

Захист дисертації: 24 листопада 2009 року у спеціалізованій вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Л.І. Зязюн)

Контакти

r.pavliuk@kubg.edu.ua

roman_pavljuk@mail.ru

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Статті у фахових виданнях та виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз

Автори Назва публікації Назва видання, в якому опублікована стаття Номер видання Рік видання Сторінки, на яких опублікована стаття Імпакт фактор журналу на поточний рік Наукометричні бази, до яких включено видання
1. Павлюк Роман Олександрович Підготовка майбутніх учителів до використання казки на початковому етапі навчання іноземної мови Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Серія «Педагогічні науки» Випуск 3 (50) 2006 101 – 107 - -
2. Павлюк Роман Олександрович Психолого-педагогічний та лінгвістичний потенціал казки Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Серія «Педагогічні науки» Випуск 3-4 (55-56) 2007 209 – 217 - -
3. Павлюк Роман Олександровичд Умови формування креативності студентів педагогічного ВНЗ Імідж сучасного педагога № 1-2 (70-71) 2007 22 – 24 - -
4. Павлюк Роман Олександрович Формування креативності майбутніх учителів іноземної мови у початкових класах засобами мистецтва Теоретичні питання культури, освіти та виховання : [зб. наук. пр.] / [за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М.Б., уклад. О.В. Михайличенко] Випуск 32 2007 166 – 168 - -
5. Павлюк Роман Олександрович Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до художньо-естетичного виховання Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : [зб. наук. пр.] / матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Гуманістичні орієнтири мистецької освіти»], (Київ, 26-27 квітня 2007р.) Вип. 4. (9) 2007 81 – 83 - -
6. Павлюк Роман Олександрович Формування творчої, креативної особистості майбутнього вчителя початкових класів: психолого-педагогічний аспект Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія Випуск 2 (133) 2008 135 – 139 - -
7. Павлюк Роман Олександрович Розвиток педагогічної творчості майбутнього вчителя як основна детермінанта професійної готовності Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Педагогічні науки» Випуск 3 (61) 2008 104 – 110 - -
8. Павлюк Роман Олександрович Віртуальна компетенція у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів Вісник Глухівського державного педагогічного університету. – Серія: Педагогічні науки Випуск 12 2008 93-97 - -
9. Павлюк Роман Олександрович Технологія використання jazz-chants на уроках іноземної мови як засіб підвищення рівня соціокультурної компетенції молодших школярів Імідж сучасного педагога № 9-10 (88-89) 2008 96-98 - -
10. Павлюк Роман Олександрович Віртуальна педагогічна реальність: теоретико-наукове підґрунтя Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : [зб. наук. пр.] / [редкол. : М. І. Сметанський (голова) та ін.] Випуск 27 2009 314-318 - -
11. Павлюк Роман Олександрович Художньо-естетичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкових класів до творення віртуальної педагогічної реальності Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки) № 11 (174) 2009 248 – 255 - -
12. Павлюк Роман Олександрович Соціалізуючі чинники віртуальної педагогічної реальності Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. пр.]. – Педагогіка та психологія Випуск 449-450 2009 94 – 98 - -
13. Павлюк Роман Олександрович Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал : [гол. ред. М. Вачевський] Спецвипуск 2009 66 – 69 4.32 Index Copernicus
14. Павлюк Роман Олександрович Формування креативності майбутнього педагога засобами інтерактивних технологій навчання Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] Випуск 1 2010 61 – 66 - -
15. Павлюк Роман Олександрович Критерії сформованості умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії Педагогічний процес : теорія і практика : [зб. наук. пр.] Випуск 3 (2). – Ч. ІІ 2010 73 – 80 2.30 Index Copernicus,

РИНЦ

16. Павлюк Роман Олександрович Виховний потенціал віртуально-навчального іншомовного середовища Імідж сучасного педагога № 5 (114) 2011 46 – 48 - -
17. Павлюк Роман Олександрович Емоційно-почуттєвий компонент творення віртуальної педагогічної взаємодії на уроках іноземних мов Імідж сучасного педагога № 8-9 (117-118) 2011 109 – 112 - -
18. Павлюк Роман Олександрович Структурні елементи віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишу Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал : [гол. ред. М. Вачевський] № 3 (86) 2012 77 – 81 4.32 Index Copernicus
19. Павлюк Роман Олександрович Інформаційне суспільство та глобалізація: система впливів на вищу освіту України Імідж сучасного педагога № 9 (128) 2012 3 – 7 - -
20. Павлюк Роман Олександрович Теоретичні основи розвитку освітнього е-середовища у сучасному глобалізованому суспільстві Імідж сучасного педагога № 4 (133) 2013 6 – 9 - -
21. Павлюк Роман Олександрович Артпедагогіка як наука: зміст, суть, значення та форми впровадження Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / [редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін.] Випуск 17 2013 67-73 - -
22. Павлюк Роман Олександрович Формування мовленнєвої компетенції педагога у віртуально-навчальному іншомовному середовищі Проблеми освіти  : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України Випуск 77. – Ч.2 2013 167-171 - -
23. Павлюк Роман Олександрович Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» Теорія та методика електронного навчання : зб. наук. пр. Випуск IV 2013 218-221 4.42 Index Copernicus,

РИНЦ

24. Павлюк Роман Олександрович Теоретичні основи творчої педагогічної взаємодії у сучасному освітньому середовищі Початкова школа № 6 2014 53-55 - -
25. Павлюк Роман Олександрович Концепції дослідження теорії віртуальності у педагогічних науках Освітологічний дискурс : ел. фахове видання КУ імені Бориса Грінченка № 2 (6) 2014 152-163 - -
26. Павлюк Роман Олександрович Генезис понятия «информационная компетентность» в контексте непрерывного педагогического образования Гуманитарные научные исследования № 1 (29) 2014 - 0.080 РИНЦ
27. Павлюк Роман Олександрович Інформаційні засоби комунікації у віртуально-навчальному педагогічному середовищі Молодий вчений №1 (04) 2014 - 4.11 Index Copernicus,РИНЦ
28. Павлюк Роман Олександрович Современные подходы к информатизации учебного процесса в высших учебных заведениях в Украине Society, integration, education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 23th–24th, 2014 Volume II 2014 322-332 - Web of Science

2014

 1. Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2014р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, Р.О. Павлюк та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 296 с. – С. 242 – 272.
 2. Павлюк Р.А. Генезис понятия «информационная компетентность» в контексте непрерывного педагогического образования [Электронный ресурс] / Р.А. Павлюк // Гуманитарные научные исследования. – 2014. – № 1 (29). – Режим доступа : http://human.snauka.ru/2014/01/5529. - Заглавие с экрана. (РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35905)
 3. Павлюк Р.О. Інформаційні засоби комунікації у віртуально-навчальному педагогічному середовищі [Електронний ресурс] / Р.О. Павлюк // Молодий вчений. — 2014. — №1 (04). – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/1_04_2014.pdf. - Заголовок з екрану. (РИНЦ http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=39892).
 4. Павлюк Р.А. Современные подходы к информатизации ученого процесса в высших учебных заведениях в Украине / Р.А. Павлюк // Society, integration, education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 23th–24th, 2014. – Rezekne, 2014. – Volume II. – Р. 322-332. (Ebsco, Web of Science)
 5. Павлюк Р. Розробка заняття з англійської мови у старшій групі ДНЗ із використанням авторської технології «Модифікована казка» / Роман Павлюк // Дитячий садок. – Число 4 (724). – К. : Шкільний світ, 2014. – С. 5-8.
 6. Павлюк Р. «Модифікована казка». Розробка занять з англійської мови з використапнням авторської технології / Роман Павлюк // English. – № 6 (630). – Вкладка. – К. : Шкільний світ, 2014. – С.1-12.
 7. Павлюк Р.О. Казка «Попелюшка». Заняття з англійської мови з використанням авторської технології «Модифікована казка» / Роман Павлюк / Дитячий садок. – Число 16 (736). – К. : Шкільний світ, 2014. – С. 52-53.
 8. Павлюк Р.О. Теоретичні основи творчої педагогічної взаємодії ву сучасному освітньому середовищі / Р.О. Павлюк // Початкова школа. – № 6. – 2014. – С. 53-55.
 9. Павлюк Р.О. Концепції дослідження теорії віртуальності у педагогічних науках [Електронний ресурс] / Р.О. Павлюк // Освітологічний дискурс : ел. фахове видання КУ імені Бориса Грінченка. – № 2 (6). – К., 2014. – Режим доступу : http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/index#.U4QEI_l_sk0. – Заголовок з екрану.
 10. Павлюк Р.О. Організаційна структура побудови дистанційного курсу «Сучасна дитяча література англомовних країн» на платформі Moodle [Електронний ресурс] / Р.О. Павлюк // ІІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Moodle Moot Ekraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»], (м. Київ, 22-23 травня). – Режим доступу : http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=11. – Заголовок з екрану.


