Донець Олександр Борисович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Донець Олександр Борисович

Рік вступу

2022

Спеціальність

031 Релігієзнавство

Тема наукового дослідження

Містико-інтуїтивні практики дзен-буддизму: історія та сучасність

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Ломачинська Ірина Миколаївна

Доктор філософських наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Бондар Т. Г., Донець О. Б. Прогностична функція інтуїції в пізнанні соціальних процесів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 41 (54).74 – 81
 • Ломачинська І. М., Донець О. Б. Генеза містико-інтуїтивних практик у християнських релігійно-філософських традиціях епохи Середньовіччя. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 37, с.86-92
 • Ломачинська І. М., Донець О. Б. Містико-інтуїтивні практики дзен-буддизму. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. «Філософія», 43. 83 – 88
 • Lomachinska I., Deinega E., Donets O. "The religious factors of the Ukrainian mentality formation". «Схід» (SKHID Vol.1 (3) September-October 2021
 • Donets, Oleksandr. "Spiritual practices of Zen Buddhism in the conditions of globalization challenges of modern times". Skhid 3.4 (2022): 57-62
 • Deineha Y., Donets O. "The ethno-mental nature of Christianity in Ukraine: between the East and the West". Economics. Management. Innovations 2 (33) December 2023

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Донець О. Б. Евристичний потенціал семіотичного повороту Ч. Пірса у справі «трансформації філософії» К.-О. Апелем. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Київські філософські студії-2019». 16-17 травня 2019 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.
 • Донець О. Б. Інтуїція в соціальному прогнозуванні. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, лютий 2019 р., Переяслав-Хмельницький.
 • Донець О. Б. Співвідношення інтуїтивного та логіко-дискурсивного мислення. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень». 3–4 грудня 2021 р., м. Одеса.
 • Донець О. Б. Роль феномену інтуїції у науковій творчості. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі». 16–17 липня 2021 р., м. Одеса.
 • Донець О. Б. Генеза розуміння феномену інтуїції: аналіз основних філософсько-гносеологічних концепцій інтуїції. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути». 11-12 серпня 2021 р., Дніпро, Україна.
 • Донець О. Б. Феномен інтуїції у пізнавальній діяльності людини: сутність та механізми її дії. World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference. 11-13 August 2021, Toronto, Canada.
 • Донець О. Б. Сакральний зміст життя і мистецтва у дзен-буддизмі (на прикладі японської культурної традиції). Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Київські філософські студії-2021». 21 травня 2021 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.
 • Донець О. Б. Релігійно-естетичні категорії дзен-буддизму: «юген», «вабі» та «сабі», «наре». Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Київські філософські студії-2022». 20 травня 2022 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.
 • Донець О. Б. Духовний потенціал діалектики дзен-буддизму в контексті глобалізаційних викликів сучасності. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція з міжнародною участю «Київські філософські студії-2024». 17 травня 2024 року, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність