Коваленко Сергій Петрович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Коваленко Сергій Петрович

Рік вступу

На аспірантуру - 2019

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Нострифікація дипломів про вищу освіту у країнах ЄС та Україні: порівняльний аналіз

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Хоружа Людмила Леонідівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Відсутні

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Стаття у фаховому науковому журналі категорії Б № 34 «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка». РОЗДІЛ ІV «Теоретичні засади розвитку сучасної педагогіки» у співавторстві з к.п.н., старшим науковим співробітником Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Бовтрук Н. на тему «Здійснення процедури нострифікації в країнах ЄС та Україні»

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

ІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції» 14-15 листопада 2019 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах», м. Дніпро, 28-29 травня 2020 року. Опубліковано тези доповіді на тему «Соціальні і професійні особливості проходження процедури нострифікації».

ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція "ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ" 18 листопада 2020 року, м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. Стендова доповідь на тему "ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ НОСТРИФІКАЦІЇ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ".

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність

Відсутня