Довбня Софія Олегівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Довбня С.О.


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Довбня Софія Олегівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Освіта

Dyplom SOD.jpg

У 1988 р. – закінчила Богуславську середню школу №3, Київської обл.


У 1991 рр. – закінчила з відзнакою Богуславське педагогічне училище (спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь»);


У 2006 р. – закінчила з відзнакою Національний Педагогічний Університет імені М.П. Драгоманова педагогічний факультет за спеціальністю «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки та психології».


Місце роботи

Місце роботи.png

Київський університет імені Бориса Грінченка

2008 - 2010 рр. – викладач кафедри методики і технологій дошкільної освіти Педагогічного інституту;


з 2010 р. – старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту


Професійний досвід


Київський педагогічний коледж імені К.Д. Ушинського з 2006 р. – викладач фахових методик


ДНЗ Дніпровського району м. Києва


1991 - 2002 рр. – вихователь ДНЗ №261 м. Києва;


2002 -2006 рр. – вихователь-методист ДНЗ №577 м. Києва;


Контакти

Kontaktyop.png

Тел.роб.: (044) 2956944


E-mail:: s.dovbnia@kubg.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тема дисертації


«ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки


Наукова школа

Наукова школа.jpeg

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Book.png

Статті


Statti SOD.jpg

2014

2013


Довбня С.О. Сучасні тенденції програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в Україні /С.О.Довбня // ScienceandEducationaNewDimension: Pedagogv and Psychologv.-BUDAPEST, Vol. 9.2013. - С.49-53.


Довбня, Софія (2013) Педагогічний супровід творчими іграми дітей дошкільного віку на суб'єкт-суб'єктних засадах у практиці дошкільної освіти /С.О.Довбня // INNOVATIONS IN EDUCATION: IDEAS, PROJECTS, WORK EXPERIENCE. с. 75-80. ISSN 978 963 07 8636 2


2012


Довбня С.О. Вплив психолого-педагогічних чинників на формування програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття /С.О.Довбня // Збірник наукових праць Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [гол. ред.: Мартинюк М.Т.]. – Умань, 2012. – Ч. 4. – С. 50–57.


• Довбня С.О. Шляхи впровадження вітчизняного досвіду програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку // Вища освіта України. – 2012. – №3 (46) [Темат. вип. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія»]. – С. 419–427.


Довбня С.О. Тенденції розвитку програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в Україні (др. пол. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. /С.О.Довбня // Наук.зап.Ніжин. держ. ун-ту іменіМиколи Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки / [за заг. ред. Є. І. Коваленко]. – Ніжин, 2012. – № 3. – С. 150–153.


• Довбня С.О. Сучасна методика керівництва творчими іграми дітей // Дитячий садок. – 2012. -№29-31 (653-655). - С.50-52.


До 2012


Довбня С.О. Методологічні засади дослідження проблеми вітчизняного досвіду програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку /С.О. Довбня // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту іменіМиколи Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки / [за заг. ред. Є. І. Коваленко]. – Ніжин, 2011. – № 4. – С. 32–35.


• Довбня С.О. Вітчизняний досвід програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в Україні (ІІ половина ХХ –початок ХХІ ст.) // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: [зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту].- Вип. 1 (44). – Рівне, 2011. –– Вип. 1 (44).– С. 111–114.


Довбня С.О. Гра як історико-педагогічний феномен/С.О. Довбня // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 9 – С. 245–250.


Довбня С.О. Програмно-методичне забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в Україні (друга половина ХХ ст. - початок ХХІ ст.): понятійно-категоріальний апарат /С.О. Довбня // Збірник наукових праць Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань, 2010. – Ч. 4. – С.50–57.


Довбня С.О. Теоретичні засади ігрової діяльності дошкільників: аспект підготовки студентів до методологічного забезпечення наукових досліджень/С.О.Довбня // Наука і освіта. – 2010. – № 7 (верес.). – С. 91–94.


Тези до конференцій

2014


Довбня С.О. Сучасне планування творчих ігор з дітьми дошкільного віку /С.О.Довбня // Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (11 квітня 2014р., м. Київ) / редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. - Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 93 – 100.


