Коваль Анастасія Станіславівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Коваль Анастасія Станіславівна

Рік вступу

2016

Спеціальність

011 Науки про освіту

Тема наукового дослідження

Формування методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва на засадах герменевтичного підходу

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 • Коваль А.С. Основи методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема. Духовність особистості в системі мистецької освіти: зб. пр. наук. шк. д-ра пед. наук, проф. О.М.Олексюк. Вип.2 / Київський ун-т ім. Б. Грінченка. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. - 160 с. - с. 122-127;
 • Коваль А.С. Критерії сформованості методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва / Духовність особистості в системі мистецької освіти : зб. пр. наук. шк. д-ра пед. наук, проф. О.М. Олексюк. Вип. 3 / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - 138 с. - с. 131-135.
 • Коваль А.С. Герменевтичне коло у формуванні методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : наук. журнал / Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол. О. М. Олексюк (голов. ред.), Л. Л. Хоружа (заст. голов. ред.), Бондаренко Л. А. (відп. секр.) І. Кевішас та ін.. - Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - № 2. - 178 с. - с. 154-158. ISSN 2518-766Х;

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Коваль А. С. Структура методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва / А. С. Коваль // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 155. - С. 173-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Статті у закордонних виданнях

 • Koval, A., (2017). Interpretation as intuitive comprehension of content of a musical composition / Modern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: The way to integration. Ariel University, Ariel, Israel, p. 119-124, ISSN 2218-8584;
 • Koval, A., (2018). "Pedagogical conditions for formation of methodological culture of afuture music teacher on the principles of hermeneutic approach" // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration (9). с. 117-122. ISSN 2218-8584, doi:http://dx.doi.org/10.24195/2414-2218-8584-2018-9-117-122;

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

 • Oleksiuk, O., Koval, A., & Rakhmanova, O. (2018). Decomposition of Educational Objectives in the Context of Hermeneutic Experience of Future Music Teachers. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 233-238. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1917

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 • Олексюк О., Коваль А. Герменевтичні принципи мистецької освіти: інтерпретаційний дискурс / Освітологія: українсько-польський науковий журнал. 2017. №6. С. 136-142. doi:http://dx.doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.136142;

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Міжнародна науково-практична конференція "Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти" (м. Кропивницький, 15-16 грудня 2016 року). Тема доповіді: "Структура методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва з використанням герменевтичного підходу";
 • ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення" (26-27 квітня 2017 р., м. Кропивницький). Тема доповіді: "Педагогічні умови формування методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва";
 • ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар з Міжнародною участю (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) "Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти" (27-28 квітня 2017 року). Тема доповіді: "Критерії формування методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва";
 • VII Міжнародна науково-практична конференція "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти" (25-27 квітня 2017, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського). Тема доповіді: "Розуміння музичного твору як цінність методичної діяльності вчителя музичного мистецтва";
 • 8th International Conference: Modern Tendencies in the Pedagogical Sсience of Ukraine and Israel: the way to integration (Ariel University, Ariel, Israel, 11-14 September, 2017) - "Hermeneutic principles in artistic education: interpretive discourse";
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти" (Кропивницький, 13-14 грудня 2017 р.). Тема доповіді: "Педагогічні умови формування методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва на засадах герменевтичного підходу";
 • IV Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" (м.Київ, 12-13 квітня 2018 р.). Тема доповіді "Інтерпретація як інтуїтивне осягнення змісту музичного твору";
 • Міжнародна науково-практична конференція "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін" (м.Умань, 19-20 квітня 2018р.). Тема доповіді "Наукові підходи та принципи формування методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва";
 • IV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства" (м. Одеса, 12-13 жовтня 2018 року). Тема доповіді: "Педагогічна діагностика рівнів сформованості методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва";
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти" (м. Кропивницький, 16-17 квітня 2019 р.). Тема доповіді: "Забезпечення суб'єкт-суб'єктної педагогічної взаємодії як умова формування методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва";
 • V Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття" (м.Київ, 4 квітня 2019 р.). Тема доповіді: "Методична культура в системі формування фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва";
 • VI Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи" (м. Умань, 17-18-жовтня, 2019 р.). Тема доповіді: "Функції методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва";
 • Міжнародна науково-практична конференція "Молодь, освіта, наука та мистецтво" (м.Умань, 21 листопада 2019 р.). Тема доповіді: "Дидактичний спектакль у формуванні методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва на засадах герменевтичного підходу"

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність