Дитяча практична психологія

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Структура курсу

Загальні відомості

Назва дисципліни

ДИТЯЧА ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ОКР

бакалавр

Напрям підготовки

«Дошкільна освіта»

Курс

3

Автор

Гріньова О.М.

Посилання на курс

Педагогічний інститут▶Кафедра психології▶Дитяча практична психологія

Анотація

Метою викладання навчальної дисципліни “Дитяча практична психологія” є формування у студентів грунтовних знань про особливості психічного розвитку дитини дошкільного віку, а також чітких уявлень про конкретні напрямки роботи вихователів, а також батьків з дітьми різного віку. Основними завданнями вивчення дисципліни “Дитяча практична психологія” є:

  • засвоєння студентами понятійно-термінологічного апарату дисципліни “Дитяча практична психологія”;
  • засвоєння студентами знань про біологічні й соціальні чинники психічного розвитку дошкільника;

основні новоутворення, нормативні кризи й типові відхилення психічного розвитку дитини дошкільного вік*у; основи психолого-педагогічного вивчення й активізації психічного розвитку дошкільника; розвиток психіки дитини в різних видах пізнавальної та провідній (ігровій) діяльності;

  • формування у студентів навичок планування, організації й здійснення психолого-педагогічної діагностики й корекції психічного розвитку дітей дошкільного віку, а також ефективної організації професійної співпраці з колективом ДНЗ та батьками вихованців для активізації психічного розвитку дітей;
  • формування у студентів професійної самооцінки, активізація їх професійних інтересів, здібностей та самореалізації в цілому.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений двома модулями. У кожному модулі подано:

Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси:

  • структуровані лекційні матеріали;
  • мультимедійні презентації лекцій;
  • додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій, флеш-ролики, аудіо- і відеоматеріали тощо.

Практичні роботи. До кожної практичної роботи надано методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів

  • виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список індивідуальних завдань, завдань для виконання у парах та групах.
  • Самостійні завдання. Завдання сформульовано у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел.
  • Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля, використано тести для самоконтролю, опитувальник за допомогою контрольних запитань, контрольні запитання та контрольний екзаменаційний тест. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.

Сертифікація

наказ №348 від 27.06.2013 р.