2013

2012

До 2012


• Довбня С.О. Ретроспективный анализ дефиниции «Игра» // Специалист XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность[Электронный ресурс]: материалы I Междунар. науч.-практ. конф., 27-28 окт. 2011 г., Барановичи,Респ. Беларусь / М-во образованияРесп. Беларусь, учреждение образования «Барановичский государственный университет»; пед. фак.; редкол.: З. Н. Козлова (гл. ред.), Ю. В. Башкирова (отв. ред.) [и др.]. — Электрон.данные (3 725 КБ). - Барановичи: БарГУ, 2011.-С. 73-76. (матеріали науково-практичної конференції )


Довбня С.О. Теорія ігрової діяльності як основна вихідна позиція методологічних засад дослідження/ С.О. Довбня // [«Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку»]: матеріали II-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / за ред. В. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 128–132. (матеріали науково-практичної конференції )


• Довбня С.О. Наступність у змісті дошкільної і початкової освіти України у період із 1962 по 1986 роки// [«Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти»]: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Ред. кол.: К.І. Волинець, Г.Г. Кондратенко, Н.В. Кудикіна та ін. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – С. 18-20. (матеріали науково-практичної конференції)


Підручники, посібники

Metodychi materialy SOD.JPG

2014

2013

2012

До 2012


Doshkilna osvita SOD.jpg

• Довбня С.О. Формування програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в Україні (друга половина ХХ століття – початок ХХІ століття) (підрозділ) // Дошкільна освіта: теоретико-методичний аспект: [навч.-метод. посіб.] / за заг. ред. Н. В. Кудикіної. – К., 2011. – 248 с.(авт. с. 172–182).(навчально-методичний посібник)


Igrova diialnist SOD.jpg

• Довбня С.О. Ігри еколого-природничого змісту (підрозділ)// Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей (педагогічний супровід до програми«Дитина»: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Н. В. Кудикіної. –– К., 2011. – 220 с. (авт. с. 174–186). (навчально-методичний посібник)


Методичні матеріали

2014

2013

2012


Prodrama Dytyna SOD.jpg

• Довбня С.О. Віконечко в природу (розділ ранній вік) // Дитина : Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років [Текст] / наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк, К.І. Волинець ; наук. кер. програмою О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна ; авт. кол. Г.В. Бєленька, Е.В. Бєлкіна, О.Л. Богінич, Н.І. Богданець-Білоскаленко, С.А. Васильєва, М.С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і науки, мол. та спорту України ; Головн. упр. осв. і науки викон. орг. Київміськради (КМДА) ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопрац. та доп. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 70-72.


Metod recom SOD.jpg

• Довбня С.О., Кудикіна Н.В. Граючись, зростаємо (розділ) // Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К., 2012. – 400 с. - С. 161-182. [Лист ІІТЗО №1.4/18-Г-474 від 05.07.2010 р.].


До 2012

Електронні публікації

Електронні публікації.jpg

Статті

2014

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

Google Академія

Індекси цитування

1. Довбня С.О. Вплив психолого-педагогічних чинників на формування програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття /С.О.Довбня // Збірник наукових праць Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [гол. ред.: Мартинюк М.Т.]. – Умань, 2012. – Ч. 4. – С. 50–57.


ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Професійний розвиток.jpg

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах


Sertificat Budapest SOD.JPG
«Современная наука: тенденции развития» (м. Будапешт, Угорщина, 2013 р.);

 Специалист XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность» (м. Барановичі, Республіка Білорусь, 2011 р.); «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» (м. Черкаси, 2012 р.); 

 «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи» (м. Київ, 2009 р.).

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації


У 2012 р. закінчила аспірантуру Київського університету Бориса Грінченка зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки.


Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчання.jpg

Навчальні дисципліни


Має досвід викладання наступних дисциплін:


«Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку»


«Технології формування екологічної культури дошкільників»

«Планування та організація освітнього процесу в ДНЗ»

Список дисциплін


«Основи природознавства з методикою»


«Теорія і методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку»


Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях