Е-Портфоліо/Вагові коефіцієнти 2023/Інститут післядипломної освіти

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Головна Оголошення Вагові коефіцієнти 2023 (НПП/НП) Вагові коефіцієнти 2023 (ІПО) Вагові коефіцієнти 2023 (ФКУ) Cайт портфоліо База реєстрів Інституційний репозиторій Google Академія Вагові коефіцієнти (Архів)
Перелік показників та вагових коефіцієнтів рейтингового оцінювання діяльності
наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників Інституту післядипломної освіти
«Лідер року – 2023»

Показник

Ваговий коефіцієнт

Джерело даних

Відповідальні за розміщені дані

Обов'язкові умови

Надання інформації співробітником

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лідером року може бути НПП та НП, що має публікації у Scopus, WoS; бере участь у міжнародній діяльності (з урахуванням «0» показника) за поточний рік;

кількість цитувань у якого в Google Академії за поточний рік більше ніж 100 для докторів, кандидатів наук та більше ніж 10 – для НПП, НП без ступеня (за рейтингом прозорості);

h-індекс якого = або > 1 у Scopus та/або Web of Science під афіляцією Університету та динаміка зростання h-індексу протягом поточного року щонайменше 1 у Scopus та/або Web of Science.

Завершені наукові дослідження

Реалізація одноосібного чи колективного наукового дослідження, у т. ч. спрямованого на актуальну, суспільно значущу проблематику сьогодення, результати якого затверджено Вченою радою Університету

25–150

База реєстрів:
«Завершені наукові дослідження»

Бондаренко Л.А.,
НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм

За умови реєстрації в НМЦ ДНПП факту реалізації дослідження.

За умови схвалення результатів дослідження Вченою радою Університету.

За умови оприлюднення результатів дослідження на сайті Університету.

Бал виставляється відповідальною особою

Надіслати до НМЦ ДНПП листом коротку інформацію про відповідне наукове дослідження та підтверджуючі документи (звіт про реалізацію дослідження (теми), номер протоколу Вченої ради Університету, посилання на сайт структурного підрозділу). Надіслати заступнику директора з науково-методичної роботи листом звіт про завершення дослідження чи етапу наукового дослідження тощо

Міжнародна діяльність

Реалізація науково-дослідних проєктів та програм:

Виговська О.С.,
НДЛ інтернаціона-лізації вищої освіти

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

Бал виставляється відповідальною особою

Обов’язкова умова реалізації міжнародного науково-дослідного проєкту – наказ Університету із затвердженим складом робочої групи та планом реалізації проєкту

Подання здійснює координатор проєкту в Університеті

міжнародних рамкових науково-дослідних проєктів (програми Еразмус+КА2 та Горизонт 2020):

- координатору проєкту

- члену робочої групи (за поданням координатора)

150

100-140

База реєстрів:
«Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти»

міжнародних рамкових науково-дослідних проєктів (програми Жана Моне, Вишеградський фонд, Eurasia):

- координатору проєкту

- члену робочої групи (за поданням координатора)

100

50-90

міжнародних колективних науково-дослідних проєктів (крім програм Erasmus+, Горизонт 2020, Вишеградський фонд, Eurasia)

- координатору проєкту

- члену робочої групи (за поданням координатора)

75

20–60

База реєстрів:
«Міжнародні науково-дослідні проєкти»

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

(Форми академічної мобільності: участь у спільних проєктах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації)

20

База реєстрів:
«Участь у міжнародних програмах академічної мобільності»

Підготовка заявок на отримання грантів:

База реєстрів:
«Заявки на колективні гранти»

Виговська О.С.,
НДЛ інтернаціона-лізації вищої освіти

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

Подання здійснює координатор проєкту в Університеті

Індивідуально надати інформацію листом заступнику директора з науково-методичної роботи та до НДЛ ІВО

на рамковий міжнародний грант (програми Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia):

- координатору проєкту

- члену робочої групи (за поданням координатора)
30

15

на колективний грант (окрім програм Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia):

- координатору проєкту

- члену робочої групи (за поданням координатора)

15

10

Індивідуальні гранти

- підготовка заявки

- виграний грант

10

40

База реєстрів:
«Індивідуальний грант»

Виговська О.С.,
НДЛ інтернаціона-лізації вищої освіти

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

Індивідуально надати інформацію листом заступнику директора з науково-методичної роботи та до НДЛ ІВО

Підписання та реалізація договорів про міжнародне співробітництво; залучення гостьових лекторів із закордонних ЗВО/наукових установ до освітнього процесу; проведення масштабних заходів на базі Університету із залученням міжнародних партнерів, зарубіжних фахівців; створення міжнародних редакційних колегій наукових періодичних видань Університету; участь у міжнародних виставках та підготовка студентів до участі у міжнародних виставках та конкурсах.

0

Окремий реєстр не створюється

Під час підбиття підсумків НДЛ інтернаціона-лізації вищої освіти аналізує наявність відповідних показників міжнародної діяльності за поточний рік

Залучення іноземнихнауковців тапедагогів донауково-дослідницької роботи та програм підвищення кваліфікаціїв ІПО

1-5 педагогів

6-10 педагогів

5

10

База реєстрів:
«Рекрутинг іноземних педагогів»

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Бали нараховуються науково-педагогічному працівнику (-ам), який (які) безпосередньо здійснив (-ли) рекрутинг іноземних науковців, педагогів. Кількість балів нараховується залежно від залученої кількості іноземних науковців, педагогів.

Розпорядження директора ІПО про залучення іноземних науковців, педагогів.

Монографії

одноосібні, видані за кордоном (окрім країн СНД)

100

Інституційний репозиторій:


монографії видані в іноземному видавництві (одноосібні)

НПП, НП,
Опришко Т.С.,
Бібліотека

Бали нараховуються кожному співавтору в повному обсязі (за конкретною категорією).


Закордонна монографія вважається такою у разі присвоєння їй номеру ISBN за кордоном.

Враховуються публікації за 2022 рік, які не ввійшли в рейтинг-2022 і розміщені до

1 грудня 2023 в ІР

За видання, опубліковані в російських виданнях або виданнях, які фінансуються Російською Федерацією, Республікою Білорусь, бали не нараховуються

(автор обов’язково зазначає в Інституційному репозиторії країну видання)

У разі виявлення повторення публікації, у тому числі різними мовами (внесення однієї публікації декілька разів),

за такі публікації нараховується 0 балів

За участь у колективних монографіях бали нараховуються незалежно від кількості написаних частин монографії (рахується один цілісний науковий продукт)

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність відомостей про публікацію у відкритому доступі

одноосібні, видані в Україні

75

монографії одноосібні

колективні, видані за кордоном (окрім країн СНД):

- двоосібні / три і більше авторів

50/25

монографії колективні;
монографії, видані в іноземному видавництві (колективні);
монографії у співавторстві з зарубіжними науковцями

колективні, видані в Україні:

- двоосібні / три і більше авторів

20/10

Статті

у виданнях Q1 Scopus за показниками SJR

200

База реєстрів:«Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR»

НПП, НП,
Опришко Т.С.,
Бібліотека

Бали нараховуються кожному співавтору за кожну статтю


Статті в Scopus/WoS – враховуються лише ті, що проіндексовані базами (а не лише розміщені на сайтах видань, які індексуються базами), та ті, що індексувалися після оголошення рейтингу 2022.
Враховуються публікації за 2022 рік, які не ввійшли в рейтинг-2022, і розміщені до

1 грудня 2023 в ІР.

У разі внесення статті до інших рубрик Інституційного репозиторію у попередньому році та отримання за неї балів в рейтингу-2022, після індексації статті в Scopus / WoS у поточному році в Реєстрі нараховується різниця балів.

В Інституційному репозиторії автор зобов’язаний внести посилання на НМБ,

в якій індексується видання (Google Scholar не зараховується).

За статті в НМБ РІНЦ бали не нараховуються.

За статті, опубліковані в російських виданнях або виданнях, які фінансуються Російською Федерацією, Республікою Білорусь, бали не нараховуються

(автор обов’язково зазначає в Інституційному репозиторії країну видання)

У разі виявлення повторення публікації, у тому числі різними мовами (внесення однієї публікації декілька разів),

за такі публікації нараховується 0 балів.

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію та перевірити індексацію статті у базі Scopus, а також квартиль видання у SJR. Надіслати листом Опришко Т.С. бібліографічний опис та посилання на статтю в ІР.

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science

75

Інституційний репозиторій:
статті в НМБ Scopus; статті в НМБ WoS

НПП, НП,
Опришко Т.С.,
Бібліотека

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією, перевірити індексацію статті у базі Scopus / Web of Science, а також наявність відомостей про публікацію у відкритому доступі

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, Web of Science, наприклад Index Copernicus, ERIH+ тощо)

20

статті в НМБ: ErihPlus, Index Copernicus;
статті в журналах: Наукові (входять до НМБ і мають ISSN, DOI та індекс цитування журналу)

Статті у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого Переліку МОН України (категорії Б)

20

статті в журналах: Фахові (входять до переліку фахових, затвердженого МОН України)

Індекс цитування відкритих публікацій:

h-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Профіль Google Академії

НПП, НП

Фіксуються індекси на кінець календарного року, за стовпчиком з 2017 р., а не за весь період.

У системі здійснюється автоматичне оновлення індексів за умови зазначення НПП коректного посилання на власний профіль.

У разі неправильного посилання, закритого (приватного) профілю, неправильних даних у портфоліо нараховується 0 балів

Індивідуально відслідковувати у Google Scholar правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

i10-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Кількість цитувань в Google Академії за поточний рік

(на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості за поточний рік)

>501 - 30

101-500 – 25

71-100 – 20

51-70 – 15

31-50 - 10

10-30 - 5

Рейтинг прозорості НПП, НП

Якщо НПП/НП не брав участь у попередньому випуску рейтингу прозорості, але загальна кількість цитувань більше або дорівнює 10 – нараховується 5 балів.

Якщо у попередньому випуску рейтингу прозорості у НПП/НП не було посилання на Google Академію («Посилання відсутнє», або «Некоректне посилання в портфоліо»), то після зазначення посилання, оновлення індексів та врахування у грудневому рейтингу із загальною кількістю цитувань >10 - НПП/НП нараховується 5 б.

ІндексцитуванняуНМБД Scopus

h-індекс Scopus (за афільованими публікаціями)

h-індекс х 40

База реєстрів:«Індекс цитування у НМБД Scopus (за афільованими публікаціями)» на сторінці портфоліо

НПП, НП

Бали нараховуються автоматично, відповідно до синхронізованого на сторінку викладача h-індексу Scopus.

У разі зазначення неправильного Scopus ID некоректних даних, у портфоліо нараховується 0 балів

НПП/НП індивідуально має додати Scopus ID на власну сторінку портфоліо, самостійно перевірити синхронізацію та оновлення індексів цитування за афільованими публікаціями у портфоліо один раз на місяць

Індексцитуванняу Web of Science

h-індекс Web of Science (за афільованими публікаціями)

h-індекс у WoS х 10

База реєстрів:«Індекс цитування у НМБД Web of Science»

Опришко Т.С.,

Бібліотека

До реєстру вносяться лише індекси цитування науковців за публікації, видані під афіляцією Borys Grinchenko Kyiv University (цей індекс може різнитися від загального h-індексу науковця)

Індивідуально відслідковувати правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

Індекс у ResearchGate

Research Interest Score

+

h-index (без самоцитування)

Research Interest Score (але не більше 40 балів)

+

h-index (без самоцитування)

Базареєстрів :

«Індекс у Research Gate»

Заступник директора з науково-методичної роботи

Фіксуються індекси лише для публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

У разі неправильних даних нараховується 0 балів

Індивідуально відслідковувати у Research Gate правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету,

що індексується у Scopus/WoS та/або входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що індексується у наукометричній базі Scopus / Web of Science

(за умови індексування випуску в наукометричній базі Scopus / Web of Science)

200 за випуск

База реєстрів:

«Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету»

Опришко Т.С.,

Бібліотека

За умови своєчасного виходу випуску видання відповідно до визначеного на сайті видання графіка.

У разі недотримання графіка виходу та/або виявлення плагіату у випуску нараховується 0 балів.

Бали нараховуються: за поданням директора інституту / завідувачів загальноуніверситет-ських НДЛ відповідальним особам, які фактично забезпечили підготовку випуску:

– відповідальному за зміст (головному редактору та/або його заступнику. Якщо подається дві особи, відповідальні за зміст, 200/20 балів розподіляються між ними порівну – по 100/10 відповідно);

– відповідальному за технічний супровід (випусковий редактор та/або відповідальний секретар.

Якщо подається дві особи, відповідальні за технічний супровід, 200/20 балів розподіляються між ними порівну – по 100/10 відповідно)

На підставі подання директора інституту / завідувачів загальноуніверситет-ських НДЛ

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових фахових видань, затвердженого МОН України

20 за випуск

Організація та проведення на базі Університету Міжнародної / Всеукраїнської (у т.ч. з міжнародною участю) наукової конференції тощо відповідно до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України

Організація та проведення на базі Університету Міжнародної наукової конференції (у т.ч. Всеукраїнської з міжнародною участю)

1-5

База реєстрів:

«Організація міжнародних/ всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету»

Бондаренко Л.А., НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм

Наказ Університету про проведення конференції із затвердженням оргкомітету.

Відповідно до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України.

Нараховувати на підставі подання директора інституту відповідно до наказу Університету про проведення конференції, але не більше, ніж трьом особам – співробітникам, включеним до складу оргкомітету конференції

На підставі подання директора інституту

Організація та проведення на базі Університету Всеукраїнської наукової конференції

1-3

Міжнародні, Всеукраїнські, регіональніосвітні проєкти, програми,педагогічні експерименти

Міжнародний рівень:

науковий керівник

науковий консультант

координатор

тьютор, розробник змісту, вчитель-консультант

25

20

15

10

Реєстр «Міжнародні, Всеукраїнські, регіональні освітні проєкти, програми, педагогічні експерименти»

Заступник директора з науково-методичної роботи

Скан-копія відповідних документів та розпоряджень ДОН, МОНУ

Підтверджуючі документи та звіт на Вченій раді ІПО

Всеукраїнський рівень:

науковий керівник

науковий консультант

координатор

тьютор, розробник змісту, вчитель-консультант

20

15

10

10

Регіональний рівень:

науковий керівник

науковий консультант

координатор

тьютор, розробник змісту, вчитель-консультант

15

10

10

10

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Захист дисертації

докторської

100

База реєстрів:
«Захист співробітником Університету докторської дисертації»

Сало Г.В.,
НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм

Надати листом заступнику директора з науково-методичної роботи та Сало Г.В. інформацію і підтверджуючі документи про захист дисертації

кандидатської

(доктора філософії)

70

База реєстрів:
«Захист співробітником Університету кандидатської дисертації/доктора філософії»

Підвищення кваліфікації

за кожний сертифікат 2023 р. (але загалом не більше 25 балів, з урахуванням різних рівнів з одного напряму підвищення кваліфікації)

За розробку сертифікованих ЕНК враховується підвищення кваліфікації (5 балів) за Цифровим модулем лише один раз на рік.

5

База реєстрів:
«Підвищення кваліфікації»

Капралова І.М.,
ННЦ розвитку персоналу та лідерства;

Карпенко А.С.,
НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм (лише фаховий модуль)

За умови відповідності вимогам Університету та Положенню про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету

Надати листом заступнику директора з науково-методичної роботи та Капраловій І.М. і Карпенко А.С. (лише фаховий модуль) скан-копії сертифікатів, свідоцтв тощо

Реєстрація авторського права

Патент

150

База реєстрів:
«Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти»

Руденко Т.М.,
НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм

150 балів нараховується за патент на об’єкт промислової власності, власником якого є Університет Грінченка або автор (автори), основним місцем роботи якого (яких) зазначено Університет Грінченка

Якщо два і більше авторів патенту, то 150 балів розподіляються між авторами порівну.

Надіслати листом заступнику директора з науково-методичної роботи та Руденко Т.М. скан-копію свідоцтва про реєстрацію авторського права / патента

Свідоцтво на об’єкти авторського права (літературні письмові твори: книги, статті; комп’ютерні програми; бази даних; музичні твори; твори образотворчого мистецтва та ін.):

За кожне свідоцтво кожному автору

одноосібна монографія, підручник, навчальний посібник, переклад, база даних, комп'ютерна програма;

20

колективна монографія, підручник, навчальний посібник, переклад, база даних, комп'ютерна програма (кількість авторів не більше 3);

10

колективна монографія, підручник, навчальний посібник, переклад, база даних, комп'ютерна програма (кількість авторів 4 – 7); одноосібний твір мистецтва;

5

стаття (одноосібна та колективна); колективна монографія, підручник, навчальний посібник, переклад, база даних, комп'ютерна програма (кількість авторів більше 7); колективний твір мистецтв.

1

Канікулярнішколи для учнів, батьків, педагогів (в т.ч. відбірково-тренувальні збори учнів)

Організація зимових та літніх шкіл для педагогів, учнів, батьків:

- керівник

- тренер

50

20

База реєстрів:

«Зимові та літні школи»

Заступник директора з науково-методичної роботи

За умови наявності наказу/листа ДОН, наказу Університету.

Розподіл балів на підставі подання керівника робочої групи за погодженням із директором ІПО

Звіт на Вченій раді ІПО

Авторська школа педагогічної майстерності

Автор-керівник

тьютор

50

15

Реєстр «Авторські школи педагогічної майстерності»

Заступник директора з науково-методичної роботи

Наказ/лист ДОН про створення авторської школи педагогічної майстерності

Звіт на Вченій раді ІПО

Презентація власного інноваційного педагогічного досвіду на освітянських виставках

Міжнародні виставки за кордоном

50

База реєстрів:
«Презентація власного інноваційного педагогічного досвіду на виставках»

Заступник директора науково-методичної роботи

За умови посилання на проєкт, розміщений на сайті.
Загальний бал ділиться на кількість учасників.
Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою

Звіт на Вченій раді ІПО та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт виставки, диплом, сертифікат)

Міжнародні виставки, проведені в Україні

30

Виставки в Україні (під егідою МОНУ, ДОН, професійних педагогічних об’єднань)

25

Створення та підтримка діяльності професійних громадських організацій і об’єднань педагогічних працівників

- Співзасновник, керівник ГО

-

20

База реєстрів «ГО та професійні об’єднання педагогічних працівників»

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Свідоцтво про реєстрацію, програма діяльності

Звіт на Вченій раді ІПО та підтверджуючі документи (скан-копія установчих документів тощо)

Реалізація інноваційних та/або творчих проєктів, у т.ч. для Києва

Реалізований масштабний інноваційний та/або творчий проєкт, підготовлений за офіційним замовленням Університету або зініційований співробітником та узгоджений з адміністрацією

10–100

База реєстрів:
«Реалізація

інноваційних та творчих проєктів»

Даценко Т.О.,
НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнта-ційної діяльності

Бал виставляється за визначеними індикаторами відповідальною особою згідно з рішенням ректорату.

Проєкт має бути реалізований на момент його внесення до реєстру

Надіслати листом Даценко Т.О. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт інституту, звіт тощо)

Оригінальні заходи, спрямовані на популяризацію Університету та підвищення якості освіти

10–50

База реєстрів:

«Оригінальні заходи»

Буйницька О.П.,

НДЛ цифровізації освіти

Рішення приймається на засіданні ректорату Університету

Популяризація Університету у ЗМІ

Національні та регіональні ЗМІ

(телеканали/ радіостанції/

друковані періодичні видання / національні інтернет-ЗМІ)

10

База реєстрів:

«Популяризація Університету у ЗМІ»

Даценко Т.О.,

НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнта-ційної діяльності

За умови наявності сюжету / публікації / радіопрограми;

медіапродукту в ефірній сітці та зазначення приналежності працівника до Університету.

Рішення приймається на засіданні ректорату Університету

Надіслати листом коротку інформацію та підтверджуючі матеріали (посилання на сайт, копія друкованих матеріалів)

Медіапродукт, який транслювався у ЗМІ:

50

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченко-знавства

10-100

База реєстрів:

«Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства»

Саврасова-В’юн

Т. О., заступник

декана ФУФКМ з

науково-

педагогічної та

соціально-

гуманітарної

роботи;

Іванюк О. Л., доцент кафедри історії

України ФСГН

Рішення приймається на засіданні ректорату Університету за поданням деканів ФУФКМ та ФСГН

Надіслати листом коротку інформацію та підтверджуючі матеріали відповідальним особам від ФУФКМ (грінченкознавство) та ФСГН (історія Університету)

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лідером року може бути НПП та НП, що виконав/виконала індивідуальний план та рейтинг викладача серед педагогів більший «4,0»

Підручники, навчальні посібники, хрестоматії

Рекомендовані Вченою радою Університету

30

Інституційний репозиторій:
Підручники:

Загальна середня освіта;

Вища освіта –рекомендовані Вченою радою Університету;

Навчальні посібники – для педагогів та учнів

рекомендовані Вченою радою Університету

Опришко Т.С.,
Бібліотека

Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.

Бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Рекомендовані МОН України

20

Підручники:

Загальна середня освіта – рекомендовані МОН України;

Навчальні посібники – рекомендовані МОН України

При зазначені місця роботи – Університет Грінченка.
Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.
Бал ділиться на кількість співавторів.
У разі співавторства не з співробітниками Університету – вказувати їх ПІБ, а не розміщувати як одноосібний (при виявленні таких, бали анулюються)

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Енциклопедії тощо

Частини словників, енциклопедій, довідники

5

Інституційний репозиторій:
Словники, енциклопедії, довідники

Опришко Т.С.,
Бібліотека

Бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Рейтинг викладача за проведеними очними заняттями у закладах освіти за запитами педагогічних колективів

Кількість занять викладача у закладах освіти на запрошення колективу:

за кожен заклад освіти

2

База реєстрів «Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти»

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Кількість офіційних запрошень від педагогічних колективів на проведення заходів

Завідувач кафедри надсилає лист заступнику директора з НМР службову записку із відповідними показниками

Рейтинг викладачів серед педагогів

За результатами обов’язкового опитування за єдиною анкетою

40-50 максимум

База реєстрів «Рейтинг викладачів серед педагогів»

Заступник директора з навчально-методичної роботи

бали нижче 40 не враховуються в рейтинг

Інформація з онлайн форми затверджується рішенням Вченої ради Інституту

Проведення уроків для учнів (за очною, дистанційною та змішаною формою)

За 1 урок

2

База реєстрів:

«Проведення уроків для учнів»

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Очний/дистанційний урок для учнів закладів освіти (крім ДШ «Нова генерація»); телеурок;

розміщений на сайті ІПО

Подання керівника структурного підрозділу,

активне посилання на урок або його відеозапис

Нові освітні програми професійного розвитку педагогічних працівників

Розроблення нової освітньо-професійної програми, затвердженої Вченою радою ІПО:

- розробник

- укладач

25

10

База реєстрів:

«Нові освітні програми  »

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Програма затверджена Вченою радою ІПО

Рішення Вченої ради ІПО, проєкт програми

Всеукраїнські учнівські конкурси, олімпіади, турніри тощо(ІІІ-IVетапи), та професійніконкурсипедагогів (ІІ-ІІІ етапи)

Голова журі

голова оргкомітету

член журі

30

25

20

База реєстрів «Заходи для учнів та педагогів»

Заступники з навчально-методичної роботи, інформаційно-методичної роботи

Накази МОНУ/ ДОН

Підтверджуючі документи (скан-копія наказу ДОН, МОНУ), звіт на Вченій раді ІПО