2013

 1. Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, Р.О. Павлюк та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с. – С. 215 – 260.
 2. Павлюк Р.О. Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» / Р.О. Павлюк // Теорія та методика електронного навчання : зб. наук. пр. – Випуск IV. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2013. – С. 218-221. (РИНЦ http://elibrary.ru/item.asp?id=21112104)
 3. Павлюк Р. Теоретичні основи розвитку освітнього е-середовища у сучасному глобалізованому суспільстві / Роман Павлюк // Імідж сучасного педагога. – № 4 (133). – Полтава : АСМІ, 2013. – С. 6 – 9.
 4. Павлюк Р.О. Артпедагогіка як наука: зміст, суть, значення та форми впровадження / Р.О. Павлюк // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / [редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 67-73.
 5. Павлюк Р.О. Формування мовленнєвої компетенції педагога у віртуально-навчальному іншомовному середовищі / Р.О. Павлюк // Проблеми освіти  : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Випуск 77. – Ч.2. – С. 167-171.
 6. Павлюк Р.О. Інтерактивні технології навчання як засіб формування креативності майбутнього вчителя початкових класів / Р.О. Павлюк // materialy IX Międzynadowej naukowi-praktycznej konferencji [«Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2013»], (Przemyśl, 07-15 marca 2013 roku). – Volume 12. – Przemyśl : Nauka i studia, 2013. – Str. 26-31. – (Pedagogiczne nauki).
 7. Павлюк Р.О. Розвиток креативності майбутнього вчителя як необхідного інструментарію для роботи з обдарованими учнями / Р.О. Павлюк // матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників»], (м. Алупка, АР Крим, 11-12 квітня 2013р.) / Національна Академія педагогічних наук України, Інст. обдар. дитини, Нац. центр «Мала Академія наук України», Управл. осв. Ялтинської міськ. ради, Наук.-метод. установа «Міський метод. каб. управл. осв. Ялтинської міськ. ради», ДНЗ «Ясла-садок» № 12 м. Алупка. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С.72-75.
 8. Павлюк Р.О. Сутність поняття інформаційне суспільство / Р.О. Павлюк // матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодлих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (м. Київ, 18 квітня 2013 року) / М-во освіти і науки України, Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. ; за заг. ред. В.О. Огнев’юка [редкол. В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, О.В. Дудар]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 271-278.
 9. Павлюк Р.О. Сучасний інформаційний простір як засіб навчання та отримання знань [Електронний ресурс] / Р.О. Павлюк // матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»], (м. Київ, 20 травня 2013 року). – Режим доступу : http://www.psytir.org.ua/Tezy/2013_05/2013_05_20.htm. – Заголовок з екрану.
 10. Павлюк Р.О. Інформаційна компетентність та інформаційна культура сучасного фахівця / Р.О. Павлюк // Наукові записки Малої академії наук України : [зб. наук. пр.]. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ». – 2013. – С. 409-417. – (Серія : Педагогічні науки, вип.3).
 11. Павлюк Р.О. Інформаційна компетентність у структурі сучасної лінгводидактики / Р.О. Павлюк // Р.О. Павлюк // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару "Лінгводидактичні аспекти іншомовної освіти майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних навчальних закладів" (28 листопада 2013 р., м.Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_13. – Заголовок з крану.


2012

 1. Павлюк Р. Структурні елементи віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишу / Роман Павлюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал : [гол. ред. М. Вачевський]. – № 3 (86). – 2012. – С. 77 – 81.
 2. Павлюк Р. Інформаційне суспільство та глобалізація: система впливів на вищу освіту України / Роман Павлюк // Імідж сучасного педагога. – № 9 (128). – Полтава : АСМІ, 2012. – С. 3 – 7.
 3. Павлюк Р.О. Інформаційно-комунікаційні технології у сучасній теорії та практиці навчання іноземної мови / Р.О. Павлюк // [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Эффективные инструменты современных наук – 2012»], (27.04 – 05.05.2012, Чехия). – Режим доступу. – http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Pedagogica/5_110044.doc.htm. - Заголовок з екрану.
 4. Павлюк Р.О. Віртуалізація навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей: контекстуальний дискурс / Р.О. Павлюк // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 8. – К., 2012. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 5. Павлюк Р.О. Інтегративний компонент у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи / Р.О. Павлюк // Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 груд. 2012р. / М-во осв. і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. грінченка, Длагод. фонд сприян. розв. осв. ім. Б. Грінченка ; [редкол. : В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, О.В. Безпалько, Н.М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 409-413.
 6. Павлюк Р.О. Соціальна парадигма у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи / Р.О. Павлюк // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару "Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи" (22 листопада, 2012 р., м.Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2012. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_10. – Заголовок з крану.


До 2012

 1. Павлюк Р.О. Підготовка майбутніх учителів до використання казки на початковому етапі навчання іноземної мови / Р.О. Павлюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Серія «Педагогічні науки». – Випуск 3 (50). – Полтава, 2006. – С. 101 – 107.
 2. Павлюк Р.О. Психолого-педагогічний та лінгвістичний потенціал казки / Р.О. Павлюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Серія «Педагогічні науки». – Випуск 3-4 (55-56). – Полтава, 2007. – С. 209 – 217. (0,5 др. арк.)
 3. Павлюк Р.О. Умови формування креативності студентів педагогічного ВНЗ / Р.О. Павлюк // Імідж сучасного педагога. – № 1-2 (70-71). – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 22 – 24.
 4. Павлюк Р.О. Формування креативності майбутніх учителів іноземної мови у початкових класах засобами мистецтва / Р.О. Павлюк // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 32 / за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М.Б., уклад. О.В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 166 – 168.
 5. Павлюк Р.О. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до художньо-естетичного виховання / Р.О. Павлюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : [зб. наук. пр.] / матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Гуманістичні орієнтири мистецької освіти»], (Київ, 26-27 квітня 2007р.). – Вип. 4. (9). – К. : НПУ, 2007. – С. 81 – 83.
 6. Павлюк Р.О. Формування творчої, креативної особистості майбутнього вчителя початкових класів: психолого-педагогічний аспект / Р.О. Павлюк // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – Випуск 2 (133). – С. 135 – 139.
 7. Розвиток педагогічної творчості майбутнього вчителя як основна детермінанта професійної готовності /Р.О. Павлюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Педагогічні науки». – Випуск 3 (61). – Полтава, 2008. – С. 104 – 110.
 8. Павлюк Р.О. Віртуальна компетенція у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів / Р.О. Павлюк // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 12. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2008 - С.93-97.
 9. Павлюк Р.О. Технологія використання jazz-chants на уроках іноземної мови як засіб підвищення рівня соціокультурної компетенції молодших школярів / Р.О. Павлюк // Імідж сучасного педагога. - № 9-10 (88-89). – Полтава: АСМІ, 2008. - С.96-98
 10. Павлюк Р.О. Віртуальна педагогічна реальність: теоретико-наукове підґрунтя / Р.О. Павлюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : [зб. наук. пр.] / [редкол. : М. І. Сметанський (голова) та ін.]. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2009. - – Випуск 27. – С. 314-318.
 11. Павлюк Р.О. Художньо-естетичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкових класів до творення віртуальної педагогічної реальності / Р.О. Павлюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – № 11 (174). – Луганськ : Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2009. - С. 248 – 255.
 12. Павлюк Р.О. Соціалізуючі чинники віртуальної педагогічної реальності / Р. О. Павлюк // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. пр.]. – Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Випуск 449-450. – С. 94 – 98.
 13. Павлюк Р.О. Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов / Р.О. Павлюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал : [гол. ред. М. Вачевський]. – Дрогобич, 2009. – Спецвипуск. – С. 66 – 69.(0,4 др. арк.)
 14. Павлюк Р. Формування креативності майбутнього педагога засобами інтерактивних технологій навчання / Роман Павлюк // Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Випуск 1. – Полтава, 2010. – С. 61 – 66.
 15. Павлюк Р.О. Критерії сформованості умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії / Р.О. Павлюк // Педагогічний процес : теорія і практика : [зб. наук. пр.]. – Випуск 3 (2). – Ч. ІІ. – К. : ТОВ ВД «ЕКМО», 2010. – С. 73 – 80. (0,4 др. арк.)
 16. Павлюк Р. Виховний потенціал віртуально-навчального іншомовного середовища / Роман Павлюк // Імідж сучасного педагога. – № 5. – Полтава : АСМІ, 2011. – С. 46 – 48.
 17. Павлюк Р. Емоційно-почуттєвий компонент творення віртуальної педагогічної взаємодії на уроках іноземних мов / Роман Павлюк // Імідж сучасного педагога. – № 8-9 (117-118). – Полтава : АСМІ, 2011. – С. 109 – 112.
 18. Павлюк Р.О. Креативність як складова частина професійної підготовки майбутніх учителів / Р.О. Павлюк // Materiály IV mezinárodni vědecko-praktick conference «Vĕdecký potenciál světa - 2007». – Dil 3. Pedagogika. Filologické vědy. Psychologie a sociologie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. - St.35-39.
 19. Павлюк Р.О. Формування соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов засобами лінгвокраїнознавчого матеріалу / Р.О. Павлюк // мaterialy V Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencij [«Dynamika naukowych badań – 2009»]. – Przemyśl : Nauka і studia, 2009. – Volume 6. Pedagogiczne nauki. – Str. 46 – 50.
 20. Павлюк Р.О. Сучасні стратегії інформатизації навчально-виховного процесу початкової школи / Р.О. Павлюк // materially VI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [«Stosowane naukowe opracowania – 2010»]. – Przemyśl : Nauka і studia, 2010. – Volume 4. Pedagogiczne nauki. Historia. Politologija. – Str. 55 – 58.
 21. Павлюк Р.А. Тренинговые и арт-терапевтические технологи в развитии креативности будущего педагога / Павлюк Р.А. // материалы Междунар. наук.-практ. конф. [«Современные тенденции развития теории и практики дошкольного и начального школьного образования»], (Белгород, 20-21 октября 2010г.) / Министерство образования и науки РФ, ГОУ ВПО «Белгор. гос. ун-т», ГОУ ДПо «Белгор. регион. ин-т повыш. квалиф. и проф. переподгот. спец.», Полт. нац. пед. ун-т им. Короленко, Мелит. гос. пед. ун-т им. Богдана Хмельницкого. – Белгород : Изд-во «ПОЛИТЕРРА», 2010. – Ч.I. – С. 390 – 392.
 22. Павлюк Р.О. Креативно-репродуктивна комунікація у вищому навчальному педагогічному закладі освіти / Р.О. Павлюк // материали за 7 Междунар. науч. практ. конф. [«Ключови въпроси в съвременната наука»], (София, Болгария, 17.04 – 25.04.2011) / ООО «Руснаучкнига» (г.Белгород, Россия), «Наука и образование» (Днепропетровск, Украина), Publishing House «Education and Science» s.r.o. (Чехия, Прага), ТОО «Уралнаучкнига» (Уральск, Казахстан), ООД «Бял ГРАД-БГ» (г. София, Болгария), ООО «Научный вестник» (г. Гомель, Беларусь) и Sp. z o.o. «Nauka I studia». – 2011. – Том 29. – Филологични науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 14-16.
 23. Павлюк Р.О. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в естетичному вихованні дітей дошкільного віку / Р.О. Павлюк // Світ очима молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів. Випуск 2. – Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2002. – С.51-52
 24. Павлюк Р.О. Літературна казка, створена для дітей: від народного оповідання до самостійного жанру / Р.О. Павлюк // Наукові здобутки студентів і магістрантів – школі XXI століття: Збірник наукових праць студентів і магістрантів психолого-педагогічного факультету. – Випуск 5. – Полтава: ПДПУ, 2005. – С. 146-147.
 25. Павлюк Р.О. Критеріальна готовність майбутніх вихователів до використання казки у навчанні іноземної мови дошкільників / Р.О. Павлюк // Наукові здобутки студентів і магістрантів – школі XXI століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Полтава, 14-15 березня 2006 року. – Полтава: ПДПУ, 2006. – С. 16-17.
 26. Павлюк Р.О. Музично-ритмічна діяльність дітей дошкільного віку при навчанні їх іноземної мови (на матеріалі українських народних пісень)/ Р.О. Павлюк // Хореографічне мистецтво у контексті культурно-освітніх процесів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 12-13 грудня 2005 року. – Полтава, 2006. – С.212-216.
 27. Павлюк Р.О. До питання ефективності застосування спецкурсу «Особливості використання казки при навчанні іноземної мови дошкільників» / Р.О. Павлюк // Комунікативна компетенція у професійній діяльності педагога і психолога: Збірник наукових праць. – Полтава: ПДПУ, 2007. – С. 72-76.
 28. Павлюк Р.О. Особливості використання казки на заняттях з іноземної мови у дошкільних начальних закладах / Р.О. павлюк // Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22 квітня 2005 року. – Полтава: ПДПУ, 2007. – С.138-145.
 29. Павлюк Р.О. Креативність та педагогічні технології у контексті сучасності / Павлюк Р., Сулаєва Н.В. // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців 17-18 травня 2007 року, м. Рівне: РВВ РДГУ, 2007. – С.57-58.
 30. Павлюк Р.О. Технології використання ігрових ситуацій на заняттях з іноземної мови у дошкільному навчальному закладі / Павлюк Р., Павлюк Н. // Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови: Збірник наукових доповідей: у 2 т. – Т.2. – Полтава: Освіта, 2007. – С.353-357.
 31. Павлюк Р.О. Формування творчої особистості вихователя дітей дошкільного віку у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / Павлюк Р., Павлюк Н. // Педагогічні читання, присвячені 89 річниці з дня народження В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2007. – С.14-17.
 32. Павлюк Р.О. Система лінгводидактичних принципів навчання мови у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / Павлюк Р., Литовка І. // Педагогічні читання, присвячені 89 річниці з дня народження В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2007. – С.98-100.
 33. Павлюк Р.О. Педагогічні технології формування креативності на уроках іноземної мови у початкових класах / Р.О. Павлюк // Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови: Збірник наукових доповідей: у 2 т. – Т.2. – Полтава: Освіта, 2007. - С.357-361.
 34. Павлюк Р.О. Формування професійно-педагогічної комунікації майбутніх учителів початкових класів / Р.О. Павлюк // Актуальні проблеми формування національної самосвідомості під час навчання у вищих навчальних закладах: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 9-10 листопада 2007 року. – Донецьк: Норд-Комп’ютер, 2007. - С.210-218.
 35. Павлюк Р.О. Психологічні умови формування креативності майбутніх учителів початкових класів / Р.О. Павлюк // Психолого-педагогічні аспекти розвитку особистості в сучасному світі: Збірник наукових праць. – Полтава, 2007. - С.126-129.
 36. Павлюк Р.О. Віртуально-педагогічний компонент професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Р.О. Павлюк // Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 травня 2008 року, м. Полтава. – ПДПУ, 2008. - С.136-140.
 37. Павлюк Р.О. Формування креативності майбутніх учителів початкових класів засобами образотворчого мистецтва / Р.О. Павлюк // Образотворче мистецтво у контексті сучасності: Збірник наукових праць. – Полтава: ПДПУ, 2008. – С.80-83.
 38. Павлюк Р.О. Креативно-комунікативна компетенція учителя як показник професійної готовності / Р.О. Павлюк // Європейський вектор української освіти : [зб. наук. пр.]. – Полтава: АСМІ, 2008. - С.604-609.
 39. Павлюк Р.О. Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб формування віртуально-педагогічного компоненту професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Р.О. Павлюк // Інформаційні технології у професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії та практики. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (присвячена пам’яті академіка Д.О. Тхоржевського і 30-річчю факультету технологій та дизайну Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка) 9-10 жовтня 2008. – Полтава, 2008. - С.315-318.
 40. Павлюк Р.О. Навчально-педагогічні ігри як засіб оптимізації навчання іноземної мови майбутніх учителів / Р.О. Павлюк // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика: Збірник наукових праць / За ред. проф. Валюх З.О. – Полтава: Освіта, 2008. - С.93-99.
 41. Павлюк Р.О. Креативна компетенція у професійні підготовці майбутнього вчителя початкових класів / Р.О. Павлюк // Болонський процес: перспективи розвитку вищої освіти України: Матеріали VII Міжнар. наук. конф. "Модернізація вищої освіти України в умовах Болонського процесу: аналіз вітчизняного досвіду і перспективи розвитку", м. Одеса, 29-31 трав. 2007 р. і VIII Міжнар. наук. конф. "Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи вищої освіти в контексті Болонського процесу", м. Судак (Автономна Республіка Крим), 13-16 верес. 2007 р. — К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. - С.334-341.
 42. Павлюк Р.О. Семіотика тексту художнього твору та її інформаційні джерела / Р.О. Павлюк // Культуролог [альнамах / упорядн. : кафедра культурології ПДПУ імені В.Г. Короленка]. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 48 – 51.
 43. Павлюк Р.О. Творення віртуальної педагогічної реальності засобами сучасної масової комунікації / Р.О. Павлюк // Журналістика, філологія та медіаосвіта : у 2 т. : всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2009р. : збірн. доповідей. – Полтава: Освіта, 2009. - С. 266-270.
 44. Павлюк Р.О. Творення віртуальної педагогічної реальності засобами сучасної масової комунікації / Р.О. Павлюк // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф [«Журналістика, філологія та медіаосвіта»], (Полтава, 14-15 трав. 2009р.) / Міністерство освіти і науки України, Полт. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка : у 2 т. : [збірн. доповідей]. – Полтава : Освіта, 2009. – С. 266 – 270.
 45. Павлюк Р.О. Інформаційно-комп’ютерна насиченість професійно-педагогічного компоненту підготовки майбутнього вчителя іноземних мов / Р.О. Павлюк // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : [зб. наук. пр. / за ред. проф. Валюх З.О.]. – Полтава : Освіта, 2009. – Випуск 2. – С. 149 – 154.
 46. Павлюк Р.О. Ідейно-художній зміст та структура роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» / Р.О. Павлюк // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. пр. / [за ред. проф. Валюх З.О.]. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – Випуск 3. – С. 92 – 98.
 47. Павлюк Р.О. Структура курсу «Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетенції молодших школярів» / Р.О. Павлюк // зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. [«Управління в освіті»], (Львів, 14-16 квітня 2011р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інст. іннов. техн. і змісту осв., Гол. упр. осв. і науки Львів. облдержадм., Нац. ун-т «Лвів. політехн.», Укр. інженер.-пед. акад., Закарп. держ. ун-т, Європ. ун-т (Львів. філія), Дослідн. центр Мін. осв. і науки, мол. та спорту України, Люблін. Катол. ун-т, Досл. центр пробл. якості підгот. спец. МІСіС : [відп. ред. Л.Д. Казименко]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 237-239.
 48. Павлюк Р.О. Поняття та характеристика елементів віртуального навчального іншомовного середовища / Р.О. Павлюк // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 6. – К., 2011. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 49. Павлюк Р.О. Полікультуризація іншомовного мовленнєвого розвитку особистості майбутнього педагога / Р.О. Павлюк // матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів»], (м. Київ, 16 листопада 2011р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка [та ін.] ; за заг ред. В. О. Огнев’юка ; [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Н. М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – С. 243 – 245.
 50. Абетка першокурсника / Н. Карапузова, І. Литовка, М. Воловод, Є. Кузнєцова, С. Тимченко, Р. Павлюк, В. Підгорна. – Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2008. – 16с.
 51. Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Р.О. Павлюк. – Вінниця, 2009. – 20 с.

Тези до конференцій

2014

 1. Павлюк Р.О. Розвиток емоційної сфери учнів початкової школи засобами творення віртуально-навчального іншомовного середовища / Р.О. Павлюк // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь»], (м. Кіровоград, 9-10 квітня 2014 року). – К., Кіровоград, Черкаси, 2014. – С. 127 – 130.
 2. Павлюк Р.О. Організаційна структура побудови дистанційного курсу «Сучасна дитяча література англомовних країн» на платформі Moodle / Р.О. Павлюк // тези доповідей ІІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Moodle Moot Ekraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»], (м. Київ, 22-23 травня). – К. : КНУБА, 2014. – С. 14.

2013

 1. Павлюк Р.О. Теоретичні та практичні аспекти упровадження системи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Р.О. Павлюк // матеріали конфер. ITEA 2013 [«Нові інформаційні технології в освіті для всіх»], (26-27 листопада 2013р.). – Режим доступу : https://docs.google.com/a/kubg.edu.ua/document/d/1lz0w4h_EbYZwBQYo4CKG_qdbbUZnF9Vq2rYhdtbzH6A/edit. - Заголовок з екрану.

2012

До 2012

 1. Павлюк Р.О. Студентське самоврядування: «гамівна сорочка» чи «розправлені крила»? / Р.О. Павлюк // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування»], (Полтава, 24-25 квітня 2009р.) / Міністерство освіти і науки України, Полтавська міська рада, Полт. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка : [за заг. ред. проф. М.В. Гриньової ]. – Полтава, 2009. – С. 80 – 82.

Підручники, посібники

Автори Назва Видавництво Рік видання Кількість сторінок
1. Павлюк Р.О., Котенко О.В., Сінельник І.П., Соломаха А.В., Веклич Ю.І. Методика навчання іноземних мов у початковій школі Київ. ун-т ім. Б. Грінченка 2013 356 с. – С. 84-107; 108-119; 198-232; 271-313. (Авторський внесок – 6,3 др. арк.)

2014

2013

 1. Методика навчання іноземних мов у початковій школі : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Котенко, Р.О. Павлюк, А.В. Соломаха та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с. – С. 84-107; 108-119; 198-232; 271-313. (Авторський внесок – 6,3 др. арк.) (Гриф МОН № 1/11-11138 від 09.07.2013р.)

2012

До 2012

 1. Організація та методика науково-дослідницької роботи : навч.-метод. посіб. [для студ. псих.-пед. ф-ту спец. «Мова і література (англійська, німецька)»] / уклад. Р.О. Павлюк, Л.І. Мартиросян. – Полтава : ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2008. – 64 с.
 2. Організація та методика науково-дослідницької роботи : навч.-метод. посіб. [для студ. псих.-пед. ф-ту спец. «Мова і література (англійська, німецька)»] / уклад. Р.О. Павлюк, Л.І. Мартиросян. – Полтава : ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2009. – 64 с.
 3. Павлюк Р.О., Мартиросян Л.І., Олійник С.П. Курсові, дипломні, магістерські роботи : метод. посіб. [для студ. псих.-пед. ф-ту ПНПУ імені В.Г. Короленка]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – 99 с.

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

 1. Використання казки на заняттях з іноземної мови у дошкільному навчальному закладі: Навчально-методичний посібник. – Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка. – 2006. – 56с. (У співавторстві з Зімаковою Л.В.)
 2. Навчання дошкільників іноземної мови у дошкільному навчальному закладі: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності – 6.010100 «Дошкільне виховання» та вихователів, методистів, завідувачів дошкільних навчальних закладів. – Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2006. – 76с. (У співавторстві з Черновою О.С.)
 3. Іноземна мова (англійська) : навч. прогр., роб. прогр., метод. рек. [для студ. І курсу псих.-пед. ф-ту спец. 6.020202 «Хореографія» (за кред.-мод. сист.)] / уклад. Р.О. Павлюк. – Полтава : ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2007. – 89 с.
 4. Іноземна мова (англійська) : навч. прогр., роб. прогр., метод. рек. [для студ. ІІ курсу псих.-пед. ф-ту спец. 6.020202 «Хореографія» (за кред.-мод. сист.)] / уклад. Р.О. Павлюк. – Полтава : ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2008. – 80 с.
 5. Іноземна мова (англійська) : навч. прогр., роб. прогр., метод. рек. [для студ. ІІІ курсу псих.-пед. ф-ту спец. 6.020202 «Хореографія» (за кред.-мод. сист.)] / уклад. Р.О. Павлюк. – Полтава : ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – 57с.
 6. Іноземна мова (англійська) : навч. прогр., роб. прогр., метод. рек. [для студ. ІV курсу псих.-пед. ф-ту спец. 6.020202 «Хореографія» (за кред.-мод. сист.)] / уклад. Р.О. Павлюк. – Полтава : ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – 48с.
 7. Мартиросян Л.І., Павлюк Р.О. Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетенції : навч.-метод. посіб. [для студ. спец. «Початкове навчання»]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – 35 с.
 8. Контрольна робота з іноземної мови (англійська): ІІІ курс : метод. рекоменд. : [для студ. заочн. та екстерн. форм навч. псих.-пед. ф-ту] / уклад. Р. О. Павлюк. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – 54 с.
 9. Контрольна робота з іноземної мови (англійська): ІV курс : метод. рекоменд. : [для студ. заочн. та екстерн. форм навч. псих.-пед. ф-ту] / уклад. Р. О. Павлюк. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – 31 с.
 10. Робоча програма та інструктивно-методичні матеріали виробничої педагогічної практики” / Мирошниченко А.В., Рудич О.О., Павлюк Р.О. – Полтава, 2010. – 53 с.
 11. Мартиросян Л.І., Павлюк Р.О. Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетенції : план практ. зан. та метод. рек. [для студ. спец. «Початкове навчання»]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – 31 с.

Електронні публікації

Статті

2014

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

https://www.researchgate.net/profile/Roman_Pavliuk

Індекси цитування

http://scholar.google.com.ua/citations?user=-WKecDYAAAAJ&hl=uk

Індекси бібліографічних посилань Усі З 2009 року
Бібліографічні посилання 15 14
h-індекс 2 2
і10-індекс 0 0

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Назва доповіді Назва конференції Місце проведення Дата Посилання на програму конференції Зображення сертифіката
1. Організаційна структура побудови дистанційного курсу «Сучасна дитяча література англомовних країн» на платформі Moodle ІІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Moodle Moot Ekraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»] м. Київ 22-23 травня 2014 року http://2014.moodlemoot.in.ua/ -
2. Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» XІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі] м. Кривий Ріг м. Кривий Ріг http://tmn.hotmail.ru/documentation.html Konferentsia 1 pavliuk.jpg
3. Теоретичні та практичні аспекти упровадження системи дистанційного навчання Міжнародна науково-практична конференція ITEA 2013 [«Нові інформаційні технології в освіті для всіх»] м. Київ 26-27 листопада 2013 року http://itea-conf.org.ua/2013/accepted_papers -
4. Сучасний інформаційний простір як засіб навчання та отримання знань ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»] м. Київ 20 травня 2013 року http://www.psytir.org.ua/Tezy/2013_05/2013_05_20.htm -
5. Структура курсу «Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетенції молодших школярів» V Міжнар. наук.-практ. конф. [«Управління в освіті»] м. Львів 14-16 квітня 2011 року http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20483 -

Професійна сертифікація

Sertifikat kursu pavliuk.jpg

Підвищення кваліфікації

Pidvishchennia pavliuk.jpg

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

Sertifikat avtor pavliuk.jpg

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Денна форма навчання

 1. Ділова іноземна мова (спеціальність "Дошкільна освіта" ОКР спеціаліст/магістр)
 2. Ділова іноземна мова (спеціальність "Початкова освіта" ОКР магістр)
 3. Практичний курс англійської мови (спецільність "Дошкільна освіта" ОКР спеціаліст)
 4. Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови (спеціальність "Дошкільна освіта" ОКР спеціаліст/магістр)
 5. Сучасна дитяча література англомовних країн (спеціальність "Дошкільна освіта" ОКР магістр)

Заочна форма навчання

 1. Ділова іноземна мова (спеціальність "Дошкільна освіта" ОКР спеціаліст/магістр)
 2. Практика усного та писемного мовлення (напрям підготовки "Початкова освіта" ОКР бакалавр)

Електронні навчальні курси

 1. Ділова іноземна мова
 2. Ділова іноземна мова (з.ф.н.)
 3. Сучасна дитяча література англомовних країн
 4. Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку
 5. Практика усного та писемного мовлення (з.ф.н.)

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях