Касян Людмила Григорівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Касян Людмила Григорівна

Рік вступу

2022

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Репрезентація українських письменників у кінодокументах 1930-1991 років

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Щербак Віталій Олексійович, доктор історичних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Касян Л. Г. Кінодокументи 1930–1991 років як джерело вивчення репрезентації образів українських письменників. Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О. В. Потильчак: кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін; історичний ф-т; УДУ імені Михайла Драгоманова. Київ-Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2023. Вип. 8(12). C. 281–284.

2. Касян Л. Стан кінофікації та розвиток українського хронікально-документального кінематографу в 1945-1955 рр. Шевченківська весна –2023: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ, 18 березня 2023 року. Київ: Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. C. 80–84.

3. Касян Людмила. Кінодокументи другої половини 1980-х – початку 1990-х років як місце пам’яті про жертв радянських політичних репресій. Травневі студії: історія, міжнародні відносини: Збірка матеріалів V Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Травневі студії 2023: історія та міжнародні відносини в інформаційному протистоянні». Вип. 8 / за ред. Ю. Т. Темірова. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. C. 394–396.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Касян Л. Г. Репрезентація образу Тараса Шевченка в українській радянській кінодокументалістиці 1930–1990 років. Архіви України. 2024. № 1. С. 12–27.

2. Касян Л. Г. Репрезентація українських письменниць у кінодокументах 1950–1980 років. Архіви України. 2023. № 4. С. 94–107.

3. Касян Л. Г. Ґенеза репрезентацій образу Лесі Українки у кінодокументах 1940–1990-х років. Архіви України. 2021. № 1. С. 211–225.

4. Касян Л. Г. Наукова кінодокументалістика в зібранні ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного: інформаційний потенціал. Архіви України. 2020. № 2. С. 40–57.

5. Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи, присвячені Остапу Вишні як носії-репрезентанти культурної пам’яті. Архіви України. 2019. № 4–5. С. 61–72.

6. Касян Л. Г. Джерельний потенціал аудіовізуальних документів у дослідженні культурно-громадської та літературної діяльності П. Г. Тичини. Сіверянський літопис. 2016. № 1. С. 115–121.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Всеукраїнська наукова конференція «Українська енциклопедистка в умовах викликів і загроз національній ідентичності» 29 травня 2024 р. (м. Київ).

2. V Міжнародна науково-практична конференція «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан та перспективи» 24 травня 2024 р. (м. Київ).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Тоталітарний спадок і сучасна меморіальна політика: європейський контекст та регіональні особливості» 17–18 травня 2024 р. (м. Ізмаїл).

4. ІХ Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 170-річчя від дня народження Миколи Федоровича Сумцова» 10 травня 2024 р. (м. Харків).

5. Всеукраїнська наукова конференція «Краєзнавчі та історико-біографічні студії в сучасній Україні» 25 квітня 2024 р. (м. Умань).

6. Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 250-річчя від дня народження Василя Назаровича Каразіна, 26 вересня 2023 р. (м. Харків).

7. V Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Травневі студії-2023: Історія та міжнародні відносини в інформаційному протистоянні», 4 травня 2023 р.(м.Вінниця).

8. ХХІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна-2023», 18 березня 2023 р. (м. Київ).

9. XІІ Всеукраїнські драгоманівські читання молодих істориків «Україна в європейській та світовій історії: сучасний науковий і освітній дискурс», 17 березня 2023 р. (м. Київ).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність